0

آموزش رسم الگوی بالاتنه به روش متریک

مدرس
nedaimani
تصویر شاخص
قوانین استفاده

روش متریک از روش های مطرح انگلیسی است که با پردازش کامپیوتری از اندام های نرمال ( طبق تعریفی که پیشتر از اندام نرمال شده ) بدست آمده است در این قسمت سعی دارم آموزش را به زبان ساده و مرحله به مرحله همانطور که در تمام آموزش های سایت ودیعه انجام داده ام به شما توضیح دهم یاد گیری این قسمت برای آموزش های بعدی مهم است زیرا به همین روش الگو های دیگر این متد کشیده می شوند و فقط اضافات  متفاوت می گردند .

مرحله اول  (کشیدن کادر اصلی)

1 ـ در روی کاغذ الگو نقطه ای را در نظر می گیریم که بهتر است این نقطه در سمت چپ ومماس با لبه چپ الگو و با فاصله حدود 5 سانت از بالا باشد . این نقطه را  o نامگذاری می کنیم و از آن دو خط  عمود بر هم میکشیم ( یک خط همان لبه کاغذ الگو است خط دیگر همان خطی است که با فاصله 5 سانت از بالای کاغذ می کشیم و تمام کادری که کشیده می شود با نقطه o  و خطوطی که از آن کشیده شده  مربوط هستند)

2 ـ همانطور که در شکل دیده می شود از نقطه  0 تا  نقطه 1  یک سانت و نیم

3 ـ  از نقطه 1 تا  نقطه 2 اندازه بلندی حلقه آستین بعلاوه نیم  در کتاب به جای بلندی حلقه استین از گودی حلقه نام برده که منظور همان بلندی حلقه است

*بلندی حلقه آستین یا کف حلقه   را از چند راه می توان بدست آورد : 1-  اندازه گیری روی بدن فرد 2 – استفاده از جدول استاندارد اندازه گیری  3- استفاده از فرمول یک دهم دور سینه بعلاوه ده و نیم ( بعلاوه یک و نیم تا دو و نیم )

4 ـ از نقطه 2 خطی عمود بر خط 0-2 به اندازه نصف دور سینه بعلاوه  5 رسم می کنیم و ان را نقطه 3 می نامیم این خط ، خط سینه می باشد

از نقطه 3 خطی عمود بر 2-3 و موازی با 0-2 رسم می کنیم این خط ، خط مرکزی جلو یا همان ( CF ) می باشد

از نقطه 3 باندازه فاصله 0 تا 2 به سمت بالا علامت می زنیم نقطه 4 البته برای سایز های بالاتر از 40 بازای هر سایز سه میلیمتر اضافه می کنیم (مثال برای سایز 46 فاصله 3 تا4 برابر است با فاصله 0 تا 2 بعلاوه 9 میلیمتر )

7 – از نقطه 4 خطی عمود بر خط مرکزی جلو یا همان خط 3-4 در عرض الگو به سمت چپ رسم رسم می کنیم

خطوط اصلی بالاتنه
خطوط اصلی بالاتنه

1 الگوی اساس متریک

مرحله دوم ( ادامه کشیدن کادر اصلی)

8 ـ اندازه 1 تا 5 قد بالاتنه پشت می باشد ( در کتاب قد بالاتنه جلو ذکر شده به این جهت که در اندازه گیری متریک از سرشانه اندازه قد جلو و پشت گرفته می شود و برای اندام نرمال هر دو معمولا یه اندازه هستند ولی از انجاییکه ما در حال رسم پشت هستیم و هیچ اضافه کرد دیگری نداریم همان اندازه قد پشت را علامت می زنیم )

9 ـ از نقطه 5 خطی عمود در عرض الگو رسم می کنیم که خط کمر می باشد و خط مرکزی جلو را در نقطه 6 قطع می کند

10ـ از نقطه 5 باندازه قد کمر تا باسن بزرگ پایین آمده و ان را نقطه 7 می نامیم از آن نیز خطی عمود درد عرض الگو رسم می کنیم تا نقطه 8 روی خط مرکزی جلو و آن را خط باسن بزرگ می نامیم

تکمیل کادر اصلی
تکمیل کادر اصلی

2 الگوی اساس متریک

مرحله سوم ( پشت )

11- اندازه 0-9  به قدر یک پنجم دور گردن منهای 2 میلیمتر ( 2/0 سانتی متر) از نقطه 9 به سمت نقطه 1 منحنی گردن پشت را رسم میکنیم

12- از نقطه 1 باندازه یک پنجم گودی  یا بلندی حلقه آستین منهای 7 میلیمتر ( 7/0 سانتی متر ) پایین آمده نقطه 10 می نامیم از نقطه 10 خطی در عرض الگو و عمود بر خط مرکزی پشت رسم میکنیم و آن را تا نیمه الگو ادامه می دهیم

13- از نقطه 9 باندازه سرشانه بعلاوه یک سانت خط کش را اریب گذاشته تا خط 10 را قطع کندنقطه بدست آمده نقطه 11 می نامیم ( 9-11)

14- وسط خط سرشانه را نقطه 12 نامگذاری میکنیم

15- از نقطه 12 خطی موازی خط مرکزی پشت به طول 5 سانت به شکل نقطه چین به سمت پایین می کشیم سپس از انتهای خط به اندازه 1 سانت به سمت پشت عمود می آییم ( نقطه 13)

16- روی خط سرشانه از نقطه 12 نیم سانت به سمت چپ و راست علامت گذاشته و از نقطه 13 به این دو طرف وصل میکنیم توجه داشته باشید که طول دوطرف خط ساسون باید یک اندازه باشد به این ترتیب ساسون پشت بدست می آید هنگام دوخت می توانیم به جای گرفتن ساسون آن را در سرشانه خُرد دهیم.

