آموزش رسم الگوی بالاتنه به روش متریک

نـدا ایــمـانـیـــ |

روش متریک از روش های مطرح انگلیسی است که با پردازش کامپیوتری از اندام های نرمال ( طبق تعریفی که پیشتر از اندام نرمال شده ) بدست آمده است در این قسمت سعی دارم آموزش را به زبان ساده و مرحله به مرحله همانطور که در تمام آموزش های سایت ودیعه انجام داده ام به شما توضیح دهم یاد گیری این قسمت برای آموزش های بعدی مهم است زیرا به همین روش الگو های دیگر این متد کشیده می شوند و فقط اضافات  متفاوت می گردند .

مرحله اول  (کشیدن کادر اصلی)

1 ـ در روی کاغذ الگو نقطه ای را در نظر می گیریم که بهتر است این نقطه در سمت چپ ومماس با لبه چپ الگو و با فاصله حدود 5 سانت از بالا باشد . این نقطه را  o نامگذاری می کنیم و از آن دو خط  عمود بر هم میکشیم ( یک خط همان لبه کاغذ الگو است خط دیگر همان خطی است که با فاصله 5 سانت از بالای کاغذ می کشیم )

2 ـ 0 تا 1  یک سانت و نیم

3 ـ 1 تا 2 بلندی حلقه آستین بعلاوه نیم ( در کتاب گودی حلقه آستین ذکر شده که منظور همان بلندی حلقه است این عدد را به روش دیگر نیز می توان بدست آورد یک دهم دور سینه بعلاوه ده و نیم که به ان اندازه کف حلقه نیز گفته می شود )

4 ـ از نقطه 2 خطی عمود بر خط 0-2 به اندازه نصف دور سینه بعلاوه  5 رسم می کنیم و ان را نقطه 3 می نامیم این خط ، خط سینه می باشد

5ـ از نقطه 3 خطی عمود بر 2-3 و موازی با 0-2 رسم می کنیم این خط ، خط مرکزی جلو یا همان ( CF ) می باشد

6ـ از نقطه 3 باندازه فاصله 0 تا 2 به سمت بالا علامت می زنیم نقطه 4 البته برای سایز های بالاتر از 40 بازای هر سایز سه میلیمتر اضافه می کنیم (مثال برای سایز 46 فاصله 3 تا4 برابر است با فاصله 0 تا 2 بعلاوه 9 میلیمتر )

7 از نقطه 4 خطی عمود بر خط مرکزی جلو یا همان خط 3-4 در عرض الگو به سمت چپ رسم رسم می کنیم

مرحله دوم ( ادامه کشیدن کادر اصلی)

8 ـ اندازه 1 تا 5 قد بالاتنه پشت می باشد ( در کتاب قد بالاتنه جلو ذکر شده به این جهت که در اندازه گیری متریک از سرشانه اندازه قد جلو و پشت گرفته می شود و برای اندام نرمال هر دو معمولا یه اندازه هستند ولی از انجاییکه ما در حال رسم پشت هستیم و هیچ اضافه کرد دیگری نداریم همان اندازه قد پشت را علامت می زنیم )

9 ـ از نقطه 5 خطی عمود در عرض الگو رسم می کنیم که خط کمر می باشد و خط مرکزی جلو را در نقطه 6 قطع می کند

10ـ از نقطه 5 باندازه قد کمر تا باسن بزرگ پایین آمده و ان را نقطه 7 می نامیم از آن نیز خطی عمود درد عرض الگو رسم می کنیم تا نقطه 8 روی خط مرکزی جلو و آن را خط باسن بزرگ می نامیم

مرحله سوم ( پشت )

11- اندازه 0-9  به قدر یک پنجم دور گردن منهای 2 میلیمتر ( 2/0 سانتی متر) از نقطه 9 به سمت نقطه 1 منحنی گردن پشت را رسم میکنیم

