0
محتوای BestPost
فاقد تصویر شاخص

پوشاک ایرانی ازسامانیان تا ایلخانیان

پوشاک ایرانیان در قرون اولیه اسلامی تا دوره سامانیان : با مقایسه دیوارنگارهای سغدی و بشقاب های فلزی دوره ساسانی می توان نتیجه گرفت که تن پوش ایرانیان در دوران اولیه اسلامی همان تن پوش عصر ساسانی بوده است که ...