3

3 الگوی اساس متریک

مرحله چهارم ( ادامه پشت)

17- از نقطه 2 روی خط سینه باندازه نصف کارور پشت بعلاوه نیم سانت علامت می زنیم ( نقطه 14)

18- از نقطه 14 عمودی به سمت بالا رسم می کنیم تا خط 10 را قطع کند ( نقطه 15)

19- نقطه 16 درست در یک دوم خط 14-15 است

20- فاصله 2 تا 14 را نصف کرده ( نقطه 17 ) و از آن عمودی به سمت پایین می کشیم تا نقاط 18 روی خط کمر و 19 در خط باسن بزرگ بدست بیاید

4

4 الگوی اساس متریک

مرحله پنجم ( کشیدن جلو )

21- از نقطه 4 در عرض الگو باندازه یک پنجم دور گردن منهای 7 میلیمتر ( 7/0سانتی متر) داخل می آییم ( نقطه 20)

22- از نقطه 4 در طول الگو باندازه یک پنچم دور گردن منهای 2 میلیمتر ( 2/0 سانتی متر) پایین می آییم ( نقطه 21 )

23- از نقطه 20 به نقطه 21 هلال گردن جلو را رسم میکنیم

24- از نقطه 3 روی خط سینه باندازه نصف کارور جلو بعلاوه نصف پهنای ساسون علامت میزنیم ( نقطه 22)

*پهنای ساسون را می توان هم از روی جدول اندازه ها در اورد و هم به روش زیر :

یک هشتم دور سینه منهای 4 مساوی پهنای ساسون

25 – فاصله نقطه 3 تا 22 را نصف کرده ( نقطه 23) و از آن عمودی را به سمت پایین رسم می کنیم تا خط کمر در نقطه 24 و خط باسن در نقطه 25 قطع شوند

5

5 الگوی اساس متریک

مرحله ششم ( ادامه جلو )

26- از نقطه 23 روی خط عمودی که به سمت پایین کشیده ایم 2 سانت و نیم پایین می آییم ( نقطه 26) این نقطه نوک سینه است

27- از نقطه 20 روی خط 4 باندازه پهنای ساسون که روش اندازه گیری آن بالاتر ذکر شد داخل می آییم ( نقطه 27)

28- از نقطه 26 ( نوک سینه) دو خط هم اندازه به نقاط 20 و 27 می کشیم

29-از نقطه 11 در سرشانه پشت خط عمودی به سمت پایین باندازه یک سانت و نیم رسسم می کنیم ( نقطه 28)

30- از نقطه 28 خطی عمود در عرض الگو( مطابق شکل) حدود 10 سانت رسم میکنیم ( خط 28-29)

31- از نقطه 27 خط کش را طوری اریب قرار می دهیم که باندازه سرشانه خط 28-29 قطع شود ( نقطه 30)

32- از نقطه 22 روی خط سینه عمودی به سمت بالا باندازه یک سوم خط 3-21 رسم می کنیم ( نقطه 31)

6

6 الگوی اساس متریک

مرحله هفتم ( رسم حلقه آستین و خط پهلو )

33- روی خط سینه فاصله نقاط 22 تا 14 را  نصف کرده و نقطه 32 بدست میآید  که از آن عمودی به سمت پایین می کشیم تا خط کمر ( نقطه 33) و خط باسن بزرگ  ( نقطه 34) را قطع کند این خط ، خط پهلو است

34- برای رسم حلقه آستین نقاط 11و16 و 32 و 31 و 30 را به هم وصل می کنیم

برای سایز های 34 تا 40  خط حلقه آستین در گودی حلقه پشت از نقطه 14 باندازه 2و نیم سانت و در گودی جلو از نقطه 22 باندازه 2 سانت باید فاصله داشته باشد

برای سایز های 42 تا 48 خط حلقه آستین در گودی حلقه پشت از نقطه 14 باندازه 3 سانت و در گودی جلو از نقطه 22 باندازه 2 و نیم سانت باید فاصله داشته باشد

برای سایز های 50 تا 56 خط حلقه آستین در گودی حلقه پشت از نقطه 14 باندازه 3 و نیم سانت و در گودی جلو از نقطه 22 باندازه 3 سانت باید فاصله داشته باشد

7 الگوی اساس متریک 1

** باید توجه داشت که خطوط منحنی گردن و حلقه آستیم نرم و دقیق رسم شود

7

مرحله هشتم ( رسم ساسون پشت)

ساسون ها را برای الگو های قالب بدن رسم میکنیم و بنابر این در هنگام کنترل میتوان آنها را باریک تر یا پهن تر نمود

از نقطه 5 یک سانت و نیم پایین آمده ( نقطه 35)و خط جدیدی را برای کمر پشت به نقطه 33 وصل می کنیم بعد از اتمام الگو خط اولیه و خط جدید کمر را باید رویهم قرار داد (به عبارتی قد پشت از کمر یک سانت و نیم کوتاه می شود)

از نقطه 35 یک سانت و نیم داخل می شویم( نقطه 36)

3 ـ از نقطه 7 روی خط باسن بزرگ باندازه نیم تا یک و نیم سانت بسته به اینکه برجستگی باسن چقدر باشد داخل می شویم

سپس نقاط بدست آمده را به یکدیگر مطابق شکل بهم وصل میکنیم و خط مرکزی پشت جدیدی حاصل می شود

4 ـ ساسون پشت روی خط کمر 2 سانت است که از نقطه 18 یک سانت به طرفین رفته و در بالا به نقطه 17 و در پایین به 14 سانت پایین تر از خط کمر روی خط 17-19 وصل می کنیم

5 ـ از نقطه 33 روی خط کمر حدود 2 سانت وارد می شویم

6 ـ روی خط باسن بزرگ از خط مرکزی جدید پشت باندازه یک چهارم دور باسن بعلاوه یک و نیم سانت اندازه می زنیم سپس نقطه جدید بدست آمده را به نقطه جدید کمر و نقطه 32 حلقه آستین مطابق شکل وصل می کنیم به این ترتیب خط جدید پهلو شکل می گیرد

