اگر چه تعدادی امروزه معتقدند متد گرلاوین متدی قدیمی است اما تجربه شخصی من نشان داده که با این روش برای کلیه اندام ها می توان لباس خوش فرمی دوخت . به نظر من اینکه فقط بتوانیم برای اندام های نرمال و لاغر لباس خوش فرم بدوزیم کار مهمی انجام نداده ایم بلکه اندام های غیر نرمال و چاق بهترین محک برای انتخاب بهترین روش الگو کشیدن است . به همین دلیل ما در اینجا الگوی خود را با متد گرلاوین اصلاح شده به شما آموزش می دهیم . این متد از کتاب خانم جوراب چی با بعضی اصلاحات ارائه می شود .

در کشیدن الگوی بالاتنه قالب بدن یا همان پاترون علاوه بر داشتن اندازه های صحیح و دقیق که در بحث اندازه گیری آموزش داده شده ، به لوازمی مثل کاغذ برش مات ، مداد ، متر ،گونیا ی خیاطی ،خط کش منحنی ، خط کش صاف کوتاه و بلند 50 سانت یا یک متر و چسب کاغذی و در آخر میز مناسب که بتوانید روی آن کار کنید، احتیاج داریم .

بیاد داشته باشید بعد از کشیدن الگو حتماً باید نکات مربوط به کنترل الگو را یک به یک انجام دهید تا بهترین الگوی ممکن را داشته باشید. توجه به اندام های خاص که در ادامه آمده نیز در الگو کشی بسیار مهم است .

مرحله اول الگوی بالاتنه

1ـ کاغذ الگو را جلوی خود باز کرده و از کنار سمت راست در طول کاغذ باندازه یک دوم باسن بزرگ بعلاوه 10 سانت علامت می گذاریم( خط A-A’ ) .(بهتر است باسن بزرگ را بعلاوه چهار یا دو کرده و بعد نصف آن را بدست آورید این عدد آزادی است که به باسن می دهید و اختیاری است )

از نقطه ‘Aباندازه قد باسن بزرگ بر خط A- A’ عمود می کنیم نقطه B’ بدست می آید

3 ـ از نقطه A نیز عمود بر خط A-A’ باندازه قد باسن بزرگ جدا می کنیم نقطهB بدست می آید.

4 ـ روی خط های AB و A’B’ اندازه قد باسن کوچک را علامت می زنیم ( نقاط C و C’).

5 ـ نقاط CC’ را بهم وصل نموده خط باسن کوچک بدست می آید و از وصل نقاط BB’ خط کمر درست می شود . خط AA’ نیز خط باسن بزرگ است ( تصویر شماره 1 )

تصویر 1مرحله اول کشیدن بالاتنه
تصویر 1

مرحله دوم الگوی بالاتنه

از نقطهB روی خط مرکزی جلو و نقطه B’ روی خط مرکزی پشت باندازه قد بالاتنه جلو (روش اول در اندازه گیری بالاتنه ) علامت می گذاریم نقاط D و D’ بدست می آید که آنها را بهم وصل می کنیم . ( خط گردن )

2 ـ خط های BD و B’D’ را نصف می کنیم نقاط E و E’ بدست می آید و این دو نقطه را نیز بهم وصل می کنیم ( خط سینه )

خط ED و E’D’ را هر کدام را نصف کرده و نقاط F و F’ بدست می آید و این دو نقطه را نیز بهم وصل می کنیم ( خط کارور )

مرحله سوم الگوی بالاتنه پشت

از نقطه D’ به اندازه اختلاف قد جلو و پشت بالا می رویم .( نقطه G)( قدجلو – قد پشت = D’ G )

2 ـ از نقطه G به اندازه یک ششم دور گردن بعلاوه 1 سانت عمود بر خط D’ Gمی کشیم ( نقطه ’ G )

3 ـ از G’ باندازه 2 سانت عمود کرده و بالامی رویم ( نقطه H ) از H به G هلال کوچکی رسم می کنیم می توانید از پیستوله (منحنی فرانسوی ) یا بعضی از خط کش های منحنی مشابه اگر در دست دارید استفاده کنید.

روی خط سینه از نقطه E’ باندازه یک چهارم دور سینه منهای 2 سانت علامت می گذاریم ( نقطه J )

نکته : دور سینه ابتدا باید بعلاوه 4 بشود تا آزادی لازم در لباس ایجاد گردد سپس تقسیم بر 4 می کنیم

دور سینه + 4 =         ÷ 4 =      – 2 = E’ J

5 ـ از نقطه J باندازه 2 سانت عمود کرده و بالامی رویم ( نقطه J’ )

6 ـ روی خط کارور از نقطه F’ باندازه نصف کارور پشت بعلاوه نیم سانت( 0/5 ) علامت می گذاریم ( نقطه I )

7ـ الف از نقطه I روی خط کارور به اندازه یک ششم دور گردن بعلاوه 3 سانت بالا می رویم نقطه I’ , و در صورتیکه نخواهیم به آن آستین وصل کنیم یک ششم دور گردن  بعلاوه 1 سانت را بالا می رویم ( همان اندازه G G’ می باشد) تصویر 2- الف

تصویر 2 - الف بالاتنه
                                                                     تصویر 2 – الف بالاتنه

7ـ ب  در کتاب  خانم جورابچی اینگونه تدریس شده که از نقطه I روی خط کارور به اندازه یک ششم دور گردن بعلاوه یک بالا آمده  نقطه I’ سپس یک سانت و نیم به سمت راست خارج شده نقطه H’از آنجا باندازه نصف فاصله D’G بالامیرویم   این نقطه را H” نام گذاری میکنیم تصویر 2 ـ ب 

تصویر 2 - ب بالاتنه
                                                                       تصویر 2 – ب بالاتنه

8 ـ از نقطه I’ خطی عمود باندازه 1 تا یک و نیم سانت خارج می شویم ( نقطه H’ ) (برای آستین های حلقه ای این عمل انجام نمی شود)

نقطه J’ I را همانند شکل با پیستوله رسم می کنیم سپس I را به H’ وصل می کنیم .

10 ـ نقاط H و H’ را بهم وصل می کنیم سپس از نقطه H باندازه نصف سر شانه روی خط علامت می زنیم نقطه h و از H’ نیز باندازه نصف سر شانه علامت می کذاریم (نقطه h’ ) وسط h و h’ نقطه شماره 6 را علامت می گذاریم

11 ـ از نقطه A’ روی خط مرکزی پشت باندازه یک چهارم دور باسن بزرگ منهای 2 سانت علامت می گذاریم ( نقطه K’ )

12ـ از J’ به K’ یک خط مستقیم می کشیم ( در تصاویر بالا نشان داده شده است )

مرحله چهارم ساسون های پشت

1 ـ از تقاطع خط J’K’ با خط کمر (نقطه الف) 2 سانت داخل می شویم نقطه شماره 1 و از این نقطه به K’ و J’ وصل می کنیم ( تصویر شماره 2 الف )

2 ـ از نقطه B’ روی خط کمر – خط مرکزی پشت نیز 2 سانت داخل شده و به نقطه G و A’ وصل می می کنیم .( نقطه شماره 2 )

فاصله بین نقاط 1 و 2 روی خط کمر را سه قسمت کرده نقطه 3 را بدست می آوریم از این نقطه 3 سانت به سمت نقطه 1 رفته و نقطه 4 را علامت می گذاریم ( 3 تا 4 = 3 سانت ) نقطه وسط 3 و 4 نقطه صفر است که از آن خطی موازی B’A’ کشیده به خط باسن بزرگ می رسانیم ( نقطه 5)

4 ـ از نقطه 5 به نقاط 3 و 4 وصل می کنیم

5 ـ در سرش شانه از h به نقطه 3 خطی مستقیم می کشیم وسط این خط نقطه 8 را علامت می کذاریم و از نقطه 8 به نقاط 3 و 4 وصل می کنیم

6 ـ روی خط (6-8) هفت تا نه سانت از نقطه 6 پایین آمده و نقطه 7 را علامت گذاری می کنیم ( نقطه 6 تا نقطه 7 = 7 تا 9 سانت ) از نقطه 7 به h و h’ وصل می کنیم . هدف از ایجاد این ساسون این است که انحنای کارورپشت برای اندام هایی که این انحنا را دارند شکل دهیم . ( تصویر شماره 3 بالاتنه پشت )

تصویر 3 بالاتنه پشت
                                                                          تصویر 3 بالاتنه پشت

استثناء شماره 1 در مورد الگوی پشت

اگر قد جلو و پشت یک اندازه بود به این طریق عمل می کنیم.روی خط گردن از نقطه D’ به اندازه یک ششم دور گردن بعلاوه 1 سانت را داخل می شویم ( نقطه G’ ) سپس از نقطه G’ به اندازه 2 سانت عمود کرده بالا می رویم و نقطه H بدست می آید سپس مانند قسمتهای شماره 9 و 10 در مرحله سوم عمل می کنیم و ادامه می دهیم ( تصویرشماره 3 ب )

                                        تصویر 3 ـ ب برابر بودن قد جلو با پشت

    مرحله پنجم بالاتنه جلو

1 ـ از نقطه D در قسمت جلو بالاتنه روی خط گردن باندازه یک ششم دور گردن بعلاوه نیم سانت ( 0/5) داخل می شویم : نقطه Q

2 ـ از نقطه Q عمودی رسم می کنیم باندازه یک ششم دور گردن بعلاوه یک ونیم سانت ( 1/5) : نقطه M

3 ـ خط MQ را نصف کرده ( نقطه U ) و باندازه 25 سانت موازی خط گردن خطی می کشیم

4 ـ یک دهم نصف دور سینه را محاسبه می کنیم ( مثلا اگر دور سینه کسی 88 با شد : ( 88+ 4 = 92 ÷2 = 46 ÷ 10 = 4/6 ) این فاصله M’N’ اندازه پنس سر شانه است .

بیاد داشته باشیم پنس سر شانه برای این روی الگو ایجاد می شود تا فضای لازم برای برجستگی سینه داشته باشیم وگرنه روی سینه تنگ می شود .

(الگو های بدون پنس برای لباس های کشی و یا گشاد طراحی می شوند اما الگو ی ارائه شده در این بخش برای لباس قالب تن است تا بعداً بتوانید طرح های مختلف روی آن پیاده کنیم )

5 ـ متر را روی نقطه M گذاشته و باندازه سر شانه + اندازه پنس سر شانه که در شماره 4 بدست آوردیم اندازه زده تا خط U را قطع کند نقطه N . سپس روی خط MN اینطوری اندازه می زنیم : MM’ = نصف سرشانه ، M’N’ = پنس سرشانه ، N’N = نصف سرشانه

6 ـ از نقطه E روی خط سینه باندازه نصف فاصله سینه علامت زده ( نقطه د ) و خط RS را موازی خط مرکزی جلو رسم می کنیم

7 ـ از نقطه D باندازه قد سینه ( روش اول در اندازه گیری قد سینه ) روی خط RS علامت می زنیم : نقطه P این نقطه نوک سینه می باشد و تمامی پنس ها و برش ها از روی این نقطه ( نوک سینه) عبور می کنند

8 ـ از نقطه P خطی به M’ و N’ میکشیم تا ساسون ( پنس ) سرشانه شکل بگیرد

9 ـ نصف کارور جلو را بدست می آوریم سپس از نقطه F روی خط کارور تا نقطه O را طوری می کشیم که فاصله ب ج حساب نشود ( یعنی متر را روی F گذاشته تا ب اندازه می زنیم همان عدد را روی ج آورده ادامه می دهیم تا O بدست بیاید )

10ـ از نقطه E روی خط سینه باندازه یک چهارم دور سینه بعلاوه 2 ( یاد آوری می کنم قبلا دور سینه بعلاوه 4 شده بود و بعد عدد بدست آمده تقسیم بر 4 می شود ) : نقطه L (دور سینه + 4 =   ÷ 4 =   + 2 سانت )

11 ـ از نقطه L عمودی باندازه 2 سانت بسمت بالا رسم می کنیم : نقطه L’

12ـ نقاط O و L’ را با پیستوله هلال می کنیم و از O به N وصل می کنیم

13ـ از نقطه A روی خط باسن بزرگ باندازه یک چهارم دور باسن بزرگ بعلاوه 2 ( نقطه K) اندازه می زنیم .