12- از نقطه 1 باندازه یک پنجم گودی  یا بلندی حلقه آستین منهای 7 میلیمتر ( 7/0 سانتی متر ) پایین آمده نقطه 10 می نامیم از نقطه 10 خطی در عرض الگو و عمود بر خط مرکزی پشت رسم میکنیم و آن را تا نیمه الگو ادامه می دهیم

13- از نقطه 9 باندازه سرشانه بعلاوه یک سانت خط کش را اریب گذاشته تا خط 10 را قطع کندنقطه بدست آمده نقطه 11 می نامیم ( 9-11)

14- وسط خط سرشانه را نقطه 12 نامگذاری میکنیم

15- از نقطه 12 خطی موازی خط مرکزی پشت به طول 5 سانت به شکل نقطه چین به سمت پایین می کشیم سپس از انتهای خط به اندازه 1 سانت به سمت پشت عمود می آییم ( نقطه 13)

16- روی خط سرشانه از نقطه 12 نیم سانت به سمت چپ و راست علامت گذاشته و از نقطه 13 به این دو طرف وصل میکنیم توجه داشته باشید که طول دوطرف خط ساسون باید یک اندازه باشد به این ترتیب ساسون پشت بدست می آید هنگام دوخت می توانیم به جای گرفتن ساسون آن را در سرشانه خُرد دهیم.

مرحله چهارم ( ادامه پشت)

17- از نقطه 2 روی خط سینه باندازه نصف کارور پشت بعلاوه نیم سانت علامت می زنیم ( نقطه 14)

18- از نقطه 14 عمودی به سمت بالا رسم می کنیم تا خط 10 را قطع کند ( نقطه 15)

19- نقطه 16 درست در یک دوم خط 14-15 است

20- فاصله 2 تا 14 را نصف کرده ( نقطه 17 ) و از آن عمودی به سمت پایین می کشیم تا نقاط 18 روی خط کمر و 19 در خط باسن بزرگ بدست بیاید

مرحله پنجم ( کشیدن جلو )

21- از نقطه 4 در عرض الگو باندازه یک پنجم دور گردن منهای 7 میلیمتر ( 7/0سانتی متر) داخل می آییم ( نقطه 20)

22- از نقطه 4 در طول الگو باندازه یک پنچم دور گردن منهای 2 میلیمتر ( 2/0 سانتی متر) پایین می آییم ( نقطه 21 )

23- از نقطه 20 به نقطه 21 هلال گردن جلو را رسم میکنیم

24- از نقطه 3 روی خط سینه باندازه نصف کارور جلو بعلاوه نصف پهنای ساسون علامت میزنیم ( نقطه 22)

*پهنای ساسون را می توان هم از روی جدول اندازه ها در اورد و هم به روش زیر :

یک هشتم دور سینه منهای 4 مساوی پهنای ساسون

25 – فاصله نقطه 3 تا 22 را نصف کرده ( نقطه 23) و از آن عمودی را به سمت پایین رسم می کنیم تا خط کمر در نقطه 24 و خط باسن در نقطه 25 قطع شوند

مرحله ششم ( ادامه جلو )

26- از نقطه 23 روی خط عمودی که به سمت پایین کشیده ایم 2 سانت و نیم پایین می آییم ( نقطه 26) این نقطه نوک سینه

است

27- از نقطه 20 روی خط 4 باندازه پهنای ساسون که روش اندازه گیری آن بالاتر ذکر شد داخل می آییم ( نقطه 27)

28- از نقطه 26 ( نوک سینه) دو خط هم اندازه به نقاط 20 و 27 می کشیم

29-از نقطه 11 در سرشانه پشت خط عمودی به سمت پایین باندازه یک سانت و نیم رسسم می کنیم ( نقطه 28)

30- از نقطه 28 خطی عمود در عرض الگو( مطابق شکل) حدود 10 سانت رسم میکنیم ( خط 28-29)

31- از نقطه 27 خط کش را طوری اریب قرار می دهیم که باندازه سرشانه خط 28-29 قطع شود ( نقطه 30)

32- از نقطه 22 روی خط سینه عمودی به سمت بالا باندازه یک سوم خط 3-21 رسم می کنیم ( نقطه 31)

