الگوی آستین ساده ( آستین شماره 1 )

قبل از هر کاری باید دور بازو را بعلاوه 4 کنیم تا آزادی لازم برای آستین بوجود آید سپس کارهای زیر را انجام می دهیم . یاد آوری میکنم مرحله ها و شماره گذاری ها برای کسانی است که بار اول می خواهند الگو بکشند تا اشتباه نکنند وگرنه انجام این مراحل وقت زیادی را نمی گیرد .

مرحله اول کشیدن کادر اصلی

1 ـ مستطیلی می کشیم به عرض یک دوم ( نصف ) دور بازو (خط AB ) و طول آستین منهای سرشانه ( خط AA’ ) ( یاد آوری : در اندازه گیری آستین از طوق گردن اندازه گیری می شد تا مچ که در این قسمت اندازه سرشانه از قد کامل آستین کم می شود ) خط A’B’ موازی خط AB ؛ و خط BB’ موازی خط AA’ می باشد

عرض مستطیل را نصف کرده و خطی موازی طول کادر می کشیم ( خط CC’)

باندازه C’B’ که نصف اندازه کادر است از نقطه B’ پایین آمده و خطی موازی عرض کادر می کشیم ( خط B”A” )

نصف B’B” را پیدا کرده ( نقطه F) علامت می گذاریم

5 ـ از نقطه C’ باندازه یک دهم دور بازو و حد اکثر 3 سانت بالا می رویم ( یعنی اگر یک دهم دور بازو بیشتر از 3 سانت شد فقط تا 3 سانت بالا می رویم ) نقطه D

6 ـ از نقطه A’ یک سانت پایین می آییم ( نقطه E )

7 ـ از نقطه C” ( تقاطع خط B”A” با خط DC ) 2 سانت پایین می آییم ( نقطه D’ )

8 ـ نقاط D ، F ، D’ و E را به یکدیگر مانند تصویر شماره 1 وصل و یک چهار گوش را تشکیل می دهیم

9 ـ یک سوم خط DF را بدست آورده از سمت D پایین آمده ( نقطه ب ) و از این نقطه خطی باندازه 2 سانت عمود بر DF می کشیم ( نقطه د )

10 ـ یک سوم خط DE را بدست آورده از سمت D پایین آمده ( نقطه الف ) و از این نقطه نیز خطی باندازه یک سانت و نیم (1/5)عمود بر DE می کشیم ( نقطه ج )

11 ـ یک سوم خط D’F را بدست آورده و از D’ به سمت F علامت می گذاریم ( نقطه س) و از این نقطه خطی باندازه یک سانت و نیم عمود بر D’F می کشیم ( نقطه ص )

12 ـ یک سوم خط D’E را بدست آورده و از D’ به سمتE علامت می گذاریم ( نقطه و) و از این نقطه خطی باندازه نیم سانت و عمود بر D’E می کشیم ( نقطه ی )

13 ـ به ترتیب نقاط E ، ج ، D ، د ، F را به شکل هلال بهم وصل می کنیم . این هلال قسمت بالای آستین را تشکیل می دهد و می توان با پیستوله هلال بالا را تمیز کشید .

14 ـ به ترتیب نقاط F ،ص ، D’ ، ی ، E را به شکل هلال به هم وصل می کنیم . این قسمت زیر آستین را تشکیل می دهد

15 ـ برای کشیدن خط آرنج از نقطه D متر را باندازه سر شانه بالا برده ( نقطه R ) و باندازه قد آرنج روی خط AA’ علامت می گذاریم ( نقطه S ) و خطی موازی عرض کادر رسم می کنیم ( خط آرنج )

کادر اولیه آستین

مرحله دوم آستین کامل

1 ـ از نقطه A باندازه 2 سانت داخل کادر شده ( نقطه A1) این نقطه را با خطی به E وصل می کنیم

2 ـ از نقطه B نیز 2 سانت داخل شده ( نقطه B1 ) و این نقطه را به نقطه F وصل می کنیم

3 ـ خط EA1 را تا زده و خطوط ( E یD’) و ( D’C ) و (CA1 ) را با رولت خیاطی و یاکاربن روی قسمت تا خورده کاغذ کپی می کنیم . وقتی تای کاغذ را باز و صاف می کنیم نیمه پشت آستین کامل شده است

4 ـ کاغذ را روی خط FB1 تا کرده ، خطوط ( FصD’ ) و ( D’C ) و ( CB1 ) را رولت می کنیم تا تصویر این قسمت نیز بر روی دیگر کاغد کپی شود وقتی تای کاغذ را باز و آن را صاف کنید نیمه جلوی آستین کامل شده است .