14ـ از L’ به K خطی مستقیم می کشیم

تصویر 4 بالاته جلو
                                                                     تصویر 4 بالاتنه جلو

مرحله ششم : رسم پنس های بالاتنه جلو

1 ـ از نقطه 10 تقاطع خط کمر با خط L’ K باندازه 2 سانت داخل می شویم : نقطه 11 به نقاط L’ و K وصل می کنیم

2 ـ یک سوم خط 11 ـ B روی خط کمر از سمت خط مرکزی جلو را پیدا کرده نقطه T می نامیم

3 ـ از نفطهT باندازه 3 سانتی متر به سمت چپ رفته نقطه V می نامیم ؛ سپس از V به P و به S خطوطی می کشیم.

4 ـ از T هم خطوطی به P و به S می کشیم و پنس زیر سینه شکل می گیرد ( این پنس برای نشان دادن گودی زیر سینه می باشد)

5 ـ فاصله نقطه 11 تا V را نصف کرده ( نقطه 12) یک سانت به راست و یک سانت به چپ میرویم .( نقاط 13 و 14)

6 ـ از نقطه 12 خطی عمود باندازه 7 سانت بسمت بالا می کشیم ( نقطه 15) ؛ خط عمود دیگری به سمت پایین تا باسن کوچک می کشیم ( نقطه 16)

7 ـ از نقاط 15 و 16 به نقاط 13 و 14 روی کمر وصل میکنیم ( پنس یا ساسون کوچک )( تصویر 5 بالاتنه قبل از کنترل نشان داده شده است )

تصویر 5 بالاتنه قبل از کنترل
                                                        تصویر 5 بالاتنه قبل از کنترل

مرحله هفتم کنترل الگو جلو و پشت

1 ـ کنترل کمر : فاصله مابین ساسون ها را در جلو و پشت اندازه زده با اندازه ای که از کمر فرد گرفته ایم مقایسه می کنیم ( نصف کمر ) پس اگر اندازه اصلی با اندازه الگو فرق داشت تفاضل این دو اندازه را با ید تقسیم بر 9 نمود و از نقاط T ، V ، 13 ، 14 ،11 ، 1 ، 4 ، 3 ، 2 ( کلیه اطراف ساسون ها ) کم و یا به آنها اضافه نمود .

اگر اندازه نصف کمرفرد از اندازه الگو بیشتر بود یعنی کمر فرد از الگو بزرگ تر است پس ساسون ها را تنگ تر کرده و به خط پهلو در کمر اضافه می کنیم . اگر این اختلاف تا 2 سانت بود می توانیم فقط ساسون کوچک در جلو بالاتنه را حذف کنیم

و اگر اندازه کمر شخص از اندازه الگو کمتر بود یعنی کمر فرد از الگو باریک تر است ، ساسون ها را گشاد تر کرده و کمر را گود تر می کنیم

2 ـ کنترل باسن کوچک : بعضی افراد شکم برآمده یا تو رفته دارند در این قسمت ما آن را تنظیم می کنیم . فاصله مابین ساسون ها را اندازه زده و با نصف اندازه ای که از باسن کوچک فرد داریم مقایسه می کنیم . همانند کنترل کمر اگر اندازه باسن فرد از الگو بیشتر بود ساسون ها را نازک تر کرده و از پهلو ها کمی خارج می شویم . و اگر اندازه باسن شخص از الگو کمتر بود ساسون ها را گشاد تر می کنیم .

3 ـ کنترل حلقه آستین : حلقه جلو و پشت را در حالیکه متر را بشکل ایستاده قرار داده ایم اندازه می گیریم و با هم جمع میکنیم . اگر اندازه ای که از الگو بدست می آوریم از اندازه ی حلقه آستین فرد کمتر یا بیشتر بود اینگونه عمل می کنیم : اختلاف به دست آمده تقسیم بر 2 می شود عدد بدست آمده مقدار ساسون برای جلو  و پشت است از 1 تا حد اکثر 3 سانت این ساسون در حلقه جلو مابین نقطه A  در تصویر زیر  ایجاد میکنیم و به شکل هلال به نوک سینه می رسانیم ( نقطه A تا P در جلو   و ‘A  تا نوک ساسون کمر  در پشت در تصویر زیر ) .

 

کنترل حلقه آستین 1
                                                                   کنترل حلقه آستین 1

اگر حلقه الگو کوچک تر از حلقه فرد باشد این ساسون بین یک و حد اکثر تا سه سانت باز می شودو برای تثبیت آن تکه ای کاغذ زیر آن می چسبانیم ( توجه داشته باشید ساسون سر شانه قبلا برش خورده باشد ) خطوط  آبی آرایش دوباره خطوط قبلی حلقه آستین است . در این حالت ساسون سرشانه کوچکتر می شود .

 

گشاد کردن حلقه آستین
                                                           گشاد کردن حلقه آستین

در صورتیکه حلقه الگو بزرگ تر از حلقه فرد باشد باید این ساسون را ببندیم در مرحله اول  بین یک تا حد اکثر سه سانت روی حلقه اندازه زده نقطه B و به نوک ساسون وصل می کنیم خطوط سبز رنگ

تنگ کردن حلقه مرحله 1
                                                        تنگ کردن حلقه مرحله 1
سپس این خط را قیچی کرده و روی خطی که قبلا کشیده بودیم( یعنی AP در جلو و خط َ A  تا ساسون  پشت)  می آوریم بعبارتی ساسونی را که ایجاد کردیم میبندیم به این ترتیب ساسون های سرشانه بزرگ تر می شوند و حلقه ها کوچک تر می گردند
تنگ کردن حلقه مرحله 2
                                                                   تنگ کردن حلقه مرحله 2

4 ـ کنترل کنفرماسیون یا پیکره :

اول : کنفرماسیون گرفته شده ( طریقه اندازه گیری کنفرماسیون در آموزش اندازه گیری بالاتنه توضیح داده شده است )  از  فرد را تقسیم بر 2 میکنیم .

دوم : روی الگو ، گردن پشت را با متر ایستاده اندازه گیری می کنیم .

سوم : پنس سرشانه جلو را می بندیم .( توجه داشته باشید بااین کار الگو چروک می خورد که هیچ مسئله ای نیست )

چهارم : متر را باندازه پشت گردن اندازه گرفته شده از نقطه M بالاتر برده ( نقطه ف ) و دنباله آن را به نقطه O در کارور جلو رسانده و بعد آن را باز ادامه داده و به سر خط کمر کنترل شده می رسانیم ( نقطه ص) (همانند شکل طریقه اندازه زدن کنفرماسیون )

توجه پنس پهلو در شکل در حقیقت پنس کنفرماسیون است که بعد از اندازه گیری پیدا شده و در اینجا باز شده است وگرنه هنگام اندازه گیری این پنس ها بسته هستند

طریقه اندازه زدن و باز کردن پنس کنفرماسیون
                                                    تصویرطریقه اندازه زدن و باز کردن پنس کنفرماسیون

اگر اندازه بدست آمده با نصف کنفرماسیون فرد تفاوت داشت اینگونه عمل میکنیم : خطی از زیر حلقه به نوک سینه وصل می کنیم . اگر اندازه بدست آمده از نصف کنفرماسیون فرد بیشتر بود ساسونی از 1 سانت تا حد اکثر 3 سانت ایجاد کرده و آنها را روی هم می آوریم و اگر این اندازه کمتر از نصف کنفرماسیون شخص بود این ساسون را حداکثر تا 3 سانت باز کرده و زیر آن کاغذ می چسبانیم . و بعد ساسون بسته شده سر شانه را باز می کنیم .

5 ـ جفت کردن از کمر تا زیر حلقه آستین :

قد جلو و پشت فرد را با هم جمع کرده هر چه شد بر 4 تقسیم می کنیم این اندازه را روی کمر در پهلو گذاشته و هر قدر بالاتر از حلقه رفت یا پایین تر از آن آمد در خط پهلو جلو و پشت علامت می گذاریم . و حلقه را دو باره رسم می کنیم

 

6 ـ جفت کردن از زیر حلقه آستین تا سر شانه :

اول : ساسون های سر شانه پشت و جلو را می بندیم و می چسبانیم تا باز نشود

دوم : سر شانه های پشت و جلو را به یکدیگر می چسبانیم طوریکه حلقه های گردن ( نقاط M و H ) کنار هم قرار گیرد و حلقه های آستین ( نقاط N و H’ ) نیز کنار هم باشند

سوم : پهلو پشت (خط J’ 1) و پهلوجلو ( خطL’ 11) را از کمر جفت هم می گذاریم سپس تا زیر حلقه و دور تا دور گردی حلقه را با هم جفت میکنیم وسط دو سر شانه را روی حلقه آستین بدست می آوریم از نقطه بدست آمده خطی مستقیم به سمت سرشانه گردن ( نقاط M و H در الگو) می کشیم. سر شانه جدید بدست می آید (در بعضی اندام ها سرشانه از جلو به عقب و در بعضی از عقب به جلو کمی هدایت می شود)با این کار حلقه آستین جلو و پشت نیز یک اندازه می شوند .در تصویر جلو و عقب را باز شده نشان داده ایم لکن شما باید از پهلو هم ان را وصل کنید و اندازه بزنید

جفت کردن سرشانه ها

                               تصوبر جفت کردن از زیر حلقه آستین تا سر شانه

در اینجا پاترون قالب تن کامل می شود ولی برای آنکه بتوانیم آن را به لباس تبدیل کنیم کار زیر را انجام می دهیم

7 ـ اِمان شوردومُد:

از زیر حلقه آستین پشت و جلو هر کدام 2 سانتی متر پایین آمده و یک سانت و نیم (1/5 سانت) بیرون می رویم و نقطه بدست آمده را به سر خط کمر کنترل شده می رسانیم و حلقه را اصلاح می کنیم . با اینکار حلقه کمی گشاد تر شده و لباس به زیر بغل نمی چسبد .