در این مرحله روی کاغذ جدید پشت را رولت کرده و جدای از الگوی فعلی استفاده می کنیم زیرا جلو نیز روی همین الگو باید کامل شود

8

8 الگوی اساس متریک

مرحله نهم ( ساسون جلو )

از نقطه 24 در هر یک ار طرفین یک سانت و نیم علامت زده و در بالا به نقطه 26 ( نوک سینه) و از پایین به 10 سانت پایین تر از خط کمر روی خط 25-26 وصل می کنیم

2- از نقطه 33 خط پهلو در کمر 2 سانت داخل می شویم ( نقاط قرمز )

3- روی خط باسن بزرگ از نقطه 8 باندازه یک چهارم باسن بزرگ بعلاوه یک سانت و نیم علامت گذاشته و نقاط قرمز جدید را مطابق شکل بهم وصل می کنیم

الگوی جلو نیز همانند پشت جداگانه رولت شده و مورد استفاده قرار می گیرد

9

9 الگوی اساس متریک

رسم آستین یک تکه به روش متریک

از آنجاییکه رسم آستین در روش متریک در روی الگوی جلو و پشت بالاتنه صورت می گیرد تصمیم گرفتم در ادامه آموزش بالاتنه آموزش آستین را هم انجام دهم همانطور که در شکل های زیرمی بینیم از کمر به بالا مورد استفاده قرار داده ایم با همان اعدادی که آموزش بالاتنه انجام شده است.

اندازه های مورد نیاز عبارتند از :

الف ـ اندازه گیری حلقه داسی شکل از روی الگوی بالا که تدریس شده . در این روش کناره متر عمود بر صفحه کاغذ قرار گرفته و حلقه داسی شکل را اندازه می گیرند

ب ـ طول آستین از سرشانه تا مچ ( برای کت و کت های گشاد یک سانت و نیم به طول استین اضافه  می شود)

ج ـ دور بازو

روش رسم آستین

از نقطه 22 روی خط سینه عمودی به سمت بالا رسم میکنیم به اندازه یک سوم حلقه آستین ( که آن را از روی الگو اندازه گیری کرده ایم ) منهای نیم (برای سایز های 34 تا 40 ) و 3 میلیمتر برای سایز های 42 تا48 ( نقطه “2 )

2- نقطه 3″ وسط 2″-22 قرار دارد که از آن عمودی را در عرض الگو رسم می کنیم تا حلقه آستین پشت را قطع کند تقاطع آنها را نقطه 4″ می نامیم

3- فاصله 3″- 22 را نصف کرده ( نقطه 5″ ) که عمود عرضی آن روی حلقه جلو نقطه 5A می شود

*** مهم : نقاط 4″ و 5A نقاط موازنه آستین روی بالاتنه هستند که حتما هنگام کشیدن باید علامت گذاری شوند

آستین 1
آستین 1

1 استین متریک

4 – از نقطه “2 عمودی در عرض الگو رسم میکنیم

5 ـ از نقطه A5 تا نقطه 30 که موازنه سرشانه در جلو است را با متر روی الگو اندازه میگیریم . سپس این اندازه را برای سایز های 34 تا 40 بعلاوه 1 سانت می کنیم   ( برای سایز 42 تا 48 بعلاوه 25/1 و برای سایز 50 تا 56 بعلاوه 5/1 سانت می کنیم )

6 ـ خط کش را به شکل ریب روی نقطه “5 گذاشته و اندازه بدست آمده فوق را روی خط “2 علامت می زنیم ( نقطه “7) و خطی صاف می کشیم

هلال استین پشت از نقطه 11 تا “4 را با متر اندازه می گیریم . این اندازه را برای سایز های 34 تا 40 بعلاوه 1 سانت می شود   ( برای سایز 42 تا 48 بعلاوه 25/1 و برای سایز 50 تا 56 بعلاوه 5/1 سانت می کنیم )

سر خط کش را روی نقطه “7 گذاشته و اندازه به دست آمده را روی ادامه خط “3-“4  علامت می زنیم ( نقطه “9) و خطی صاف می کشیم

منحنی A5 تا نقطه 32 ( موازنه درز پهلو) روی حلقه آستین جلو را اندازه گرفته منهای 3 میلیمتر (3/0 سانت ) کرده و سر خط کش را رو نقطه “5 گذاشته و به شکل اریب روی خط سینه این اندازه را علامت می زنیم ( نقطه “11) و خطی صاف می کشیم

10ـ  منحنی “4 تا نقطه 32 روی حلقه آستین پشت رااندازه گرفته منهای 3 میلیمتر ( 3/0 سانت ) کرده  سپس سر خط کش را روی نقطه “9 گذاشته و این اندازه را روی ادامه خط سینه علامت می زنیم ( نقطه “12) و خطی صاف می کشیم

نقاط مشخص شده با رنگ بنفش موازنه های حلقه آستین در تنه هستند که هنگام برش باید روی پارچه علامت گذاری شوند

آستین 2
آستین 2

2 استین متریک

11ـ همانطور که در شکل زیر نشان داده شده از نقاط “7 و “11 و”12 خطوطی عمود بر خطوط افقی این نقاط به سمت پایین رسم می کنیم

12ـ از نقطه “7 به اندازه بلندی سرشانه تا مچ روی خط عمودی که کشیده ایم جدا می کنیم ( نقطه “13) از این نقطه خطی عمود به طرفین در عرض الگو رسم می کنیم تا خطوطی را که از “11 و “12 به سمت پایین کشیده ایم را قطع کند ( نقاط “15 و “14 ) این خط مچ است که برای تنگ کردن آن از هر طرف 3 تا 5 سانت داخل شده و به زیر بغل که همان نقاط “11 و “12 می باشند وصل می کنیم در این الگو خط ارنج همان خط کمر است