مرحله هفتم ( رسم حلقه آستین و خط پهلو )

33- روی خط سینه فاصله نقاط 22 تا 14 را  نصف کرده و نقطه 32 بدست میآید  که از آن عمودی به سمت پایین می کشیم تا خط کمر ( نقطه 33) و خط باسن بزرگ  ( نقطه 34) را قطع کند این خط ، خط پهلو است

34- برای رسم حلقه آستین نقاط 11و16 و 32 و 31 و 30 را به هم وصل می کنیم

برای سایز های 34 تا 40  خط حلقه آستین در گودی حلقه پشت از نقطه 14 باندازه 2و نیم سانت و در گودی جلو از نقطه 22 باندازه 2 سانت باید فاصله داشته باشد

برای سایز های 42 تا 48 خط حلقه آستین در گودی حلقه پشت از نقطه 14 باندازه 3 سانت و در گودی جلو از نقطه 22 باندازه 2 و نیم سانت باید فاصله داشته باشد

برای سایز های 50 تا 56 خط حلقه آستین در گودی حلقه پشت از نقطه 14 باندازه 3 و نیم سانت و در گودی جلو از نقطه 22 باندازه 3 سانت باید فاصله داشته باشد

** باید توجه داشت که خطوط منحنی گردن و حلقه آستیم نرم و دقیق رسم شود

مرحله هشتم ( رسم ساسون پشت)

ساسون ها را برای الگو های قالب بدن رسم میکنیم و بنابر این در هنگام کنترل میتوان آنها را باریک تر یا پهن تر نمود

1ـ از نقطه 5 یک سانت و نیم پایین آمده ( نقطه 35)و خط جدیدی را برای کمر پشت به نقطه 33 وصل می کنیم بعد از اتمام الگو خط اولیه و خط جدید کمر را باید رویهم قرار داد (به عبارتی قد پشت از کمر یک سانت و نیم کوتاه می شود)

2ـ از نقطه 35 یک سانت و نیم داخل می شویم( نقطه 36)

3 ـ از نقطه 7 روی خط باسن بزرگ باندازه نیم تا یک و نیم سانت بسته به اینکه برجستگی باسن چقدر باشد داخل می شویم

سپس نقاط بدست آمده را به یکدیگر مطابق شکل بهم وصل میکنیم و خط مرکزی پشت جدیدی حاصل می شود

4 ـ ساسون پشت روی خط کمر 2 سانت است که از نقطه 18 یک سانت به طرفین رفته و در بالا به نقطه 17 و در پایین به 14 سانت پایین تر از خط کمر روی خط 17-19 وصل می کنیم

5 ـ از نقطه 33 روی خط کمر حدود 2 سانت وارد می شویم

6 ـ روی خط باسن بزرگ از خط مرکزی جدید پشت باندازه یک چهارم دور باسن بعلاوه یک و نیم سانت اندازه می زنیم سپس نقطه جدید بدست آمده را به نقطه جدید کمر و نقطه 32 حلقه آستین مطابق شکل وصل می کنیم به این ترتیب خط جدید پهلو شکل می گیرد

در این مرحله روی کاغذ جدید پشت را رولت کرده و جدای از الگوی فعلی استفاده می کنیم زیرا جلو نیز روی همین الگو باید کامل شود

مرحله نهم ( ساسون جلو )

1ـ از نقطه 24 در هر یک ار طرفین یک سانت و نیم علامت زده و در بالا به نقطه 26 ( نوک سینه) و از پایین به 10 سانت پایین تر از خط کمر روی خط 25-26 وصل می کنیم

2- از نقطه 33 خط پهلو در کمر 2 سانت داخل می شویم ( نقاط قرمز )

3- روی خط باسن بزرگ از نقطه 8 باندازه یک چهارم باسن بزرگ بعلاوه یک سانت و نیم علامت گذاشته و نقاط قرمز جدید را مطابق شکل بهم وصل می کنیم

الگوی جلو نیز همانند پشت جداگانه رولت شده و مورد استفاده قرار می گیرد

رسم آستین یک تکه به روش متریک

از آنجاییکه رسم آستین در روش متریک در روی الگوی جلو و پشت بالاتنه صورت می گیرد تصمیم گرفتم در ادامه آموزش بالاتنه آموزش آستین را هم انجام دهم همانطور که در شکل های زیرمی بینیم از کمر به بالا مورد استفاده قرار داده ایم با همان اعدادی که آموزش بالاتنه انجام شده است.