 

امان شور دو مد
                                                                      تصویر امان شور دو مد

 

نکته آخر آنکه با استفاده از خط کش های منحنی کمر به سمت باسن بزرگ را حدود 3 میلیمتر به سمت بیرون انحنا می دهیم و از زیر بغل تا کمر را همان 3 میلیمتر به سمت داخل انحنا می دهیم

در نهایت الگوی کامل شده شبیه به عکس پایین خواهد بود :

 

تصویر نهایی الگو بعد از کنترل
                                                           تصویر نهایی الگو بعد از کنترل

الگو های ویژه برای اندام های خاص ( استثناءات)

یک خیاط همان طور که مشغول اندازه گیری است باید به نوع اندام و ایراد های اندامی فرد مورد نظرش توجه داشته باشد و آنها را در کنار اندازه هایش یاد داشت کند تا هنگام الگو کشی بتواند الگوی دقیق تری رسم کند . در اندام شناسی خیاطی اشاره شد که بعضی اندام ها دارای شکل های خاصی هستند مثل شکل گلابی یا سیب ؛ ساعت شنی ، الماسی شکل و … در این قسمت برخی از ایراد های اندامی را که می توان از ابتدا در الگو بر طرف نمود بیان می کنیم . استثناءشماره 1 را در هنگام رسم الگوی پشت بیان کردیم و بقیه را در این قسمت توضیح می دهیم .

استثناء شماره 2 : اختلاف زیاد قد بالاتنه جلو و پشت

وقتی اختلاف قد بالاتنه جلو و پشت بیش از 7 سانت باشد ابتدا الگو را با همان اختلاف 7 سانت می کشیم و کنترل می کنیم در انتهای کار اعمال زیر را که به آنها ووتاژ گفته می شود انجام می دهیم به عبارتی ووتاژ عملی است که برای بالاتنه های پشت بلند صورت می گیرد .

بالاتنه پشتی که خیلی بلند تر از جلو است نشان دهنده قوز و برجستگی در پشت است پس ابتدا بین خط گردن و کارور خطی موازی کارور رسم نموده و آن را تا نزدیک حلقه آستین برش می دهیم طوری که در قسمت حلقه آستین الگو از هم جدا نشود سپس باندازه اختلافی که بیش از 7 سانت باقی مانده فضا را باز می کنیم  و در قسمت حلقه آستین هم حدود 1 سانت حلقه پشت را روی هم می آوریم تا حلقه آستین در هنگام دوخت دچار لقی و پُق زدن نشود .به این عمل ووتاژ می گویند ووتاژ

                                                                          تصویر ووتاژ

استثنا شماره 3 : سینه بزرگ تر از باسن بزرگ

این نوع اندام ها که به اندامهای V شکل و یا ورزشکارانه معروف هستند دور سینه بزرگ تر از باسن بزرگ است و کارور و سرشانه نیز از حالت عادی بزرگ تر هستند

برای رفع ایراد در الگوی این نوع اندام ها الگو را بر اساس اندازه دور سینه می کشیم و و بعد در قسمت ساسون زیر سینه روی خط باسن بزرگ در جلو و ساسون پشت روی خط باسن بزرگ در پشت باندازه نصف اختلاف دور سینه و باسن بزرگ تقسیم بر 4 از طرفین نقاط S درجلو و نقطه 5 درپشت می گیریم .

 

باسن کوچک تر از سینه
                                                            تصویر باسن کوچک تر از سینه

استثناء شماره 4 : سینه برجسته

خیاط هنگام اندازه گیر ی متوجه میشود اگر چه ممکن است اختلاف سینه و باسن بزرگ متعادل ( حدود 5 سانت باسن بزرگ از سینه بزرگ تر ) باشد اما در جلو برجستگی سینه خیلی بیشتر نمود دارد به این حالت اصطلاحاً سینه بر جسته می گویند

برای رفع این ایراد اندامی برشی عمودی در قسمت ساسون سر شانه و زیر سینه ایجاد می کنیم همچنین از نوک سینه به سمت پهلو و به سمت جلو برش های افقی می زنیم بطوری که الگو از هم جدا نشود جز در قسمت پهلو . سپس در قسمت نوک سینه باندازه ای که فکر می کنیم لازم است از 1 تا 3سانت فضا ایجاد می کنیم .

همانطور که در شکل دیده می شود فضای رنگی فضای اضافه شده است و خطوط نقطه چین آبی رنگ خطوط اصلاح شده است زیرا وقتی شما الگو را از هم باز می کنید خط جلو سینه و باسن و پهلو دچار شکست می شوند که باید اصلاح شوند . همچنین خطوط نقطه چین سیاه ساسون های قبلی شما را نشان می دهند و همانطور که درشکل پیدا است الگو در قسمت گمر گشاد شده که هنگام دوخت باید این گشادی گرفته شود تا کمر گشاد نشود .

 

تغییرات سینه بزرگ
                                                                  تصویر تغییرات سینه بزرگ

استثناء شماره 5 : باسن برجسته تر از پشت

این ویژگی مربوط به کسانی است که بزرگی باسن انها در پشت جمع شده و شکم بزرگی ندارند . در این حالت تغییرات الگو درقست پشت فقط اعمال می شود به این ترتیب که اول برشی را از سمت پایین ساسون پشت به سمت کمر ایجاد میکنیم سپس برش را به سمت پهلو و وسط پشت ادامه می دهیم به نحوی که الگو در قسمت پهلو و پشت از هم باز نشود سپس در قسمت باسن باندازه ای که باسن برجسته است فضا و گشادی ایجاد میکنیم . قسمت رنگی در تصویر قسمت گشاد شده است و نقطه چین های آبی رنگ اصلاح خطوط پهلو و پایین است .

در صورتی که نخواهیم وسط پشت درز بخورد گودی ایجاد شده در وسط پشت را به ساسونها منتقل می کنیم به این ترتیب که وسط پشت را در راستای دو لای پارچه قرار داده و مقدار گشادی که در گودی کمر هست را اندازه گرفته و به دو طرف ساسون اضافه می کنیم به این ترتیب ساسون ها پهن تر می شوند . اریب قسمت پایین وسط پشت را هم صاف کرده و از پهلو اضافه می گذاریم .

 

باسن برجسته تر از پشت
                                                                تصویر باسن برجسته تر از پشت

عکس کاور : Marina Danilova

۱۶۵ دیدگاه برای “آموزش رسم الگو بالاتنه گرلاوین زنانه”

 1. سلام
  سایتتون خیلی عااالیه هم از نظر دیزاین هم از نظر محتوا
  امیدوارم همیشه همینقد خوب و عالی بمونین و ادامه بدین.
  میخواستم ازتون خواهش کنم که مطالاب آموزشی سایت رو بیشتر کنین و دوخت انواع آستین و یقه و جیب و … رو بذارین لطفااا

  • سلام از لطف شما ممنون ما هم از ابتدا در نظر داشتیم دوخت های سوال برانگیز را بگذاریم اما متاسفانه با مشغله زیاد فرصت نکردم تلاش می کنم تا بگذارم اگر نظر یا پیشنهادی دارید خوشحال میشوم دریافت کنم ممنون

 2. سلام
  امیدوارم هر چه زودتر این فرصت رو پیدا کنین که مطالب آموزشی رو بیشتر کنین.
  من دارم خودآموز خیاطی رو یاد میگیرم ،سایت شما محتوای آموزشیش خیلی دقیقه و توضیحاتی که در خلال آموزش ها میدین واقعا کمک کنندست.
  طراحی سایتم جوریه که راحت میتونی به مطالبی که مد نظر هست دسترسی داشته باشی.
  من بی صبرانه منتظر آموزش های جدید شما هستم.به خاطر همه زحماتی هم که میکشین بینهایت ممنونم.

  • سلام از حسن نظرتان ممنونیم تلاش میکنم تا مطالب راتهیه کرده و بگذارم هرچند که خیلی گرفتارم ومشغول تحصیلم با این وجود چشم ????

 3. سلام خانم ایمانی عزیز خیلی محشری.
  سوالم اینه که میخام بلوز یقه کراواتی بدوزم چه پارچه ای خوبه قبلن گفتم که تپل هستم. از راهنماییهای مفیدتون واقعا ممنونم

  • سلام عزیزم یادت باشه اگه تپلی تو قسمت گردن داری حتما کراواتی رو هفت کنی تا بلند تر و باریک تر نشونت بده در ضمن از پارچه دارای ریزش برای این نوع بلوز استفاده کنید متشکرم از توجهتون

  • سلام دوست عزیز اونچه که روی دولا بسته پشت میبینید درحقیقت گودی پشت کمر است بدای زمانیکه شما میخواهید پشتتان درز بخورد اما اگر نمی خواهید پشتتان درز بخورد باید ان را به ساسون های دیگر کمر منتقل کنید متشکرم

 4. سلام ممنونم از راهنماییتون عذر میخوام ساسون سرشانه ی پشت رو میشه در نظر نگرف برای افراد لاغر و کسایی که برجستگی سرشونه ندارن؟

  • سلام عزیزم بله ولی اونوقت باید باندازه ساسون از سرشانه طرف حلقه کم کنید و حلقه را دوباره ارایش دهید

 5. این سایت واقعا عالیییییییییه

  من چندین روز گشتم ولی سردرگم بودم تا سایت شما رو دیدم

  واقعا مطالبتون کاربردی و توضیحات کامل و دقیق هست

  کار من فنی هست ولی به خیاطی هم علاقه دارم

  وقتی میبینم الگوها رو اینقدر دقیق و فنی رسم کردین واقعا لذت میبرم

  دستتون درد نکنه

 6. سلام خسته نباشید.برای اصلاح وتاژ روی الگو میتونیم قد بالاتنه پشت رو تا اختلاف ۶سانت بالا بریم و بقیه ی اونو از خط کمر پایین بیاییم؟

  • سلام دوست عزیز از خط کمر حد اکثر دو سانت می تونید پایین بیایین اونهم برای کسانی که گودی کمر دارن در حقیقت وتاژ برای افرادی است که پشت برامده دارندو وقتی از پشت گردن بالا می رویم و اوزمان میدهیم خط کمر را سر جایش ثابت نگه داشته ایم ممنون از اعتماد شما

 7. سلام دوست عزیز
  ممنون بابت آموزش کامل الگوی بالاتنه، برای دوخت یک لباس تمام مراحل بالا باید انجام بشه؟ میشه لطف کنید و آموزش بالاتنه برش عصایی رو با متد گرلاوین بگذارید.

  • سلام دوست گرامی
   برای کشیدن الگو اولیه باید تمام مراحل انجام شود مخصوصا کنترل ها برای برش عصایی در قسمت انتقال ساسون توضیح داده شده است . متد های مختلف عمدتا در کشیدن اساس و یقه ها با هم اختلاف دارند وگرنه در انتقال ساسون ، جیب ،طراحی و .. اصول اولیه وهنر خیاط است که جلوه نمایی میکند

  • ممنونم از پاسخگویی سریعتون. راهنمایی های بیدریغ و سریع شما انگیزه ایجاد میکنه که بدون ترس خودمون اقدام به برش و خیاطی کنیم.

 8. ندا جون بابت سایت خوبتون ممنون. اگه بخوایم جلیقه بلند تا روی باسن برای روی سرافان بدوزیم همین الگو کافیه یا باید اندازه ها رو از بغل بزرگتر کنیم؟ ارایش حلقه آستین برای جلیقه فرق داره؟ پارچه شبیه ترمه هست.