13 ـ یک سوم فاصله خط “7 –A5 را از نقطه “7 علامت می زنیم ( نقطه a) و از آن 2 سانتی متر عمود خارج می شویم ( نقطه b) سپس هلالی را مطابق شکل رسم می کنیم

14ـ نصف فاصله خط “7 – “9 را علامت می زنیم ( نقطه e) و از آن 1 سانتی متر عمود خارج می شویم( نقطه f) سپس هلالی را مطابق شکل رسم می کنیم

15ـ نصف فاصله خط “5 – 11 را علامت زده ( نقطه c ) و از آن 1 سانت عمود به سمت داخل می آییم ( نقطه d ) سپس هلالی را مطابق شکل رسم می کنیم

16 ـ نصف فاصله خط “9 – “12 را علامت زده ( نقطه g )  و از آن 7 میلیمتر ( 7/0 سانتی متر ) عمود به سمت داخل می آییم ( نقطه h ) سپس هلالی را مطابق شکل رسم می کنیم

آستین 3
آستین 3
آستین 4
آستین 4

3 استین متریک

4 استین متریک17ـ نصف خط “13 – “15  باندازه 1 سانت داخل شده و نصف خط “14 –”13 را باندازه یک سانت خارج شده و لبه مچ را شکل می دهیم تا هنگام دوخت لبه مچ روی بدن صاف قرار گیرد

** آنچه مهم است اندازه گیری دقیق منحنی هاست اکنون آستین از روی الگوی اولیه بالاتنه ساخته شده و بایدحدود 4/1 سانت از حلقه آستین  بالاتنه بزرگتر باشد

** هنگام دوخت نقطه “5 روی نقطه A5 قرار داده می شود و “9 روی “4 حلقه تنه را می کشیم تا آستین در این قسمت خُرد بخورد و هنگام دوخت زیر آستین قدری آستین باید کشیده شود تا تنه در زیر خُرد بخورد

** اگر پارچه لباس اصلا کش نیامد فاصله خطوط موازنه را دو بار بطور موازی چرخ درشت و شل بکنید سپس نخ های زیر را کمی بکشید تا خرد ایجاد شود

** توجه :  این آستین برای کسانی که بازوان نسبتا بزرگی دارند  هنگام کشیدن دست به سمت جلو تنگی دارد که باید از روی اموزش ایراد اندامی بازوی بزرگ آن را برطرف نمود البته این کارباید بعد از اینکه روی متقال لباس را دوختید و پرو کردید و با این اشکال مواجه شدید انجام دهید

**** هرگز لباسی را که برای اولین بار می خواهید بدوزید مستقیما روی پارچه اصلی برش نزنید ****

آستین 5
آستین 5

 

پایانی آستین

منبع : اقتباس از کتاب الگو و برش یه روش متری نوشته وینفرد الدریچ و ترجمه خانم پری شهیر مفرح

باز نویسی و طراحی الگو ها توسط ندا ایمانی مدیر و موسس سایت ودیعه vadiye.com

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 35
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 35 فروش
0
0
0
0
0
 1. رعنا

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام ببخشید من حدود8سال پیش روش متریک ورفتم دورشودیدم ولی الان اصلاچیزی بلدنیستم چون رهاشد ومیخام همین متد روخونه مجازی یادبگیرم واقعا درحدمبتدی هستم چیکارکنم بتونم براخودم مانتوبدوزم ازکجاشروع کنم ممنونم

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز کتاب الگو و برش به روش متریک که منهم در بعضی از آموزش ها از اون استفاده میکنم برای الگو کشی کتاب خوبی است همچنین کتاب لباس شب و عروس خانم تشکری و خانم القار هم در رشد آموزشی شما می‌تونه موثر باشه در سایت هم در حد توان سعی کردم کتاب الگو و برش رو ساده کنم و تدریس کنم و همچنین در مطالب مختلفی که گذاشته ام نکات مهمی رو آموزش دادم که با چرخیدن تو سایت میتونید اونها رو پیدا کنید

 2. مینا

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام .من حدود ۴سال پیش ب روش متریک کار کردم چون رشته تحصیلیم بود الان الگو کشیدن یادم رفته وخیلی ایراد داره.باید چیکار کنم لطفا راهنماییم کنید

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز احتمالا شما کتاب متریک رو دارید اگر آموزش های رو که در سایت گذاشتم دنبال کنید و چندین بار الگو بکشید دوباره یادتان می‌آید که قبلاً چکار می‌کردید و با تمرین و در صورت اشکال پرسیدن آن کم کم مشکلتان برطرف می شود من هم در حد توان به سوالات عزیزان پاسخ می دهم

 3. Yari

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام من دوران دبیرستان رشتم خیاطی بود به روش متریک کارم عالی بود و حتی مسابقات استانی رفتم اما بعد از اون دیگه کار نکردم و الگو کشی و خیاطی و فراموش کردم الان سوالم اینه ایا روش متریک برای شروع دوبارم انتخاب خوبیه!؟ چون اعتماد بنفسم و از دست دادم میترسم اشتباه کنم اخه من حس میکنم توی روش متریک با کشیدن گودی حلقه استین مشکل دارم انگار خیلی گود میشه!