سمت چپ الگو پشت آستین و سمت راست الگو جلو آستین است .

آستین شماره 1

توضیح : آستین بلوزی یا شومیز همانند آستین ساده است با این تفاوت که قد مچ را از آن کم کرده و آستین را رسم می کنیم و مچ نیز روی خط AA’ دگمه می خورد و بسته می شود.

مرحله سوم : کنترل آستین

برای کنترل دور بازو سر متر را روی نقطه D1 گذاشته و بطور مستقیم به D2 می رسانیم . اندازه بدست آمده باید باندازه دور بازو + 4 سانت باشد . اصولا دور بازو الگو باید 3 تا 4 سانت بزرگ تر از دور بازو حقیقی باشد .

اگر این مقدار از دور بازو کمتر یا بیشتر بود از نقاط D1 و D2 کم یا زیاد می کنیم .

کنترل بعدی برای دور حلقه آستین است : سر متر را روی D1 گذاشته و از نقاط F ،D، E گذرانده و به D2 می رسانیم اندازه بدست آمده باید 2 تا 3سانت از حلقه بالاتنه دوخته شده شما بزرگتر باشد . بعبارتی دور حلقه الگوی آستین باید 2 تا 3 سانت از حلقه بالاتنه دوخته شده بیشتر باشد . اگر دور بازو اندازه بود اما حلقه ایراد داشت مقداری را که باید کم یا زیاد کنید را از نقاط D1 و D2 این کار را انجام می دهید . به این ترتیب که بطور مستقیم از این نقاط پایین آمده و حلقه را گشاد می کنید و یا بالاتر رفته و حلقه را تنگ می کنید و خط حلقه را اصلاح می کنید . سپس نقاط جدید را به C1 و C2 وصل می کنید . و اگر این گشادی فقط بین نقاط F و E باشد از خط وسط گشادی بالا را تنگ کرده و از نقاط D1 و D2 گشادی بازو را کنترل کرده و در صورت نیاز اضافه یا کم می کنیم

نکته کلیدی : سرشانه جلو و پشت تنه را به هم چسبانده و از خط کارور جلو تا خط کارور پشت طوریکه از سرشانه بگذرد اندازه می گیریم این اندازه باید 2 تا 3 سانت از اندازه F تا E کوچکتر باشد . این دو نقطه نقاط موازنه آستین در الگوی گرلاوین اصلاح شده است که با کاروز جلو و پشت تنظیم می گردد و همین فاصله خُرد می خورد . بقیه آستین را با بقیه تنه روی هم گذاشته اندازه بزنید آستین در جلو باید 1 تا یک و نیم سانت کوتاه تر از حلقه جلو باشد و آستین در پشت باید به همین اندازه بزرگتر از حلقه پشت باشد به عبارت ساده تر درز آستین هنگام دوخت کمی به سمت جلو متمایل است

ایراد اندامی دور بازوی چاق

اگر در هنگام اندازه گیری متوجه شدید روی بازوی مشتری شما چاق تر از اندام های عمومی است و یا خود فرد اظهار کرد که لباس هایی را که می خرد بالاتنه آنها درست است اما بازوی آن تنگ است . ابتدا با متقال الگوی خودتان را طبق آنچه تدریس شده در آورده و بدوزید . در صورتیکه با تنگی دور بازو مواجه شدید کار زیر را روی الگو انجام دهید .