  • سلام دوست عزیز سارافن استین ندارد و شما میخواهید جلیقه ای روی ان بپوشید اول روی تنتان امتحان کنید اگه خوب بود این کار را انجام دهید
   لباس رو دور سینه را بعلاوه ۵ یا ۶ کنید به جای ۴ و از سرشانه حدود ۱ تا یک ونیم سانت از طرف حلقه به داخل سرشانه بیایید و اگر حلقه شما در زیر تنگ است میتوانید به اندازه ای که گشادی ان را نیاز دارید گشاد کنید ولی این کار را ۱ سانت ۱ سانت انجام دهید که یکباره خیلی گشاد نشود در اخر ارایش حلقه را اصلاح نمایید متشکرم

 9. سلام.مرسی از سایت خوبتون.
  من یه جا خوندم برای الگوی پشت وقتی از محل کارور پشت یک ششم دور گردن به اضافه یک بالا میریم و ۱ سانت بیرون میایم بعد به اندازه یک دوم وتاژ به اضافه یک و نیم سانت بالا میریم.یعنی شیب سرشانه از الگوی شما کمتر میشه.
  این دلیلش چیه؟

  • سلام دوست عزیز مطلبی رو که شما می فرمایین برای انجام وتاژ هست که بطور کلی بکار نمیره فقط برای زمانی است که اختلاف قد پشت و جلو بیش از ۷ سانت است
   اگر شما وتاژ رو از کارور اضافه کنید و سرشانه های شما صاف نباشد هنگام پرو مجبور میشوید از سرشانه دوباره بگیرید اما اگر وتاژ رو از پشت انجام دهید این اشکال پیش نمی اید طبق انچه در سایت گفته شده

 10. سلام.اگر نخواهیم که ساسون سرشانه پشت داشته باشیم،گفتین مقدار ساسون را از طول خط سرشانه کم کنیم.سوالم اینه ایا در قرارگرفتن لباس به تن زشتی ایجاد نمیکنه؟چون من احساس میکنم اینجوری الگو زشت میشه.
  با تشکر از راهنماییهای دلسوزانه شما

  • سلام دوست عزیز اگر ساسون سرشانه بادیک باشد این کار رو می کنیم چون ساسون سرشانه برجستگی پشت رو نشان میدهد پس اگر ساسون بزرگ شده بود بهتر است قسمت پشت برش پرنسسی عمودی بخورد تا ترکیب خوب شود

 11. با سلام . ببخشید هنگام گشاد کردن حلقه آستین وقتی روی خط پهلو ۲ سانت پایین می آییم و مجددا حلقه را رسم میکنیم . این حلقه از فضای دور سینه ی ما کم میکنه .در این مرحله لازم هست کنترل سینه انجام بدیم یا خیر . چون من وقتی متر میزنم دور سینه الگوم کمتر از اندازه دلخواهم شده و رفته تو حلقه آستینم. ممنون میشم اگه پاسخ بدین.

  • سلام دوست عزیز برای گشاد کردن حلقه ۲ سانت پایین میاییم و یک ونیم سانت به سمت بیرون میرویم در این صورت گشادی سینه تغییر چندانی نخواهد کرد

 12. سلام
  خسته نباشید ،من برای کنترل کمر در بالاتنه پشت به مشکل خوردم نمیدونم که باید متر را از خط صاف وسط پشت محاسبه کنم یا از بعد از قسمت گودی کمر؟ممنون میشم پاسخ بدین

  • سلام دوست عزیز از بعد از پنس کمر باید متر رو بذارین و پنس ها رو نباید تو حسابتون بیارین چون هنگام دوخت اونها بسته میشه

   • سلام ببخشید دوباره وقتتونو میگیرم،منظورم اینه که فاصله بین(٢،’B) را هم حساب میکنیم یا از نقطه ٢ به بعد حساب میکنیم؟

 13. سلام
  من وقتی مانتو میدوزم به پایینه ک میرسم جا دکمه روی هم نمیاد. پایین تنه چاق تر از بالا تنه هست.برای رفع مشکل باید چیکار کنم؟

  • سلام دوست عزیز الگوی شما ظاهراچون بر اساس دور سینه کشیده شده این مشکل رو داره شما چند تا کار میتونیدبکنید اگر چاقی در پهلو دارید در الگو قسمت پهلوی را اضافه کنید البته باید دور باسن رو انگونه که در سایت اموزش دادیم اندازه بگیرید اختلاف اون رو با الگو تون پیدا کنید مقداری ازادی به اون بدید بعد اضافه کنید
   اگه چاقی روی شکم هست میتونید خط وسط جلو را کمی اریب روی دولا بگذارید تا روی شکم ازاد شود
   اگر چاقی در باسن پشت باشد باید مانند انچه برای باسن بزرگتر از سینه اموزش داده شده در پشت عمل کنید این اموزش هم در سایت موجودهست

 14. سلام ببخشید برای خانوم تپلی این الگو رو کشیدم نقط O ازN خیلی جلوتر و طراحیش به این شکل در نمیاد ممنون میشم راهنمایی کنید

  • سلام دوست عزیز فکر کنم هنگام کشیدن سرشانه شما ساسون سرشانه رو یا نکشیدین یا خیلی کوچیک کشیدین اندازه این ساسون معمولا یک دهم نصف دور سینه است برای افرادی که سینه بزردگ دارند حدود ۷ الی ۸ سانت گرفته شود الگو خودتونو دوباره چک کنید

 15. سلام.
  میخواستم ازتون خواهش کنم کنترل حلقه آستین رو با شکل توضیح بدید, من حلقه آستینم ۴۴ هست و توی الگویی که کشیدم ۳۹ شده. چطوری پنس رو بکشم و حلقه مو گشادتر کنم.
  با تشکر..

  • سلام دوست عزیز از شما متشکرم اشکال بوجود آمده را در متن اصلاح کردم فکر کنم سوال شما پاسخ داده شده باشد

 16. سلام گلم، من این سری از این روش استفاده کردم واسه الگو فقط یه جا رو متوجه نشدم اونم پنس سرشانه جلو که نمیدونم باید برش بزنم یا ببندم؟ تو روش خودمون پنسو میبستیم دوباره کارور…. اندازه میزدیم الان باید برش بخوره کامل؟

  • سلام دوست عزیز وقتی پنس رو برش میزنید هم راحت تر میتونید اون رو ببندید و هم و هم موقع انتقال ساسون زیر سینه به سرشانه راحت تر این اتفاق می افتد ولی فرق چندانی ندارد که شما پنس رابدون برش ببندید یا با برش

 17. آهان یه سوال دیگه واسه سرشونه پشت که عرض یقه رو میاییم بالا بعد یک و نیم سانت میاییم بیرون بعد اختلاف بالا تنه میریم بالا ولی شما اینجا اختلاف بالا تنه رو دیگه نرفتین بالا؟

  • دوست عزیزم از نقطه D’ باندازه اختلاف قد پشت و جلو بالا رفتیم بعد یک ششم گردن بعلاوه یک تو امدیم و دوسانت بالا رفتیم و حلقه گردن پشت رسم شد بعد از حلقه گردن پشت به یک و نیم سانتی که بیرون امدیم وصل کردیم دیگه نیازی نیست دوباره اختلاف پشت و جلو رو از حلقه استین بالا بریم چون اونوقت پشت خیلی بلند میشه !

 18. سلام، من باز مشکل دارم، تو مرحله ۶که حلقه و سرشانه رو میچسبونیم به هم، حلقه پشت ۲۳ و حلقه جلو ۳۳ حالا بخوام وسطشو علامت بزنم خیلی میاد پایین، البته گشادی حلقه آستینم ۵۱ و ۵ سانت اضافه اس چه کار کنم؟

  • سلام دوست عزیز اگه کنترل ها رو به ترتیب انجام داده باشی حلقه استین رو باید کنترل میکردی و اگر بزرگ می بوده ساسون میگرفتی تا اندازه تر بشه مطلب بعدی انجام کنترل کنفرماسیون و جفت کردن حلقه از کمر هست اگر همه مراحل رو درست انجام داده باشی اختلاف در حد یک یا دوسانت خواهد بود که وسط سرشانه اگر همین مقدار به سمت جلو اریب بشه مشکلی نداره

 19. ببخشید میخواستم بپرسم برای مانتو هم میشه از این روش واین الگو استفاده کرد مثلا یک سری از چیز هارو باید حذف کرد مثل ساسون ها ؟

  • سلام دوست عزیز این الگو ها الگوی اساس است و تمامی تغییرات روی اینها اعمال می شود برای مانتو نسبتا ازاد ساسون زیر سینه حذف شود و ساسونسرشانه به برش یا به پهلو منتقل می شود اگر بخواهید مانتو شما خیلی ازاد باشدساسون سرشانه را هم به زیر سینه منتقل کنید ولی هیچکدام را بعنوان ساسون نگیرید

  • سلام دوست عزیز اندازه گیری کنفرماسیون رو در بحث اندازه گیری با تصویر نشون دادیم
   پنس کوچک رو هم بعد از کنترل اگر هنوز سرجاش بود اندازه ای که از پنس مانده رو برسه تقسیم کنید و به دو طرف پنس زیر سینه اضافه کنید و به پهلو روی خط کمر دو باره اندازه بزنید خط کمر تنگ نشود

 20. سلام و خسته نباشید و مرسی ازسایت خوبتون،من الگومو با استفاده از اموزش های شما کشیدم ولی سینه ی شخص برجستست و از اشکال سینه های برجسته استفاده کردم،موقع اندازه گیری کنفرماسیون الگو هم، کنفرماسیون الگو از کنفرماسیون حقیقی ۷ سانت بزرگتر بود که ۳ سانت پنس کنفرماسیون گرفتم، حالا برای اشکال سینه ی برجسته که الگو رو برش میدم توی قسمت زیر سینه به پهلو،الگو خیلی باز میشه، حدود ۴_۵ سانت، خب اینطوری کنفرماسیون بهم نمیخوره؟دوباره باید پنس کنفرماسیون بگیرم یا طبیعیه؟

  • سلام دوست عزیز اگر اشکال سینه بزرگ وجود داشته باشد این باز شدن زیر سینه طبیعی است به نظر من بهتر است قبل از انجام کارهای سینه بزرگ الگو رو روی یک پارچه ای که کش نیاید در بیارید پرو کنید اگر هنوز مشکل وجود داشت باندازه مورد نیاز الگو رو در سینه باز کنید

 21. سلام
  ممنونم از سایت خوبتون
  ببخشید من تمام مراحلو انجام دادم ولی یک سوم دور کمر که نقطه v.Tبه دست میاد در راستای خط S.R نیست مشکل از چیه

  • سلام دوست عزیز یک سوم خط B_11را که بدست بیاوریم نقطه T میشود حال اگر نقطه T طوری قرار نمیگیره که بعد از سه سانت مثل شکل به نقاط S و Rوصل کنید این یعنی فاصله دوسینه شما خیلی کوچک یا خیلی زیاده اما سینه یا باسن برعکس اون است پس ملاک رو همون خط SR قرار بدید و ساسون رو از دو طرف ان بگیرید در ضمن فاصله دوسینه رو یکبار دیگه اندازه بزنید که احتمالا اشتباه نشده باشه اندازه گیری صحیح خیلی مهم است

 22. سلام.من چون دوتا بچه شیر دادم و افتادگی سینه دارم.نوک سینه بایین تر از خط سینه قرار میگیره.آیا با این کار الگو مشکل بیدا میکنه؟

  • سلام دوست عزیز نوک سینه که مشخص می شود حدودی است و و تا دایره ای به شعاع ۲ سانت قابل تغییر است و پایین بودن نوک سینه نسبت به خط سینه در خانم ها طبیعی است نگران الگو نباشید ودر الگو هیچ مشکلی ایجاد نمیکند

  • سلام دوست عزیز منظورتونو دقیق نفهمیدم در کشیدن الگو فاصله دو سینه باید تقسیم بر دو بشه اگر هم نصف فاصله دو سینتون ۱۰ است این عدد زیاد نیست و متناسب است

  • سلام دوست عزیز ساسون کوچک جلو علاوه براینکه شکل فرو رفتگی بدن افراد لاغر را که میخواهند جذب بپوشند موجب می شود هنگام مدل سازی و یا کنترل کمر نیز مورد استفاده قرار میگیرد مثلا برای افرادی که کمرشون پر هست براحتی میتوان ان را ندید گرفت و کسانی که گودی زیاد در کمر دارند از مواردی است که میتوانند این ساسون را عمیق تر بگیرند.