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز چون قبلاً با متریک کردید الان هم با همون شروع کنید که پیش زمینه دارید گودی حلقه رو هم میتونید با خط کش های مخصوص رسم کنید

 4. صفاری

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام بتازگی متد مولر کار میکنم که دوخت قالب تنمه بنطرم مولر برای مجلسی عالیه . میشه در مورد متریک توصیح کوچیک بدید ؟ آیا برای مانتوهای کمی راحت و گشاد خوبه؟؟

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز هم مولر و هم متریک الگوهایی دارند که برای لباس های آزاد و گشاد طراحی شده اند الگوی لباس گشاد در سایت هست به طریق متریک میتونید به اون مراجعه کنید

 5. رها

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام ندا جان من خیلی تو متد متریک ایراد داشتم تا این که با سایت شما اشنا شدم تمام جاهایی که سر در نمی اوردم انقدر خوب توضیح دادی متوجه شدم مثل کف حلقه .
  ازت یک دنیا ممنونم همیشه سالم باشی عزیزم

 6. رها

  در تاریخ

  پاسخ

  ندا جان سلام امیدوارم سالم وسلامت باشی اگه ممکنه اموزش یقه ها را به ترتیب بزارین.مدلهای سخت وزیبا .واندازی گیری ها رو یاد میدین ممنونت میشم .
  حالا بقیه اموزشها یادم نمیاد چون واقعا هر سایتی که میرم اموزش نصفه گذاشتن اما از شما بابت اموزش جامع وکاملت ممنونم .وروی ماهت رو میبوسم

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز از توجه تون ممنون میدونید تولید محتوا از صفر تا صد کار ساده ای نیست با این وجود پیشنهادات عزیزان در اینکه کدام آموزش را زود تر تهیه کنم و در سایت قرار دهم راهگشاست

 7. رها

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام ندا جان امیدوارم تو این روزهای ناراحتی حال شما خوب باشه ندا جان معذرت میخوام مگه این اموزش الگو با الگوهای دیگه تون فرق میکنه یا همونه.
  فکر میکنم همه الگو های پایه متریک یکی هست درسته؟

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز این آموزش به روش متریک هست در حالیکه آموزش به روش گرلاوین هم در سایت دارم
   پایه الگوی گرلاوین بر اساس باسن کشیده میشه ولی متریک بر اساس دور سینه کشیده میشه

 8. مینا

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام من تازه کارم. روش مولرو الگو کشیدم ی بار .روش گرلاوین هم با الگو حتی لباس هم دوختم. ولی خوشم نیومد اخر کار بازم ایراد داشتن لباسا .میخام این روشو با اموزش شما شروع کنم انشالله ک خوب بشن لباسا

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز اندازه گیری خیلی مهم هست اندازه ها باید صحیح باشه در ضمن این رو هم بدون معمولا اکثر الگوها یک سری بعد از دوخت نیاز به پرو گیری دارند که لازمه پرو گیری که انجام میشه رو روی الگو باید پیاده کرد تا برای دوخت های بعدی از همان الگو استفاده کرد تا نیاز به اصلاح مجدد نداشته باشه اگر پرو گیری صحیح و پیاده سازی رو الگو درست انجام بشه الگو های بعدی نیاز به پرو نخواهند داشت به هر حال امید وارم با این الگو راضی باشید

 9. رها

  در تاریخ

  پاسخ

  ندا جان سلام شب بخیر.من6ساله که با متد گرلاوین خیاطی میکردم ولی مربی خیلی از ریزه کاری ها را نگفته بود وهمیشه تو الگو دچار مشکل میشدم تا اینکه تعریف متد متریک رو شنیدم والان 3ماهه که با متد متریک خیاطی میکنم اما اینجا یه ولی داره تو متد متریک که از سایت پیدا کردم اون هم ناقص بود ولی سایت شما واموزش شما کامل بود وخیلی از ایرادهام تو کشیدن الگو رفع شد وهمیشه میگم خدا عمرت بده واقعا ازت بی نهایت ممنونم اگه سوال میپرسم به خاطر اینکه الگو رو تازه عوض کردم وشرمنده که خسته ات میکنم بابت اموزشهات که از عمق وجودت بدون چشم داشتی یاد میدی ممنونم اجرت با جگر گوشه امام حسین علی اصغر عزیزم باشه. ……

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   😌شرمنده میکنید وظیفه است امید وارم مفید واقع شود

 10. رها

  در تاریخ

  پاسخ

  ندا جان سلام امیدوارم حالت خوب باشه .اگه زحمتی نیست جیب فیلتاب را اموزش بدی جیب های فیلتاب بیرونی دوختش با جیبی که من بلدم فرق میکته جیب های بیرونی از داخل مانتو جیب خیلی تمیز در اومده میگی کدوم بخش اموزش دادی یا اموزش میخوای بدی.

 11. رها

  در تاریخ

  پاسخ

  ندا جان سلام شب بخیر .نمیدونم پیامم رو دیدین یا نه بابت اموزش جیب فیلتابی بود ممنون میشم اموزش جیب رو بزارین چون خیلی مشکل دارم…

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام عزیزم ببخشید دیر پیامتو دیدم آدرس آموزش جیب رو تو پیام قبلی گذاشتم اما اگر باز نشد تو گوگل سرچ کن جیب فیلتابی ودیعه براتون مطلب مارو میاره ⁦☺️⁩ این یه جور آموزش هست انواع دیگر هم هست که هنوز اموزشش رو ندادم امید وارم مفید باشه در جیب فیلتابی برشی رو که میدید خیلی مهم هست که دقیق باشه

 12. رها

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام شبت بخیر ندا جان خیلی جیب فیلتاب دوختم ولی هر سری میخوام بدوزم دچار استرس میشم همش باید مواظب باشم دقیق باشه یا تمیز بدوزم اما جیب های فیلتاب که برای شلوار مردانه میدوزن به نظرم جور دیگه هستش وخیلی پشت کار تمیز در میاد.راستی کاش میشد مدلهایی که میخواستیم براتون میفرستادیم وشما اموزش میدادین….بازم ازت یک دنیا ممنون که جواب دادین .