اندازه های مورد نیاز عبارتند از :

الف ـ اندازه گیری حلقه داسی شکل از روی الگوی بالا که تدریس شده . در این روش کناره متر عمود بر صفحه کاغذ قرار گرفته و حلقه داسی شکل را اندازه می گیرند

ب ـ طول آستین از سرشانه تا مچ ( برای کت و کت های گشاد یک سانت و نیم به طول استین اضافه  می شود)

ج ـ دور بازو

روش رسم آستین

1ـ از نقطه 22 روی خط سینه عمودی به سمت بالا رسم میکنیم به اندازه یک سوم حلقه آستین ( که آن را از روی الگو اندازه گیری کرده ایم ) منهای نیم (برای سایز های 34 تا 40 ) و 3 میلیمتر برای سایز های 42 تا48 ( نقطه “2 )

2- نقطه 3″ وسط 2″-22 قرار دارد که از آن عمودی را در عرض الگو رسم می کنیم تا حلقه آستین پشت را قطع کند تقاطع آنها را نقطه 4″ می نامیم

3- فاصله 3″- 22 را نصف کرده ( نقطه 5″ ) که عمود عرضی آن روی حلقه جلو نقطه 5A می شود

*** مهم : نقاط 4” و 5A نقاط موازنه آستین روی بالاتنه هستند که حتما هنگام کشیدن باید علامت گذاری شوند

4 – از نقطه “2 عمودی در عرض الگو رسم میکنیم

5 ـ از نقطه A5 تا نقطه 30 که موازنه سرشانه در جلو است را با متر روی الگو اندازه میگیریم . سپس این اندازه را برای سایز های 34 تا 40 بعلاوه 1 سانت می کنیم   ( برای سایز 42 تا 48 بعلاوه 25/1 و برای سایز 50 تا 56 بعلاوه 5/1 سانت می کنیم )

6 ـ خط کش را به شکل ریب روی نقطه “5 گذاشته و اندازه بدست آمده فوق را روی خط “2 علامت می زنیم ( نقطه “7) و خطی صاف می کشیم

7ـ هلال استین پشت از نقطه 11 تا “4 را با متر اندازه می گیریم . این اندازه را برای سایز های 34 تا 40 بعلاوه 1 سانت می شود   ( برای سایز 42 تا 48 بعلاوه 25/1 و برای سایز 50 تا 56 بعلاوه 5/1 سانت می کنیم )

8ـ سر خط کش را روی نقطه “7 گذاشته و اندازه به دست آمده را روی ادامه خط “3-“4  علامت می زنیم ( نقطه “9) و خطی صاف می کشیم

9ـ منحنی A5 تا نقطه 32 ( موازنه درز پهلو) روی حلقه آستین جلو را اندازه گرفته منهای 3 میلیمتر (3/0 سانت ) کرده و سر خط کش را رو نقطه “5 گذاشته و به شکل اریب روی خط سینه این اندازه را علامت می زنیم ( نقطه “11) و خطی صاف می کشیم

10ـ  منحنی “4 تا نقطه 32 روی حلقه آستین پشت رااندازه گرفته منهای 3 میلیمتر ( 3/0 سانت ) کرده  سپس سر خط کش را روی نقطه “9 گذاشته و این اندازه را روی ادامه خط سینه علامت می زنیم ( نقطه “12) و خطی صاف می کشیم

نقاط مشخص شده با رنگ بنفش موازنه های حلقه آستین در تنه هستند که هنگام برش باید روی پارچه علامت گذاری شوند