 23. ببخشید برای پیراهن یا مانتو بالاتنه جدا از اونجایی که من دانش خیاطیم خیلی کمه میشه از الگوی پایه بالاتنه و الگوی دامن راسته استفاده کرد؟جسارتا ۱سوال دیگه:ازونجا که شما گفتین الگوی بالاتنه آموزش داده شده قالبت تن هست برای مانتو باید گشادتر در نظر گرفته بشه؟

  • سلام دوست عزیز برای مانتو دور سینتونو میتوانید بعلاوه ۵ یا۶ و یا حتی بیشتر بکنید بستگی به میزان ازادی که میخواهید در اونصورت دور بازوتون رو هم در استین باید به همان اندازه اضافه کنید برای بلند کردن هم در الگوی بالاتنه باسن بزرگ رو ادامه بدید بعد از کمر یا باسن کوچک جدا کنید تا قرارگیری ساسونها در امتداد هم باشه و زیباتر بشه
   یادتون باشه اگر بالاتنه شما کوتاه هست برای برش از کمر ۳ تا ۴ سانت پایین تر بیایید بعد برش بزنید

  • سلام دوست عزیز پنس ها هنگام دوخت گرفته می شوند نه روی الگو مگر انکه بخواهید پنس را از جایی به جای دیگر منتقل کنید اگر پنس سر شانه شما تا یک سانت است میتوانید انرا از انتهای سرشانه به حلقه استین رد کنید یعنی از سرشانه کم کنید اما اگر بیشتر است و پنس نمیخواهید بدهید لازم است از انتهای سرشانه به انتهای پنس پشت برشی بزنید سپس پنس پشت را ببندید حلقه شما قدری بزرگتر می شود که در هنگام دوخت باید باید حلقه تنه مقداری خورد بخورد تا پشت اینچنین فردی کشیده نشود پیشنهاد من پنس های بزرگ را به حلقه منتقل نکنید بلکه انرا یا در سرشانه سرجای خودش بگیرید یا به حلقه گردن منتقل کنید تا هم حالت حلقه استین خوب باشد و هم پشت کشیده نشود

 24. سلام.من الگوی بالاتنه رو بلدم و میتونم لباس بدوزم اما وقتی میخوام الگوی مانتو در بیارم نمیدونم باید چیکار کنم. منظورم اینه که الگوی اولیه که دارم برای لبلسیه که به بدن میچسبه و از اونجایی که مانتو همیشه آزادتر هست نمی دونم چه مقدار به هر کدوم از اندازه ها باید اضافه کنم. مثلا میشه به دور سینه اضافه نکنم اما به کمر و باسن اضافه کنم؟ و اینکه این مقدار که اضافه میکنم باید چقد باشه؟ در ضمن اگه کسی بخواد به دور سینه اضافه کنه مطابق همون حلقه آستینش هم بزرگ میشه و زیر بغلش خیلی گشاد میشه. واسه این مشکل باید چیکار کرد

  • سلام دوست عزیز الگوهای بالاتنه معمولا مقداری ازادی به انها داده می شود که اگر شما بخواهید مانتو فون بدوزید میتوانید همان را از زیر بغل به سمت پایین لباستان که حدودا از پایین ۵ سانت گشاد تر شود وصل کنید
   اگر از متد متریک استفاده میکنید میتوانید از الگوی لباس گشاد استفاده کنید در ضمن هرمقدار که به سینه ازادی میدهید لازم است به استین هم ازادی بدهید در الگوی متریک ازادی که به تنه داده میشود هنگام کشیدن الگوی استین خود بخود به استین هم منتقل می شود

 25. سلام از سایت خوبتون ممنون.سوالم اینه که توی قسمتی که گفتین به اندازه ی اختلاف بالاتنه پشت بالا میریم ،ممکنه کسی بالا تنه پشت و جلوش یک اندازه باشه؟؟

  • سلام دوست عزیز در متد گرلاوین وقتی در اندازه گیری جلو از گودی جلو گردن تا کمر باشد معمولا با پشت اختلاف دارد یعنی کوچکتر است با این وجود اگر اندازه پشت و جلو کسی یک اندازه باشه موردی نداره و به همان طریق گفته شده عمل میشه

 26. سلام.مرسی از شما و سایت خوبتون. واقعا سایت کاملی دارید.من الگوی قبلی رو کاملا تصحیح کردم. تنها مشکل اینه که وقتی حلقه آستین پشت و جلو رو اندازه میگیرم حلقه ی جلو نزدیک به ۳ سانت زیاده .در صورتی که شما گفتین معمولا ۱ سانت هست.ایراد از کجاست و اگه ۳ سانت رو منتقل کنم به پشت چه مشکلی پیش میاد؟

  • سلام دوست عزیز دور حلقه پشت و جلو رو انداره بگیر اگر قبل از گشاد کردن مرحله اخر با اندازه دور حلقه تون مساویست اضافه و یا کم نکنید یک نمونه روی پارچه ی غیر کشی که نیاز ندارید بدوزید و ببینید اشکال دارد یا نه اگر اشکال داشت تمامی اشکالات را روی لباس بگیرید بعد اونها را عینا به الگو تون منتقل کنید اون الگو را برای دوخت های بعدی استفاده کنید
   اما اگر حلقه تون گشاد تر از حلقه اندازه گیریتون هست مطابق کنترل حلقه انجام بدید
   اگر با انجام همه انها روی الگو همچنان این گشادی وجود داشت لازم هست همانطور که گفتم اشکالات روی تنه برطرف شود

 27. سلام،ممنون از سایت خوبتون . سوالی که داشتم اینه که
  اگه نقطه های ‘f تا i برابر با ٢٢ بشه و نقطه های ‘E تا j برابر با ٢٣ بشه، درسته؟
  در واقع فقط ١سانت فضا برای کشیدن حلقه استین هست

  • سلام دوست عزیز در این روش الگو چون یک چهارم دور سینه در پشت منهای ۲ می شود اختلافش با کارور کم است و مشکلی ندارد چون میخواهیم درز پهلو کمی به سمت پشت باشد تا دید درزی در جلو نداشته باشیم با توضیحی که دادید هلال پشت شما خیلی کم میشه شما پاترون این رو بدوزید بعد از دوخت استین اگر دیدید حلقه پشت خوش فرم نیست میتونید کمی اونرو قیچی کنید . با این وجود فکر نمیکنم مشکلی ایجاد کنه در هر حال هر مسئله ای بود در خدمتم

  • سلام دوست عزیز طراحی دال یقه بستگی به مدل یقه انگلیسی دارد معمولا حدود نیم تا یک سانت در متد متریک از گودی بالامیروید و بعد خط افقی رسم میشه روی اون خط پهنای دال رو تعیین میکنیم
   راه دیگر اینست که دال رو روی تنه طراحی کنید بعد از روی خط شکست به طرف دیگر الگو کپی کنید

 28. اول اینکه ی تشکر ویژه و خسته نباشید بابت آموزشتون… دوم اینکه میخواستم ی تونیک بدوزم.. ساسون حلقه آستین رو بگیرم و ببندم؟؟ یا اینکه نیاز نیست.. میخواستم ترک عصایی کار کنم..

  • سلام دوست عزیز ممنون از حسن نظرتون اگه تونیک شما حالت سارافونی داره و بدون آستین هست ساسون توی حلقه رو بگیرید اگر لباستون آستین دار هست و هنگام کنترل‌ها نیاز به گرفتن ساسون در حلقه آستین نبوده نیازی به گرفتن ساسون دیگر ندارید ولی میتوانید بعد از طرح برش عصایی ساسون سر شانه رو ببندید که خود بخود این ساسون به حلقه شما منتقل میشود

 29. سلام ،خسته نباشید!من در الگو کشی به روش گرلاوین مشکلی پیداکردم! اینکه کف حلقه از خط سینه بالاتر قرار میگیره وارتفاع حلقه هم حدود چهار سانت بیش از حلقه در اندازه گیری هست!و اگر بخوام کف حلقه رو بالا بیارم تا ارتفاعش کم بشه برای به دست اومدن مقدار در اندازه گیری،کف حلقه از خط پهلو فاصله میگیره!چطور این مشکل رو رفع کنم؟!

  • سلام دوست عزیز در روش گرلاوین کنترل هایی وجود دارد که در سایت بعد از آموزش اصلی اونها هم ذکر شده برای حلقه در قسمت کنترل حلقه اگر حلقه بلند تر و بزرگتر از حلقه اصلی باشد بصورت یک خط هلالی ساسونی حداکثر سه سانت بگیرید و اگر کوچک تر باشد همین مقدار رو باز میکنیم

  • سلام دوست عزیز سرشانه جلو در الگوی اولیه شامل اندازه سرشانه بعلاوه یک دهم نصف دور سینه است که این مقدار ساسون سرشانه است که هنگام دوخت گرفته میشود ظاهر الگو بیشتر است ولی در حقیقت همان اندازه سرشانه است

  • سلام دوست عزیز ساسون کنفرماسیون بین خط کمر و حلقه آستین گرفته می شود منظور شما رو از اینکه سرجایش نیفتاده متوجه نشدم اگر نیاز هست توضیح بیشتر بدهید میتونید از اینستا استفاده نمایید

 30. سلام خسته نباشید و مرسی از اموزشتون،یه سوال داشتم ایا الگوی بالاتنه پشت باید بلندتر از الگوی بالاتنه جلو باشه ؟من به روش متریک الگو می کشم همیشه الگو بالاتنه پشت کوتاه تر از جلو در میاد ایا مشکلی در کشیدن الگو دارم؟

  • سلام دوست عزیز در متد متریک هنگام کشیدن پشت در کتابها نوشته شده اندازه قد جلو در حالیکه به نظر می‌رسد اشکال دارد و آن اندازه قد پشت است که هنگام کشیدن پشت باید اندازه بزنید معمولا پشت از جلو بلند تر در می‌آید ولی قانون نیست چون اندام ها متفاوت هستند