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام عزیزم اگه مدل خاصی مد نظر دارید میتونید به واتس اپ من عکسشو بفرستید 09124436560

 13. رها

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام ندا جان شبت بخیر ممنون که شماره تون رو گذاشتین واقعیت من تو واتساپ نیستم نمیدونم چه جوری میتونم عکس ها را براتون بفرستم اشکال نداره خودتون رو اذیت نکنید راستی ندا جان یه سایتی به اسم زیباکده هست که خیاطی یاد میده مدل لباس رو میفرستن ومربی الگو رو توضیح میده کاش من هم میتونستم مدلهام رو براتون بفرستم و الگوش رو میزاشتین..یا اینکه خودتون چند تا مدل مجلسی بزارین وتوضیح بدین.چند وقت پیش یکی از سایت های خیاطی رو نگاه میکردم یه مدل مانتو گذاشته بودند وبا الگو وبرش تصویری توضیح داده بودند وقتی الگو وتوضیح مانتو رو دیدم .فهمیدم الگوها واموزش اون ناقصه من هم توی نظرها رفتم ونوشتم چرا کار اموزشی شما ناقصه .ومربی با جواب تندی به من گفت کجای کارم ناقصه.وقتی میبینم شماانقدر کامل اموزش دادی کیف میکنم و خدا شاهده همیشه دعات میکنم واقعا مربی به امثال شما میگن نه اون خانم…

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   شرمنده میکنید من لایق تعریف نیستم هرکاری هم اگر تاکنون کردم جز زکات علم چیز دیگری نبوده در مورد سوالات تصویری هم از پیج اینستا سایت هم میتونید استفاده کنید vadiyecom فقط مشکلش اینه که من خیلی دیر به دیر بهش سر میزنم و گاهی هم تو موبایل من بازی در میاره 😌 بهمین دلیل به کاربرانی که سوالات متعدد دارند توصیه نمیکنم حالا امتحانش مجانی هست شاید وقتی شما پیغام دادید موبایل من بازی در نیاورد نمیدانم 🤔

 14. رها

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام ندا جان شبت بخیر .دشمنت شرمنده باشه .حرف راست را گفتم .یادم یه دلنوشته ای داشتم که نوشته بود دل بزرگ خریدنی نیست واقعا این محبتت دل بزرگ میخواد که کمتر کسی داره مربی خودم این نکته ها را نگفت که شما زحمت یاد دادنش رو کشیدین یه دنیا ممنونم امیدوارم هر چی از صاحب زمان بخوای بهش برسی…

 15. رها

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام ندا جان امیدوارم حالت خوب باشه
  زحمت میکشی جیب های مخفی وزیپ مخفی رو با تصویر اموزش بدی من این همه هم میدوزم بازم رو این دو تا استرس میگیرم
  ممنونم یه بوس رو صورت ماهت
  .

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز منظورتون از جیب مخفی چیه ؟

 16. رها

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام ندا جان منظورم جیبی است که از بغل دوخته میشه مثل مانتو مدرسه بود که یه زمانی میپوشیدیم

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   اگر منظورتون جیب داخل درز هست که خیلی ساده است به اندازه ۱۴تا۱۶سانت درز را نمی دوزیم و به دوطرف این دهانه دوقطعه پارچه برای کیسه جیب میدوزیم در آخر سر وته درز را با دقت چند دوخت می‌زنیم تا این جیب پیدا نباشد 😊 همین
   البته کیسه جیب را هم میدوزیم تا باز نماند وگر نه همه چیز ازش میافته بیرون 😊😅

 17. رها

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام ندا جان نماز وروزت قبول باشه.حالا متوجه شدم چه جوریه .والا نمیدونم چه جوری با این جیب میرفتیم مدرسه انقدر وسیله تو جیبامون میریختیم اما نه.چیزی ازش بیرون میریخت نه پاره میشد….
  حالا هم که مد شده.
  دستت درد نکنه قربونت برم …..

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   🙏😊نمازوروزه شما هم قبول التماس دعا از همه عزیزان در این روزها و شب ها دارم

 18. رها

  در تاریخ

  پاسخ

  ندا جان سلام نماز وروزت قبول..
  ندا جان من چند تا مدل دارم ولی نمیدونم طراحی بعضی هاشون چه جوریه چیکار کنم.نه تو اینستا ونه تو واتساب هستم …

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز اگه گوشی تون اندروید هست یکی از اینها رو نصب کنید برای کارهای بعدی هم لازم میشه

 19. رها

  در تاریخ

  پاسخ

  ندا جان سلام نمازوروز شما قبول..
  اگه من بخوام برم تو تلگرام باید با شماره ای که قبلا.فرستادی برم شماره خود شماس …..
  ومعذرت میخوام شماره رو یکبار دیگه برام میذاری

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست من شماره من همان است ولی تلگرام من فیلتر شکن ندارد به همبن دلیل از واتس آپ استفاده می کنم 09124436560

 20. رها

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام ندا جان خوبی بابت شماره ممنونم چشم رفتم واتساپ عکس ها را میفرستم
  راستی یادم رفت نمازوروزت قبول امیدوارم به حق علی همیشه دستهات رو خدا همه جا بگیره همونجور که دستهای مارو میگیری……

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   ممنون نماز و روزه های شما هم قبول ما رو این روزها از دعا فراموش نکنید التماس دعا از همه عزیزان در همه اوقات دارم

 21. ندا

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام من میخوام برای اولین بار ی پیراهن دامنی بدوزم تقریبا هیچ پیش زمینه ای تو خیاطی ندارم خیلی خیلی محدود در حد اینترنت و کنجکاوی خونده بودم که گرلاوین سخته اما خیلی دقیقه اما دوباره چیز دیگه ای خوندم و گیج شدم بنظرتون از چه متدی استفاده کنم که لباسم تمیز دربیاد
  وهمچنین ممنون از این همه خوبیتون…