1 ـ از نقطه F خطی مستقیم کشیده و آن را می چینیم

2 ـ خط مرکزی آستین را هم در قسمت بالا و هم در قسمت پایین تا نزدیک به انتها چیده ولی الگو از هم جدا نمی شود

3 ـ قسمت بالا و پایین را باندازه مورد نیاز باز می کنید و دو باره بالا و پایین آستین را بهم می چسبانید

4 ـ ودر آخر خط حلقه را اصلاح می کنید (آستین خط ممتد قرمز ) . (مطابق شکل ) این کار باعث می شود روی بازو گشاد گردد .

5 ـ بر روی حلقه بالاتنه بانداره ای که در آستین گشاد کردیم از قسمت جلو و پشت پایین آمده و حلقه تنه نیز گشاد می شود (خط نقطه چین قرمز )

آستین شماره 2 ( آستین تنگ شماره ( 1))

1 ـ کادر آستین را همانگونه که پیش تر آموزش داده شد می کشیم

2 ـ خط AC را نصف می کنیم ( نقطه H ) و از این نقطه خطی به نقطه S (خط آرنج ) وصل میکنیم

3 ـ خطی عمود بر SH و باندازه نصف دور مچ می کشیم ( نقطه H’ ) و از این نقطه خطی به F وصل می کنیم .

4 ـ کاغذ را یکبار روی خط AA’ تا زده و خطوط ( E ی D’ ) و ( D’C ) و ( CH ) و ( HS ) را رولت میکنیم . وقتی کاغذ را باز کنیم مثلث بزرگی در پشت آستین ایجاد شده که ساسون پشت آستین می باشد و هنگام دوخت باید دوخته شود

5 ـ بار دیگر کاغذ را روی خط FH’ تا زده و خطوط ( FصD’ ) و (D’C ) و( CH’ ) رولت می کنیم . تای کاغذ را که باز کنیم جلوی آستین کامل شده است

6 ـ خط آرنج را امتداد داده و در قسمت جلو 2 سانت آن را بالا می بریم و خط جدید آرنج را رسم می کنیماصلاح دور بازوی چاق

این آستین بدلیل تنگ بودن باید تا نزدیک آرنج چاک داده شده و با دگمه یا بندینک و یا زیپ بسته شود .

آستین تنگ شماره 1

آستین شماره 3 (آستین تنگ شماره (2))

1 ـ الگوی آستین شماره 2 ( آستین تنگ شماره 1) را می کشیم

2 ـ چاکی روی خط آرنج در قسمت پشت تا نقطه S ایجاد می کنیم

3 ـ ساسون پشت را می بندیم

4 ـ در پشت فضایی از نقطه S ایجاد می شود که ساسون آرنج نام دارد و در هنگام دوخت این ساسون گرفته می شود .

این آستین نیز مانند آستین شماره 2 تنگ بوده و باید درز آستین تا نزدیکی آرنج با دگمه بسته شود .

آستین تنگ شماره 2

۲۵ دیدگاه برای “آموزش رسم و طراحی الگوی آستین”

 1. سلام.خیلی خوشحالم که با سایت شما آشنا شدم.چون مطالب دقیقا به همان صورتی هست که از مربی ام یاد گرفتم و توی اینترنت تقریبا تنها سایتی بود که مثل روش خودم آموزش داده بود.همچنین توضیحات خیلی کامل و عکس ها خیلی واضح هستند.موفق باشید.

 2. باسلام متشکرم از توضیحات خوبتون..خانم ایمانی عزیز سوال داشتم..دور بازوی من ۲۳هست وموقعی که استینمو کنترل کردم ازنقطه Eتا Fیکی شد و اون دوتا سه سانتی که گفتید اضافه نیومد..واگه حلقه استینم رو بخوام بزرگتر کنم ازنقاطD1 D2 بیام پایین به یک اندازه بیام و اگراینکاروکردم ازقد استینم کم میشه اونوقت چکاربایدکرد؟…باتشکرازمهر ولطفتون

  • سلام دوست عزیز اگر از َEتاFباندازه قد کارور جلو تا سرشانه بعلاوه قد کارور پشت تا سرشانه شده فقط از قسمت خط وسط استین برشی زده و مانند رفع ایراد بازوی چاق کمی گشاد کنید مقدار گشادی حتی اگر یک تا یک و نیم شد کافی است
   در نظر داشته باشد که دور بازوتون از D1تا D2باندازه دور بازو بعلاوه ۴ باشد
   اگر به هر دلیل خواستید از D1وD2پایین بیایید باید بانداره نصف انچه پایین امده اید بیرون بروید تا قد استین شما تغییر نکند در عین حال این اندازه ها نباید بیش از ۲ تا دو و نیم بشود