 31. سلام عزیزم من چندتا لباس برای افراد مختلف دوختم اما همشون یه مشکل مشترک دارن اونم اینه که خط یکی از حلقه های آستین به سمت دست میاد هرچی هم از سرشانه کم می کنم اصلاح نمیشه و این ایراد همچنان باقیه ممنون میشم راهنماییم کنین . موفق باشین

  • سلام دوست عزیز اگه ممکنه تو اینستا یک عکس از این حالت برام بفرستید
   فقط یادتون باشه هنگام پرو خط مرکزی دو سمت لباس دقیقا رویهم قرار بگیرند و خط کمر هم در دو. سمت لباس همطراز هم باشند

 32. سلام خسته نباشید ممنون از سایت خوبتون یه دنیا تشکر
  من یه سوال دارم از خدمتتون اونم این که من با متد گرلاوین خیاطی می کنم همه قسمت های لباس را خوب در میارم به جز وقتی که میخوام حلقه ی استین را به بالاتنه ی لباس وصل کنم همیشه حلقه شکل ناجوری میگیره و خیلی هم به چشم میاد نمیدونم واقعا ایراد کارم از کجاست
  همه چیزم رعایت میکنم اینکه استین با متد گرلاوین رسم کنم -حلقه ی استین حداقل ۲سانت از حلقه ی لباس بزرگتر باشه -نقاط موازنه را بدست میارم -استین را خورد میدم بعد به لباس وصل می کنم اما با همه ی این کارها بازم کارم ایراد داره خواهشا منو راهنمایی کنید یه دنیا سپاس

  • سلام دوست عزیز معمولا قلق وصل آستین با زیاد کار کردن بدست میآید چند نکته رو در وصل آستین گرلاوین یاد آوری میکنم خرد آستین بین خط کارور جلو و کارور پشت قرار بگیرد دوم اینکه در صورت نیاز کمی آستین به سمت پشت هدایت شود که درز زیر آستین حدود حد اکثر دو سانت به سمت تنه جلو قرار میگیرد و خط سرشانه هم کمی به سمت عقب خواهد رفت
   سوم گاهی نیاز هست که تاج آستین بلند تر شود دقت کنید تاج را چه اندازه گرفته اید اگر دو سانت هست اون رو تا سه و نیم هم میتوانید بلند کنید و تاج را دوباره بکشید
   اگر اینها رو انجام دادید و باز آستین هنوز اونطوری که میخواهید نمی ایستد یکبار یکی از آستین هاتون رو وقتی طرف لباس را پوشیده روی آن فرد میزان کنید متوجه میشوید چه قلقی دارد

 33. سلام خسته نباشید
  من از همین روش الگو پشت و جلو رسم میکنم رو پارچه دقیق میندازم و برش میزنم موقع دوختن الگوی پشتم همیشه دوسانت بلند تر یعنی سرشونه پشتم دو سانت بالاتر از سرشانه جلوم میفته دلیلش چیه؟

  • سلام دوست عزیز چند حالت برای این موضوع متصور هست اول اینکه شانه شما قدری افتادگی دارد که در این صورت برای لباسهای آستین حلقه ای هنگام کشیدن الگو آن را بر طرف کنید یعنی شیب سرشانه را هنگام کشیدن بیشتر کنید یا بعد از اتمام کار الگو این دو سانت را از سرشانه پشت کم کنید چون در مورد لباس آستین دار این دو سانت در حلقه آستین خیلی نامحسوس خورد میخورد تا پشت راحت تر بایستد
   حالت بعدی اینست که حلقه ها را با هم جفت نکرده باشید تا خط سرشانه بدست بیاید
   حالت سوم این است که گوشتالو بودن پشت حلقه رو تنتان کم است و این حالت خود را نشان میدهد
   بطور کلی پرو اولیه به همین منظور صورت میگیرد تا مشکلات لباس برای فرد مورد نظر مشخص شود سپس پرو های اعمال شده روی الگو پیاده شود تا در لباس های دیگر نیاز به پرو بیشتر نباشد

 34. باسلام مرسی بابت بررسی و پاسخگوییتون
  وقتی پشت وجلو و میخوام به هم وصل کنم رو هم میندازم که سرشانه رو کنترل کنم میبینم انگار که چرت باسنو کمر رو هم میفته از بالا پشت دو سانت بلاتر از پشت کلا مجبور میشم پشت و به اندازه دو سانت بیام پایین و پشت و ببرم رو هم بندازم در واقع آرایش کنم بنظر میرسد که من مشکل افتادگی شانه دارم درست ؟ چون اصلا احتمال دوم و سوم نمیتواند باشد ضمن اینکه قبل از اینکه بخوام آستین وصل کنم به اون مرحله اصلا نمیرسد نمیتونم سرشونه رو بدوزم چون یک اندازه نیست.

  • عزیزم در قسمت کنترل الگو بخش مربوط به جفت کردن حلقه را اگر درست انجام بدید و خط سرشانه دقیق باشه این مشکل نباید پیش بیاید مگر هنگام پرو لباس که در اون موقع مسئله پیش آمده رو وقتی روی لباس حل کردید دقیقا به همان شکل و اندازه روی الگو پیاده کنید و اون الگو رو برای لباسهای بعدی بعنوان الگوی اصلی استفاده کنید

 35. سلام ممنون برای مطلبتون
  پنس های سرشانه رو که میبندم
  الگو کیس دار وایمیسته
  وقتی میخوام لباس بدون برش بدوزم باید چیکار کنم
  ممنون میشم کمکم کنید

  • سلام دوست عزیز وقتی پنس لباس بسته میشود باید به جای دیگر انتقال داد مثلاً اگر پنس سرشانه را می‌بندیم آن را به پهلو یا به زیر سینه معمولا منتقل میکنیم و اگر لباس برش داشته باشد به به داخل برش منتقل میشود و اینها برای لباس قالب بدن طراحی شده آمد
   حال اگر بخواهید لباسی نسبتا گشاد داشته باشید که پنس هم نخورد باید از الگوی بدون پنس استفاده کنید در هر حال اگر دارای سینه های نسبتا بزرگی هستید لازم است حتما یک پنس پهلو داشته باشید تا لباس خوش فرم بایستد

 36. سلام در الگوی بالاتنه پشت ساسون از بالا تا پایین میشه میشه توضیح بدین روی پارچه باید این ساسونا پیکار کرد؟چون من توی لباسا ساسونشا نمیبندن

  • سلام دوست عزیز اگر لباستون روی این خط برش نداره طول ساسون سرشانه رو حدود هفت تا ده سانت در نظر بگیرید و اگر نمی‌خواهید در سرشانه ساسون داشته باشید میتوانید اون رو به انتهای سرشانه منتقل کنید و حلقه آستین رو دوباره آرایش دهید
   بیاد داشته باشید این کار در صورتیست که پهنای ساسون سرشانه حداکثر یک سانت باشد در غیر این صورت حتما باید ساسون سرشانه رو هنگام دوخت بگیرید چون اندازه اون نشان میده که برآمدگی پشت چقدر است

 37. سلام منظور من نقطه اپریم تا جی هست که ساسون میخوره و فکر میکنم روی دو لای بسته پارچه قرار میگیره و این جوری یه ساسون از بالا تا پایینه لباس میشه باید این ساسونا ببندیم یا میشه انتقال داد؟

  • این ساسون در حقیقت مربوط به گودی کمر هست شما میتونید اگر لباستون میخواهید قالب بدن باشه و پشت درز نخوره اون رو به ساسون های دیگه منتقل کنید و پشت رو دولا بسته باشه

 38. خیییلی ممنون از پاسخگوییتون فقد میشه راهنماییم کنین اگر بخوام رو قسمت کمر خوب بشینه و درز نخوره ساسونا به کجا و چطور منتقل کنم؟؟

  • سلام عزیز جان دو سانت مربوط به ساسون کمر رو تقسیم بر سه بکن حدود هفت میلیمتر می شود به نقاط ۱و۳و۴اضافه کنید و این ساسون ها رو پهن تر کنید به این ترتیب پشت شما در وسط درز نمیخوره و گشادی کمر توسط ساسونها گرفته میشه

 39. سلام ممنون از مطالب خوبتون.دوستم برام الگویی رسم کرد الگوی پشت و جلو از نظر عرضی با هم اختلاف دارن؟ بنظر میاد الگوی جلو دو سانت بیشتر هست، دور سینه و کمر و باسن کلا برای جلو دو سانت بیشتر هست. درسته یا باید قیچیش کنم؟ ممنون

  • سلام دوست عزیز در روش گرلاوین جلو حدود دو سانت بزرگتر هست تا درزهای پهلو هنگام ایستادن از روبرو دیده نشود به نظر الگو درست باشه

 40. سلام ممنون از آموزش خوبتون.
  ببخشید توقسمت الگوی پشت گفتین از h به ۳ وصل کنیم و وسطش و ۸بذاریم بعد اونقسمت ک گفتین از ۶ ب اندازه هفت تا نه سانتیمتر روخط ۶_۸ بیایم پایین منظورتون اینه ی خط جدید بکشیم یا نقطه ۷ رو روی همون خط h_8 علامت بزنیم و بعد از ۷ به h و h’ وصل کنیم؟ اخه الان روالگویی ک من کشیدم خط h_8_3 ی خط جداس و خط ۶_۷ ی خط جدا اما روالگوی شما جدا نیست.
  متشکرم

  • سلام دوست عزیز همون‌طور که متوجه شدید از ۶ به اندازه هفت تا نه سانت اندازه میگیریم تا روی خط h_8 قطع شود و نقطه به دست آمده نقطه هفت میشود و از اون نقطه به h` وصل میکنیم چون نقطه ۷ روی خط h_8هست در حقیقت خط کشیده شده از ۶ تا ۷ طریقه اندازه زدن رو نشون میده

 41. سلام مجدد ببخشید ی سوال دیگه هم داشتم…کلا واس این الگو امکانش هست اگ پنس سرشانه پشت بیشتر از یک سانتیمتر بشه ینی مثلا ۳سانتیمتر شد روی خود الگو ببندیم درسته؟ نحوه حذفش رو این الگو همینه؟ اخه نمیخوام رولباس بیفته…بعد از حذف باید مجدد حلقه رو طراحی کنیم؟
  سوال دیگم اینه اونقسمت ک گفتین اول پنس باید برش بخوره بعد حلقه تنه رو کنترل میکنیم و تنگ یا گشادش میکنیم اگ بعد از کنترل حلقه اندازه پنس پشت از سه به یک تغییر کرد حالا میشه این پنس رو از انتهای سرشانه حذف کرد؟و باز باید مجدد در اونقسمت حلقه رو کمی طراحی کرد؟
  متشکرم

  • بعد از اتمام کنترل ها اگر پنس سرشانه حد اکثر تا یک سانت بود میتوان اونو به قسمت تقاطع سرشانه و حلقه آستین منتقل کرد و حلقه دوباره باز طراحی بشه اما اگر بیشتر بود بهتر است یا پنس بگیرید و یا با برش پرنسسی در پشت اونو ناپدید کنید چون پنس پهن در پشت نشان دهنده این است که برآمدگی در پشت وجود دارد و اگر کلا حذف شود پشت تنگ شده و کشیدگی پیدا می‌کنه