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز برای اولین بار یک دامن رو با یک پارچه ای بدوز که کش نیاد بعداً هم اگه خواستید از اون برای قاب دستمال یا دستگیره آشپزخانه استفاده کنید بتونید این کار رو بکنید و معمولا متقال رو پیشنهاد میکنیم در دوخت اول اشکال کار در میاد و فرد با دوخت و الگو و نوع برش آشنا میشه در ضمن اگه هم اشتباه بکنه خیلی ضرر نمیکنه با وصله پینه درست میشه تا انتهای کار ترکیب رو نشون بده اگر خوب شده بود که چه بهتر و اگر نیاز به رفع اشکال داشت اشکال ها رو اول روی پارچه و تن بر طرف میکنیم و بعد همینجوری روی الگو اون رو برطرف میکنیم و از همون الگو برای کارهای بعدی استفاده میکنیم
   چند تا دامن که دوختید دامن ساده فون پیلی دار و کلوش و یک نمونه دامن برش دار بعد روی بالاتنه کار کنید

 22. رها

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام نداجان امیدوارم حال دلت خوب خوب باشه..
  ندا جان الگوی مانتو سمبادی رو میتونی برام با اموزش بزاری..
  ممنونت میشم

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز اگه منظورتون سندبادی هست مثل شلواری که سندباد تو کارتونهاش میپوشید پهلوهاش حالت دراپه داشت حالا مانتوش رو درست کردند و کناره هاش همانجور چین میخوره که باید روش کارکنم تا امادش کنم اگه منظورتون نوع دیگه ای از مانتو است لطفا عکسش رو تو واتس آپ برام بفرستید ببینم چجوریه بلدم یا نه

 23. رها

  در تاریخ

  پاسخ

  ندا جان بزار ببینم میتونم تا دو سه روزه عکس رو برات بزارم .این کناره هاش ساده است جلوش انقدر کلوش هست روی هم میاد باید عکس رو بفرستم ..راستی ندا جان اگه مدل های دیگه ای خواستم میتونم عکسش رو برات بفرستم

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   بله عزیزم عکس ها اگه کیفیتش خوب باشه که بتونم خوب بزرگ کنم خیلی بهتره ممنون میشم

 24. رها

  در تاریخ

  پاسخ

  ممنونم

 25. رها

  در تاریخ

  پاسخ

  ندا جان سلام اومدم واتساپ عکس ها رو که میخوام چه جوری بزارم

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام عزیز عکس هارو از اینترنت تو گوشیتون ذخیره کنید بعد شماره منو که دارید روش که برید علامت واتس اپ روش مشخص هست روی اون بزنید وارد چت با من میشوید اونوقت از طریق گیره که یا کلیپس که روی نوار زیری هست صفحه ای باز میشه که گالری شما هم نشون میده وارد گالری تون بشین عکسی رو که ذخیره کردید رو انتخاب کنید بعد فلش فرستادن رو لمس کنید تا برام فرستاده بشه شماره من 09124436560

 26. نسرين موحدى

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام خانم ایمانی عزیز ممنون از آموزشهاى کاملتون لطف میکنید روش اندازه گیری به روش متریک رو بگید بخصوص قد بالاتنه ممنون از لطف و محبتتون

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز در قسمت اندازه گیری های بالاتنه انواع اندازه گیری ها که آموزش داده ام آنچه مورد نیاز متریک هم بوده تا آنجا که یاد دارم آموزش داده ام شما مراجعه بکنید اگر چیزی از قلم افتاده بفرمایید آن را بعداً اضافه کنم

 27. زهرا

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام و وقت بخیر..برای الگو کشی لباس مجلسی به همین روش، همون یک دوم دور سینه +5 بکنیم؟(عرض کادر )

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز اگر لباستون دکلته است از الگوی دلکته استفاده کنید و آزادی حدود ۲تا۲و نیم سانت است

 28. زهرا

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام
  ممنون بابت اطلاعاتی که داخل سایت گذاشتین😊
  یک سوال داشتم..برای قسمت اخر ساسون جلو که با خط قرمز نشون داده شده الگوی من خط قرمز روی خط باسن بزرگ درقسمت جلو باقی میمونه..خط باسن بزرگ ۵۰ و اگر تقسیم بر ۴ شه میشه۱۲ ونیم و اگر ۱ونیم بهش اضافه کنم میشه ۱۴..میشه راهنمایی کنید؟

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز خط باسن بزرگ تقریبا معادل نصف باسن بزرگ هست در مطلب گفته شده دور کل باسن خودتون مثلاً اگر دور باسن تون 100 بوده باشه تقسیم بر چهار میشود 25 بعلاوه یک و نیم میشود 26 ونیم که در این صورت از خط پهلو در باسن بزرگ به سمت پشت کمی می رود مثل آنچه که در شکل است
   اگر پشت را هم مطالعه کرده باشید دقیقا همین کار برای خط پهلو انجام میشود باز هم اگر سوالی داشتید در خدمتم

 29. زهرا

  در تاریخ

  پاسخ

  ممنون از پاسخ گوییتون..
  دور باسن من ۹۶ هست که میشه ۲۵ ونیم،اما توی قسمت جلو باسن بزرگ حدود ۲۷ تا پهلو هست و پشتم با اون ۰/۵که توی شماره۷ گفتین میشه ۲۳ درکلم ۵۰..
  اما اون خط قرمز توی قسمت پشت قرار نمیگیره مشکلی داره الگوم؟ برای قسمت سبز درسته اما فقط قرمز مشکل داره

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز در متریک پشت و جلو باسن یک اندازه است یعنی اگر جلوتون شده 25/5پس پشتتون هم میشه 25/5 و جمع اینها میشه 51 پس اینها هرکدام نیم سانت از خط پهلو بیشتر دارند در این حالت الگو درست هست