   • خیلی ممنونم از پاسخ خوبتون…الگوی استین من با حلقه ها روی بالاتنه اندازش یکی شده بود دور بازومم همون ۲۳بود که با ۴ شد ۲۷ پس من اگر این سه سانت رو از همون تاج استین که گفتید باز کنم از وسط تاج .. درسته؟؟

    • سلام دوست عزیز بله درسته البته ۲تا ۳ سانت تاج استینتون قدری چین میخورد اگر میخواهید فقط خرد داشته باشید یک تا یک و نیم هم کافی هست

     • خیلی ممنونم سپاسگزارم از اطف بیکرانتون…لطفا مطالب رو بیشتر کنید در رابطه به این متد…مرسی

     • سلام دوست عزیز متد ها دارای یک اساس هستند که انشاءالله تکمیل خواهد شد ولی بقیه تغییرات روی الگو فقط اصولی دارد و فرقی نمیکند کدام متد باشد بعضی از انها در مطالب شرح داده شده اند

 3. سلام خانم ، متشکر از توضیحات مفیدتون ، این روش رفع ایراد اندام بازوی چاق رو روی الگوی مولر هم میشه انجام داد ، من همیشه توی کشیدن استین مولر برای بازوهای چاق مشکل دارم ، ممنونم

  • سلام دوست عزیز روش های پیشنهاد شده کلی هستند . شخصا روی الگوی مولر انجام ندادم اما فکر می کنم قابل اجرا باشد

  • سلام دوست عزیز نقاط موازنه نقاطی هستند که هنگام کشیدن الگوی بالاتنه روی حلقه آستین تعیین می شوند و در الگوی آستین هم این نقاط تعیین می شوند تا هنگام دوخت نقاط روی هم قرار داده شوند و آستین مشکل پیدا نکند
   منظور شما را از آستین چرخشی نمیدانم ولی اگر آستین روی دست صاف نایستد و روی آستین به سمت جلو یا عقب متمایل شود میگویند آستین چرخیده و معمولا در این حالت هنگام حرکت دست فرد هم ناراحت است

 4. سلام واقعا ممنون از سایت خوبتون.
  سوالی داشتم برای طریقه رسم همین استین به من اموزش داده اند که از نقطهB به اندازه(۱-¼دورمچ )داخل شده
  واز نقطه Aبه اندازه (۱_¼دورمچ)داخل شده وخطها رو وصل کنید.
  اما توی اموزش سما اینطور نیست ایا اموزش من اشتباه هست یا درست؟ ممنون از راهنمایی شما

  • سلام دوست عزیز اونچه که به شما گفته شده در مورد آستین تنگ هست که پایین تر از آستین معمولی اون رو توضیح دادم و اشتباه لپی داشت که اصلاح کردم یعنی HH’ می شود نصف اندازه مچ که در آموزش شما دور کامل مچ چهار سانت بیشتر می شود و همه اینها به مدل انتخابی شما بر میگردد اگر میخواهید مچ کاملا بدست بچسبد و با زیپ یا دگمه باز شود دور مچ همان اندازه خودش کافی است اگر میخواهید که مچ باز نشود کمی گشاد تر ایراد ندارد

 5. سلام ممنون از توضیحاتتون آیا میشه کاری کرد که در متد گرلاوین هم، درز پهلو با درز آستین هم راستا بشن؟ من به همون میزان که کم و زیاد بود از قسمت پشت آستین بریدم و گذاشتم رو قسمت جلو بعد آستین رو هم درز پهلو دوختم اینجوری میشه؟

  • سلام دوست عزیز اگر در پرو ابتدایی پاترون الگو تون مقدار صحیح این جابجایی را بدست آورده باشید بله میشود اینکار را هم کرد وگرنه اینکه حدودی باشه و یا با متر اندازه بگیرید ممکنه درست درنیاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بستن
مقایسه