 42. ببخشید سوال دیگه اینکه توالگوی جلو خط ps پنس VT رو نصف نکرده یعنی مجموع پنس ۳ هست ولی در دوطرف خط Ps باهم برابر نیس
  امکانش هست ک وقتی خط ps رو کشیدم دوطرفش روی خط کمر ۱.۵ سانتیمتر علامت بزنم بعد پنس رو بکشم تا در دوطرف خط ps مساوی بشه ؟؟؟
  بازم ممنون

  • بهتره این کار رو نکنید چون اونوقت وقتی پنس دوخته شود در وسط جلو خیلی پنس ها بهم نزدیک جلوه میکنند ولی اگر پنس به سمت پهلو کشیده بشه همانطور که تدریس شده روی تن سر جای خودشون قرار میگیرند

 43. سلاک خسته نباشید ،من الگوی بالاتنه جلو رو کشیدم ،اندازه کنفرماسیون ۸۸هستش و وقتی نصفش رو مطابق توضیح شما روی الگو.پیاده کردم ،از نقطه به دست امده تا خط کمر هشت و نیم سانت فاصله هستش ،باید چکار کنم ؟؟؟؟؟سپاس فراوان

  • سلام دوست عزیز از خط پهلو به نوک سینه خطی بکش و یک ساسون حد اکثر سه سانتی یا ایجاد کن و یا بگیر یعنی اگر کنفدراسیون به دست آمده از خط کمر پایین تر میآید این ساسون را بگیر تا کم شود و اگر به خط کمر نمی رسد اون رو حدود سه سانت باز کن و برجستگی بدست آمده روی الگو رو تو ساسون سرشانه بده

 44. سلام ببخشید من یه مانتو بهاره با روش گرلاوین دوختم ولی بعد از دوخت از سرشانه لباس کم شده. حالا کشیدگی ایجاد میشه و کارور خیلی جلو میاد. برای رفع این مشکل باید چیکار کنم؟ میشه سریع جواب بدین چون مانتو عیدمه

  • سلام دوست عزیز اگر میتونید یه عکس از قسمت مشگل دار روی تنتون تو اینستا برام بفرستید ببینم میشه کاری کرد یا نه
   با این وجود برای امتحان یک اپل کوچک در سرشانه بگذارید ببینید بهتر میشود یا نه

 45. سلام استاد عزیز
  ضمن عرض ادب و احترام
  واقعا به داشتن هموطنی مثل شما باید افتخار کنیم که با مهارت و صبر و حوصله مطالب را بدون هیچگونه چشمداشتی در اختیار همه گذاشته اید و سوالات را با مهربانی و شیوه بیان روان توضیح می دهید. بنده کارمندم و چون خیلی خیاطی را دوست داشتم در سن ۱۵ سالگی این متد را بدون هیچ گونه راهنمایی و استاد حضوری از کتاب سرکار خانم جورابچی یاد گرفتم و یادمه اون روز پارچه در خانه نداشتبم و با عجله چادر کهنه ای که در سرسرای پشت بام مادرم روی اثاثیه کشیده بود خاک نگیره برداشتم و الگو را رویش گذاشتم و بریدم و پوشیدم و اونقدر فیت بدنم بود و آستینش رو قشنگ در آورده بودم مثل کت می ایستاد و واقعا اونقدر هیجان زده شده بودم که الان که ۵۲ سالمه هنوز شادی که اون روز تجربه کردم یادم نمیره ولی متاسفانه به خاطر یک سری مشکلات هرگز نتونستم به عنوان یک هنر و شغل ازش استفاده کنم ولی واسه خودم خیاطی می کردم . منتها چون استاد حضوری نداشتم هنگام دوخت یا گاهی الگو سوالات زیادی برایم مطرح می شده . که با محبت شما امیدوارم با لطف شما به جواب سوالاتم برسم . دوخت لباس هایم خیلی تمیز می شد ولی خیلی اذیت می شم چون راه اصلی را گاهی نرفته و طوری می دوختم که اکنون بعد از این همه سال فهمیدم راه های راحت تر هم هست . در عین حال الان که سالهاست کارمندم هنوز عشق این هنر در دلم هست و باعث شادی و بهبود روح و روانم هست. به همین دلیل واقعا از صمیم دل برایتان موفقیت روز افزون و سلامتی و شادی و شادکامی را آروزمندم . اردتمند اعظم چاوشی

  • سلام دوست عزیز ممنون از لطف شما من استاد نیستم فقط یک هنرآموزی هستم که سعی داشته آنچه در توانم هست رو به دوستانم ارایه دهم امید وارم شما و همه دوستان موفق و موید باشند منهم تلاشم را انشاءالله باز هم در صورت عمر ادامه خواهم داد

 46. سلام خیلی ممنون از شما به خاطر اموزش بی چشمداشت من حدود ۲۰ سال پیش یه دوره کوتاه خیاطی گذروندم ولی حالا باز فرصتی برام پی اومده تا دوباره شروع کنم فقط تو طراحی الگو یه مشکلی پیدا کردم تو قسمت کنترل حلقه استین نقطه Aرا چطوری پیدا میکنیم تا ساسون رو بکشیم باز هم تشکر میکنم از شما

  • سلام دوست عزیز نقطه Aدر کنترل حلقه آستین بطور حدودی و چشمی تعیین میشود همونجایی که در شکل نشان داده شده در نظر گرفته میشود حدودا یک تا دو سانت پایین تر از خط کارور

  • سلام دوست عزیز الگوی نصف جلو از الگوی نصف پشت که معمولا اون رو می کشیم در روش گرلاوین دو سانت بزرگ تر است

 47. سلام. وقتتون بخیر
  خانم ایمانی من آموزش خیاطی تون رو دنبال کردم. خیلی عالیه. ممنون
  فقط دوتا سوال داشتم. ما نطقه I’ رو که خاستیم بدست بیاریم ۲سانت و نیم از خط گردن بالا زد. چرا؟
  و نقطه H’ از نقطه J’ جلوتره. چکار کنم؟
  عکس الگوم رو اینستا براتون فرستادم. ممنون میشم ببینید🙏🌹

  • سلام دوست عزیز از اینکه دقت نظر دارید و مطالب را دنبال می‌کنید ممنون هستم هر چند عکس تون رو نتونستم ببینم ولی اینکه از خط گردنبالا رفته باشه ولی از حلقه گردن بالا نرفته باشه اشکال ندارد چون احتمالا قد جلو بالاتنه کوتاه و پشت نسبتابلند هست که فاصله خط کارور تا گردن کم میشه و وقتی عمود II’رو رسم میکنیم روی خط کردن می رسد اما اینکه دو و نیم سانت بالاتر هست لازمه یکبار این الگو رو روی پارچه متقال در بیارید و ببینید اگر پشتتون بعد از وصل آستین همچنان قپ میزد روی الگو تون بجای سه سانت اضافه‌کردن یک سانت اضافه کنید
   در مورد جلو بودن H’ احتمالا کارور پشتتون هم خیلی جلو است که در این صورت دور سینه را بزرگتر بگیرید تا مشکل حل شود

 48. سلام خانم ایمانی عزیز . ممنون از مطالب کامل سایتتون
  یک سوال داشتم قسمت کنترل ها در الگوی اولیه همه را باید انجام دهیم؟ در الگوی اولیه بنده اندازه حلقه جلو ۲۵ و اندازه حلقه پشت ۱۸ است که مجموع آنها ۴۳ است و اندازه دور حلقه لباس ۳۶ است چگونه این کنترل را انجام دهم با تشکر از پاسخگویی شما

  • سلام دوست عزیز همه کنترل ها لازمه انجام بشه در هنگام کنترل حلقه وقتی حلقه بزرگتر از حلقه اندازه گیری شده است یک ساسون در حلقه جلو حد اکثر تا سه سانت و یک ساسون در حلقه پشت به همان اندازه می گیرد و اونها رو به ساسون های موجود در الگو منتقل میکنید یعنی ساسون جلو به ساسون سینه و ساسون پشت به ساسون سرشانه پشت منتقل می شود اگر احساس میکنید ساسون سرشانه پشت خیلی با این کار بزرگ میشه میتونید اون رو تا خط مرکزی پشت ادامه بدید و اونجا اون رو به صفر برسانید

 49. خانم ایمانی عزیز سلام.منون از پاسخگویی کامل و دقیق شما .ببخشید در هنگام کنترل حلقه وقتی حلقه بزرگتر از حلقه اندازه گیری شده است گفتید یک ساسون در حلقه جلو حد اکثر تا سه سانت و یک ساسون در حلقه پشت به همان اندازه گرفته می شود.قبل از گرفتن ساسون در کنترل حلقه استین پنس سرشانه باید بسته شده باشد بعد کنترل انجام بدیم؟ یا پنس سرشانه جلو و پشت باید باز باشد و برش بخورد بعد کنترل انجام بدیم؟چون وقتی پنس سرشانه بسته است به راحتی نمی شود ساسون کنترل حلقه آستین را گرفت.
  ببخشید اگر پنس سرشانه را باز گذاشتیم بعد از انجام کنترل باید ببندیم؟

  • سلام دوست عزیز پنس سرشانه فقط در کنترل کنفرماسیون و در آخرین قسمت یعنی جفت کردن جلو و پشت هر دوپنس جلو و پشت بسته میشه در بقیه موارد نیازی به بستن پنس نداره فقط برشی را در یک سمت پنس ایجاد کنید که وقتی نیاز میشه پنس اضافه تر گرفته بشه یا اوازمان داده بشه راحت تر انجام بگیره

 50. سلام ، وقتتون بخیر ، ممنون از توضیحات خوبتون، برای برش روی پارچه برای قسمت حلقه استین و یقه زاپاس باید بذاریم؟

  • سلام دوست عزیز بله حتما برای حلقه و یقه باید زاپاس گذاشت برای حلقه حدود یک سانت و نیم و برای یقه حدود یک سانت

 51. سلام ممنون از سایت خوبتون،خدا قوت،ببخشید برای دوخت لباس جلو بسته بدون هیچ ساسونی،در الگوی اولیه چه تغییراتی باید ایجاد کنیم؟منظورم پنس سینه هستش که اگه بخوایم پنس سینه رو باز بگذاریم،چه تغییراتی باید در الگو ایجاد کنیم ،که لباس از فرم نیوفته؟

  • سلام دوست عزیز اگه میخواهید لباستون از زیر سینه‌گشاد باشه میتونید اون رو به ساسون زیر سینه منتقل کنید ولی اگر پارچه تون کشی هست و میخواهید ساسون نداشته باشید میتونید از الگوی بدون ساسون استفاده کنید

  • سلام دوست عزیز در درسی که برای اندازه گیری بالاتنه در سایت گذاشتم این دو مورد رو هم آموزش دادم

 52. سلام خسته نباشین
  با توجه به این روش الگو کشیدم کنفرماسیون من رو الگو بیشتر واقعی شد پس الگو رو بستم و با کنترل نصف مجموع بالاتنه ها در کمر مجبور شدم ۳ سانت به داخل حلقه برم. الان حلقه کوچیک شد و اون کنترل قبلی که انجام دادم از بین رفت.
  اول نباید کنفرماسیون کنترل بشه بعد حلقه؟
  الان چه کنم؟