 30. درسا

  در تاریخ

  پاسخ

  من فایل پی دی اف انگلیسی متد متریک و دانلود کردم شکل ها و عددهاش دقیقا مثل همین بود.👌👍🙏فقط متد متریک مثل متد مولر جدول اندازه نداره؟باید از رو خود بدن اندازه گرفت؟
  مثلا روش اندازه گیری بلندی حلقه آستین و گفتین ولی کارور پشت و جلو رو نه!الآن کارور پشت و جلو رو چطوری حساب کنم؟

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز اگر جدولی که در آوردید عیناً مثل همین بوده بدانید این جدول را من خودم با توجه به منابعی که نوشتم تنظیم کردم و دیگران از روی این کپی کردند جدول متریک جدول دیگری است که در کتاب الگو برش لباس کودک و نوجوان آمده و در آن کارور پشت برای سنین مختلف ذکر شده متد هایی که از اندازه کارور استفاده نمی‌کنند در آن یک چهارم دور سینه را منهای یک دوم سرشانه کرده عدد بدست آمده را از یک چهارم دور سینه کم میکنند این کارور تقریبی است( احتمالا این عدد بعلاوه یک یا یک و نیم هم باید بشود ) لازم به ذکر هست من این رو تجربه نکردم و نمی‌دونم حاصل کار چه اندازه برای بچه مناسب است اما اگه جدول متریک را میخواهید میتونید به کتابی که گفتم مراجعه کنید یا به واتس اپ من مراجعه کنید عکس اون صفحه کتاب رو براتون بفرستم ۰۹۱۲۴۴۳۶۵۶۰

 31. زهرا

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام خانوم ایمانی
  یه سوال داشتم برای برش دادن مدل عصایی و عمودی توی متد متریک باید چه کاری انجام بدیم؟
  باید طبق الگوی مولر پیش بریم؟
  میشه الگوشو داخل سایت یا اینستاتون بذارین لطفا😁🙏

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز معمولا برش عصایی از میانه های حلقه آستین شروع میشه و از روی نوک سینه و یا حد اکثر دو سانت کنار سینه رد میشه و حالت اون رو اگر با خط کش های منحنی بکشید زیبا میشود قبل از این کار ساسون سرشانه را ببندید و به پهلو منتقل کنید بعد از اتمام طراحی ساسون پهلو هم بسته میشود

 32. صبا

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام می خواستم از لطفتون تشکر کنم با جزئیات و کامل توضیح دادین امتحان کردم خیلی عالی شد به قول دوستان که متدهای دیگه رو بارها امتحان کردیم و متاسفانه … این روش خسته و دلسردتون نمی کنه، باز هم از زحمتی که کشیدید ممنونم

  • نـدا ایــمـانـیـــ

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز ممنون از لطفتون انشاءالله همیشه پایدار باشید

 33. نازنین

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام
  میشه بگین توی الگوی متریک کارور در قسمت جلو و همچنین پشت در کجا قرار میگیره؟؟؟
  در جلو به دلیل ۱و نیم سانت ک از سرشانه پشت ب سمت پاییم اومدیم و سرشانه جلو رو کشیدیم نمیدونم کارور رو باید کجا بکشم
  لطفا راهنمایی کنید

  • Neda Imani

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز خط کارور پشت روی الگو وسط بین نقاط ۱۰ و ۲ است و در جلو وسط بین نقاط ۲۱ و ۳ که اگر از نقاط جدید بدست آمده خط افقی بکشید خط کارور بدست میاد

 34. حديث

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام. ببخشید اگر کسی بخواد برای تولیدی یا مزون کار کنه (چون اندازه از ٣٨ تا… هست) باید از چه متدی استفاده کنه؟
  برای الگو باید اون الگو آماده ها ک ب روش abm هست را بخره؟ یا خودمون الگو بکشیم؟

  • Neda Imani

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام دوست عزیز برای تولید لباس خوش فرم بهتره هر نوع متد یا الگویی رو که قصد دارید استفاده کنید با استفاده از اندازه های استاندارد برای کوچکترین سایز و بزرگترین سایز مورد نظرتون برای یک فرد مانکن زنده بدوزید اگر دارای پرو گیری مشابه بود اونها رو روی الگو ها برطرف کنید بعد اقدام به تولید کنید . اگر الگوی آماده رو هم میخواهید استفاده کنید حتما کوچکترین سایز و بزرگترین سایز رو بدوزید و تن مانکن کنید اگر مشکلی نداشت اقدام به تولید کنید

 35. مژده

  در تاریخ

  پاسخ

  سلام ندا جان
  من میخوام حیاطی رو شروع کنم
  ولی یه چیزی رو نمیتونم متوجه بشم
  مثلا الان این اندازه هایی که گفتین برای چه سایزی هست؟برای همه سایز هاست؟
  جدولی نیست که جدا جدا اندازه سایز رو گفته باشه؟

  • nedaimani

   در تاریخ

   پاسخ

   سلام عزیز جان جدول اندازه ها بر اساس سایز هرکس تقریبا اکثر اندازه های مورد نیاز رو گفته و سایر هر کس در بالاتنه بر اساس اندازه دور سینه محاسبه می شود و در پایین تنه بر اساس دور باسن مثلاً اگر دور سینه کسی ۹۶ باشد به جدول مراجعه می‌کند و میبیند مثلاً سایز ۴۲ دور سینه ۹۶ دارد بر اون اساس بقیه اندازه ها مورد استفاده قرار میگیرد این اندازه ها برای افراد نرمال در آورده شده یعنی اختلاف دور سینه و دور باسن حدود ۵ سانت در نظر گرفته شده پس اگر کسی دور باسن و با سینه او از این مقدار بیشتر یا کمتر بود در الگویی که در آورده میشود اصلاح صورت میگیرد در ضمن این جدول از سایز ۳۶ تا ۵۸ تقریبا همه سایز ها رو بیان کرده است

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تعداد دانشجو : 0
آخرین بروزرسانی: 9 اکتبر 2021تعداد بازدید: 4157
قیمت دوره

رایگان