11ـ همانطور که در شکل زیر نشان داده شده از نقاط “7 و “11 و”12 خطوطی عمود بر خطوط افقی این نقاط به سمت پایین رسم می کنیم

12ـ از نقطه “7 به اندازه بلندی سرشانه تا مچ روی خط عمودی که کشیده ایم جدا می کنیم ( نقطه “13) از این نقطه خطی عمود به طرفین در عرض الگو رسم می کنیم تا خطوطی را که از “11 و “12 به سمت پایین کشیده ایم را قطع کند ( نقاط “15 و “14 ) این خط مچ است که برای تنگ کردن آن از هر طرف 3 تا 5 سانت داخل شده و به زیر بغل که همان نقاط “11 و “12 می باشند وصل می کنیم در این الگو خط ارنج همان خط کمر است

13 ـ یک سوم فاصله خط “7 –A5 را از نقطه “7 علامت می زنیم ( نقطه a) و از آن 2 سانتی متر عمود خارج می شویم ( نقطه b) سپس هلالی را مطابق شکل رسم می کنیم

14ـ نصف فاصله خط “7 – “9 را علامت می زنیم ( نقطه e) و از آن 1 سانتی متر عمود خارج می شویم( نقطه f) سپس هلالی را مطابق شکل رسم می کنیم

15ـ نصف فاصله خط “5 – 11 را علامت زده ( نقطه c ) و از آن 1 سانت عمود به سمت داخل می آییم ( نقطه d ) سپس هلالی را مطابق شکل رسم می کنیم

16 ـ نصف فاصله خط “9 – “12 را علامت زده ( نقطه g )  و از آن 7 میلیمتر ( 7/0 سانتی متر ) عمود به سمت داخل می آییم ( نقطه h ) سپس هلالی را مطابق شکل رسم می کنیم

17ـ نصف خط “13 – “15  باندازه 1 سانت داخل شده و نصف خط “14 –”13 را باندازه یک سانت خارج شده و لبه مچ را شکل می دهیم تا هنگام دوخت لبه مچ روی بدن صاف قرار گیرد

** آنچه مهم است اندازه گیری دقیق منحنی هاست اکنون آستین از روی الگوی اولیه بالاتنه ساخته شده و بایدحدود 4/1 سانت از حلقه آستین  بالاتنه بزرگتر باشد

** هنگام دوخت نقطه “5 روی نقطه A5 قرار داده می شود و “9 روی “4 حلقه تنه را می کشیم تا آستین در این قسمت خُرد بخورد و هنگام دوخت زیر آستین قدری آستین باید کشیده شود تا تنه در زیر خُرد بخورد

** اگر پارچه لباس اصلا کش نیامد فاصله خطوط موازنه را دو بار بطور موازی چرخ درشت و شل بکنید سپس نخ های زیر را کمی بکشید تا خرد ایجاد شود

** توجه :  این آستین برای کسانی که بازوان نسبتا بزرگی دارند  هنگام کشیدن دست به سمت جلو تنگی دارد که باید از روی اموزش ایراد اندامی بازوی بزرگ آن را برطرف نمود البته این کارباید بعد از اینکه روی متقال لباس را دوختید و پرو کردید و با این اشکال مواجه شدید انجام دهید

**** هرگز لباسی را که برای اولین بار می خواهید بدوزید مستقیما روی پارچه اصلی برش نزنید ****

 

منبع : اقتباس از کتاب الگو و برش یه روش متری نوشته وینفرد الدریچ و ترجمه خانم پری شهیر مفرح

باز نویسی و طراحی الگو ها توسط ندا ایمانی مدیر و موسس سایت ودیعه vadiye.com

آموزش طراحی لباس

لوازم کمکی دوخت و دوز (قسمت اول)

تعدادی از لوازم هستند که در دوخت و دوز نقش مهمی ایفا میکنند و کار…
آموزش طراحی لباس

آموزش پیلی های ساده

هر پیلی عمقی دارد که در داخل قرار می گیرد و هنگام راه رفتن یا…
آموزش طراحی لباس

آموزش طراحی الگو یقه آرشال 

در بسیاری از مهمانیهای عصر کت و دامن هایی را میبینیم که بسیار خوش فرم…

8 دیدگاه

 • نـدا ایــمـانـیـــ گفت:

  سلام دوست عزیز هم مولر و هم متریک الگوهایی دارند که برای لباس های آزاد و گشاد طراحی شده اند الگوی لباس گشاد در سایت هست به طریق متریک میتونید به اون مراجعه کنید

 • صفاری گفت:

  سلام بتازگی متد مولر کار میکنم که دوخت قالب تنمه بنطرم مولر برای مجلسی عالیه . میشه در مورد متریک توصیح کوچیک بدید ؟ آیا برای مانتوهای کمی راحت و گشاد خوبه؟؟

 • نـدا ایــمـانـیـــ گفت:

  سلام دوست عزیز چون قبلاً با متریک کردید الان هم با همون شروع کنید که پیش زمینه دارید گودی حلقه رو هم میتونید با خط کش های مخصوص رسم کنید

 • Yari گفت:

  سلام من دوران دبیرستان رشتم خیاطی بود به روش متریک کارم عالی بود و حتی مسابقات استانی رفتم اما بعد از اون دیگه کار نکردم و الگو کشی و خیاطی و فراموش کردم الان سوالم اینه ایا روش متریک برای شروع دوبارم انتخاب خوبیه!؟ چون اعتماد بنفسم و از دست دادم میترسم اشتباه کنم اخه من حس میکنم توی روش متریک با کشیدن گودی حلقه استین مشکل دارم انگار خیلی گود میشه!

 • نـدا ایــمـانـیـــ گفت:

  سلام دوست عزیز احتمالا شما کتاب متریک رو دارید اگر آموزش های رو که در سایت گذاشتم دنبال کنید و چندین بار الگو بکشید دوباره یادتان می‌آید که قبلاً چکار می‌کردید و با تمرین و در صورت اشکال پرسیدن آن کم کم مشکلتان برطرف می شود من هم در حد توان به سوالات عزیزان پاسخ می دهم

 • مینا گفت:

  سلام .من حدود ۴سال پیش ب روش متریک کار کردم چون رشته تحصیلیم بود الان الگو کشیدن یادم رفته وخیلی ایراد داره.باید چیکار کنم لطفا راهنماییم کنید

 • نـدا ایــمـانـیـــ گفت:

  سلام دوست عزیز کتاب الگو و برش به روش متریک که منهم در بعضی از آموزش ها از اون استفاده میکنم برای الگو کشی کتاب خوبی است همچنین کتاب لباس شب و عروس خانم تشکری و خانم القار هم در رشد آموزشی شما می‌تونه موثر باشه در سایت هم در حد توان سعی کردم کتاب الگو و برش رو ساده کنم و تدریس کنم و همچنین در مطالب مختلفی که گذاشته ام نکات مهمی رو آموزش دادم که با چرخیدن تو سایت میتونید اونها رو پیدا کنید

 • رعنا گفت:

  سلام ببخشید من حدود8سال پیش روش متریک ورفتم دورشودیدم ولی الان اصلاچیزی بلدنیستم چون رهاشد ومیخام همین متد روخونه مجازی یادبگیرم واقعا درحدمبتدی هستم چیکارکنم بتونم براخودم مانتوبدوزم ازکجاشروع کنم ممنونم

ارسال پاسخ

logo-samandehi

درباره ی هنرکرده ودیعه آمهمه حقوق مادی و معنوی برای هنرکده ودیعه محفوظ است 1397©وزش های تخصصی خیاطی، طراحی، مد در آکادمی هنرکده ودیعه. با آکادمی ودیعه در سریعترین زمان یاد خواهید گرفت که چگونه به یک خیاط و طراح حرفه ای صنعت مد تبدیل شوید، همچنین در هر زمانی میتوانید سوالات مشکلات خود را در آکادمی مطرح کنید و راهنمایی های لازم را دریافت کنید.

همه حقوق مادی و معنوی برای هنرکده ودیعه محفوظ است 1398©