  • سلام دوست عزیز بعد از اتمام آخرین مرحله کنترل و جفت کردن حلقه ها برای بدست آوردن خط سرشانه جدید اگر حلقه پشت و جلو رو اندازه گرفتید و از اندازه دور حلقه بدنتان باز کمتر بود اونوقت حلقه رو از زیر حلقه لازم میشه گشاد کنید ولی کنترل ها رو تا انتها انجام بدید و بعد دوباره اندازه بگیرید

 53. سلام تو رسم الگو نقطه P که میشه نوک سینه افتاد زیر خط EL خط سینه حالا برای رسم فاصله یک چهارم سینه بعلاوه ۲ باید این پنس ایجاد شده بعلاوه این مقدار شود یا بدون توجه به آن این فاصله روی الگو اعمال بشه؟
  شخصی که الگوشو میکشم شکم بزرگی دارن و باسن کوچک دور سینه ۱۰۰ دور کمر ۸۴ دور باسن که متر تا روی شکم اومده ۱۰۶
  مقدار یک چهارم باسن بعلاوه ۲ از مقدار یک چهارم سینه بعلاوه ۲ بعلاوه فاصله پنس ایجاد شده روی خط سینه کمتر میشه الگو باتوجه به سینه رسم بشه؟

  • سلام دوست عزیز در الگوی شما مقدار پنس ایجاد شده رو محاسبه میکنید یعنی یک چهارم دور سینه بعلاوه دو بعلاوه مقدار پنس ایجاد شده است در ضمن ظاهر الگوی باز سینه بزرگتر از باسن هست ولی مشکلی نیست چون وقتی در دوخت پنس گرفته میشود سینه و باسن در جای خود قرار میگیرند لذا بر اساس دور باسن الگو رو میکشیم در این روش

 54. سلام عرض می کنم خدمت شما
  فوق العاده سایتتون عالیه
  خدا خیرتون بده منو به خواسته هام رسوندید لذت بردم خیلی پربار و قوی است
  توفیقاتتون روز افزون ممنونم ازتون

 55. خانم ایمانی عزیز
  من متدم گرلاوینه متد دیگه ای بلد نیستم میخواستم ببینم آیا تقسیمات دور باسن و دور سینه در مانتو وپالتو یا لباس آزاد چگونه است خیلی دلم میخواد تفاوت و مقدارش رو بدونم یا اگه موارد دیگری هست اشاره بفرمایید خیلی وقته دنبال این سوالم
  ممنون میشم از لطف بی دریغتون

  • سلام دوست عزیز ممنون از لطفتون در متد گرلاوین مانتو ها و لباس های معمولی سینه و باسن بعلاوه چهار میشوند بعد بر اساس مدل به گشادی پایین تنه یا بالاتنه اضافه می شود در پالتو و لباس آزاد بعلاوه پنج یا شش می شوند و معمولا در پالتو ها از سرشانه برش میخورد
   با وجود این معمولا الگوهای ترکیبی قشنگ تر در می آیند یعنی بر اساس اندام فرد تنه از یک متد گاه با ترکیباتی از متد دیگر و همچنین آستین لذا بهتره اگر وقت دارید چندین متد رو یاد بگیرید تا بدونید کجا را چقدر کم یا زیاد کنید

 56. ممنون از پاسخی که دادید من هنوز کامل متوجه نشدم آیا کل دور باسن یا کل دور سینه به اضافه ۴ میشه پس تسیمات چطوری انجام میشه بعدا نصف میشه جلو به اضافه چه عدی پشت منهای چه عددی لطفا بفرمایید درضمن بنده ۶۰ سالمه از من گذشته الهی عاقبت بحیر بشید

 57. تو پاترون یک چهارم به اضافه ۱ یا ۲ یا در پشت منهای ۱ یا ۲
  اینجا هم یک چهارم هرکدوم به اضافه ۴ میشه ؟؟
  غلط املایی بالا تقسیمات رو میخوام بدونم در پشت و جلو ؟؟ لطفا واضح بفرمایید
  تا متوجه بشم ممنونم

  • سلام دوست عزیز شما سرورید و عزیز دل در گرلاوین دور سینه بطور کامل و دور باسن بطور کامل هنگام رسم پاترون بعلاوه چهار میشه بعد مطابق درس که در سایت داده شده تقسیمات در هر مرحله انجام داده میشه مثلاً در هنگام کشیدن پشت دور سینه ای رو که بعلاوه چهار قبلاً کردید رو تقسیم بر چهار کرده و جواب منهای دو میشود و اندازه سینه در پشت علامت گذاری می گردد
   بقیه موارد هم به همین ترتیب انجام میشه
   در موقع کشیدن الگوی پالتو و یا لباس گشاد دور سینه و. دور باسن بعلاوه پنج یا شش می شوند بعد مثل کشیدن الگوی پاترون الگو کشیده میشه البته برای کت و پالتو یک سری اضافات دیگه هم داره که در سایت برای این متد تدریس نکرده ام اما اگر شما نیاز دارید به واتس اپ من پیام بدید عکسی رو از کتاب خانم جوراب چی در این خصوص براتون میگیرم و می‌فرستم
   ۰۹۱۲۴۴۳۶۵۶۰

 58. سلام عزیز دل الهی من دورتون بگردم قربون صفا و خلوص باطنتون تا عمر دارم ممنون و مدیونتونم الهی به آرزوهاتون برسید منو به خواسته آم رسوندید

 59. سلام عزیزمهربونم
  الهی من دورتون بگردم ممنونم ازتون الهی به آرزوهاتون برسید منو بخ خواسته ام رسوندید فوق العاده عالی

 60. سلام اگه بلندی جلو بیشتر از پشت باشه در اون صورت اولگوی پشت خط گردنش پایین تر از خط گردن جلو میفته ایراد از کجاست ب نظرتون ؟

  • سلام دوست عزیز احتمالا موقع ایستادن طور ی می‌ایستید که به سمت عقب متمایل هستید و سینه تون جلو داده میشه که در این صورت قد پشت کوتاه تر میشه در این صورت شما اندازه پشت را به اندازه جلو باید بگیرید و الگو را بکشید در انتها از کمر یک ساسون دو سانت برای کم کردن قد پشت بگیرید

 61. سلام ممنونم از اموزش خوبتون..فقط دور سینه و باسن +۴ میشه ؟ بقیه اندازه گیری ها همونه دور انداممون بدست اوردیم؟
  ینی مثلا دور کمر +۴ نمیشه؟
  فقط و فقط سینه و باسن تغییر میکنن؟

  • سلام دوست عزیز اگر شکم نداشته باشید نیازی نیست برای کمر آزادی در نظر بگیرید چون فشاری روی اون نیست اما در مورد سینه هنگام باز کردن دست سینه باز میشود پس حتما به آزادی نیاز دارد تا بخصوص در لباسهای جلو باز لباس باز نشود و در لباس های جلو بسته لباس بالا نکشد و در مورد باسن هنگام نشستن اگر آزادی ندیم هنگام نشستن روی باسن کشیده میشود

 62. سلام ندا جان شب بخیر امیدوارم حالتون خوب باشه .
  ندا جان بابت اموزش کنترل الگوها واقعا ازت بینهایت ممنونم .خیلی به دردمون خورد.معذرت میخوام ندا جان اگه ممکنه عکس اموزشها تون رو بزارین وبعد شروع کنین مرحله به مرحله اموزش بدین ما خیلی ایراد داریم ما باید از زیر صفر شروع به یادگیری کنیم.اموزش لباس مجلسی رو بزارین خیلی ممنونت میشم . به خدا خیلی احتیاج به این مدلها داریم جز شما کار کسی رو قبول ندارم.

  • سلام دوست عزیز تعدادی از آموزش های پایه رو به ترتیب آموزش داده ام اما متاسفانه طی چندین بار بروز رسانی و تعویض قالب سایت طی پنج سال اینها جاذبه جا شده و مسیول فنی فرصت نکرده یک منو درست و حسابی طراحی کنه انشاءالله وقت ایشون باز بشه بخشی از مشکلات دوستان در زمینه مطالب رفع میشه 😃

 63. سلام ندا جان اول فکر کردم با سوالام خسته ات کردم جواب پیامم را نداده بودین ولی الان جواب رو خوندم ازت ممنونم .من علاقه زیادی به خیاطی وریزه کاری اون دارم همش دوست دارم کارم تمیز باشه وچیزهای تازه یاد بگیرم به خاطر اینکه کار اموزشیت تمیز وکامل بود دیگه دست از سر این سایت برنمیدارم ..وتو رو خدا به روز رسانی کنید الگوها را یکجا پیدا کنم هر کدوم جاهای دیگه پیدا میکنم مثل سایت زیباکده که الان هست وخیاطی اموزش میده کنید.ودر اخر سال نو همراه با سلامتی . بدون غصه. ودلی پر از شادی برات ارزو دارم امیدوارم همیشه سالم باشی تا از این سایت خوبت استفاده کنیم .دورادور می بوسمت وسال نوت مبارک مبارک باشه…….

  • سلام دوست عزیز از اینکه پاسخ به دوستان دیر میشه پوزش می‌طلبم سیستم اطلاع رسانی سایت خوب عمل نمیکنه در نتیجه دیر به دیر میبینم به هرحال از لطف و محبت تون خیلی ممنونم دلگرمم میکنید ،😍

  • سلام دوست عزیز چون این اندازه برای کنترل استفاده میشه اگر مربوط به خودتون هست که میتونید رو خودتون اندازه بگیرید اگر مربوط به کس دیگری هست و دسترسی بهش ندارید بدون انجام این کنترل کنترل های دیگر رو انجام بدید در صورت نیاز در هنگام پرو مشکل حل میگردد چون من محاسبه ای برای کنفرماسیون نمی‌شناسم

 64. سلام .ممنون از لطفتون که وقت میگذارین.
  من بعداز اتمام الگو والبته بعداز برش پارچه متوجه شدم همیشه الگوی پشتم۲سانت بلند میشه.برای اطرافیانم دوختم تا ایراد کارم رو بفهمم بازم الگوی پشتم ۲سانت بیشترشد.من الگوم روطبق جزوه گرلاوین آموزشگاه میکشم.بنظرتون ایراد کجاست؟
  آخه همکلاسیای من هیچکدوم این ایرادو نداره الگوشون.

  • سلام دوست عزیز احتمالا این موضوع یا به اندازه‌گیری قد پشت شما مربوط میشه مثلاً شما ممکنه قد رو از سر شانه کنار گردن بگیرید در حالیکه قد پشت از مهره برجسته پشت گردن به پایین گرفته میشه و یا هنگام الگوکشی اگر از گردن به پایین اندازه ها رو میزنید اندازه پشت را با احتساب دو سانت بلندی یقه پشت میزنید به این دو موضوع با دقت نظر بیشتری نگاه کنید حتما مشکل رو پیدا میکنید

 65. بسیار عالی توضیح دادین من یک مشکل دارم اینکه اندازه قد بالاتنه جلو وپشت من یکسان هست و نقطه Gنمیدونم چطور باید بالاتر باشه یعنی اختلاف نداره چطور اون منحنی را به دست بیارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بستن
مقایسه