0

آموزش رسم و طراحی الگو دامن تنگ

مدرس
nedaimani
تصویر شاخص
قوانین استفاده

الگو ی اولیه دامن الگویی است که می توان از روی آن انواع دامن را طراحی نموده و دوخت کرد . بنابر این مهم است که این الگو درست کشیده شود

مرحله اول : کشیدن کادر

1 ـ ابتدا دور باسن را بعلاوه 4 نموده سپس تقسیم بر 2 می نماییم . اضافه نمودن 4 سانت به این دلیل است که هنگام نشست و بر خاست حد اقل آزادی را دامن داشته باشد ؛ عدد بدست آمده عرض کادر دامن را تشکیل می دهد ( خط A’B’ )

2 ـ خط A’B’ را نصف کرده بعلاوه 2 می کنیم و از نقطه B’ ( سمت راست الگو ) به سمت A’ وارد می شویم نقطه C’ بدست می آید ( این کار باعث می شود جلو 2 سانت گشادتر شده و خط پهلو سر جای خود بایستد ) برای افراد لاغر نصف A’B’ را بعلاوه 1 سانت می کنیم

3 ـ با بلندترین قدی که داریم از جلو یا پشت یا پهلو طول کادر را عمود بر عرض کادر رسم می کنیم ( بلند ترین قد از کمر تا زمین = طول کادر ) . خط AB موازی A’B’ می باشد

4 ـ اندازه قد باسن بزرگ و قد باسن کوچک را علامت زده و خطوط باسن بزرگ و کوچک را رسم می کنیم . خط DD’ خط باسن کوچک و خط EE’ خط باسن بزرگ می باشد

5 ـ از نقطه B’ باندازه قد جلو علامت می گذاریم . ( نقطه ب )

6 ـ از نقطه C’ باندازه قد پهلو علامت گذاری می کنیم ( نقطه C )

7 ـ از نقطه A’ باندازه قد پشت علامت می گذاریم ( نقطه الف )

8 ـ نقاط الف و ب و C را بهم وصل می کنیم . خط کمر بدست می آید

9 ـ خط BB’ وسط جلو می باشد ؛ خط CC’ پهلو و خط AA’ وسط پشت را نشان می دهد( تصویر شماره 1 )

نکته : معمولا آنهایی که شکم بزرگی دارند قد جلو آنها بلند تر است و همین موضوع روی گودی پشت آنها نیز اثر می گذارد در این صورت گودی پشت را بین یک تا 2 سانت پایین تر رسم کنید یعنی نقطه الف را 2 سانت پایین بیاورید

کادر دامن

مرحله دوم رسم ساسون ها

1 ـ ساسون پهلو : از نقطه C 2 سانت به سمت جلو ( نقطه ص) و 2 سانت به سمت پشت ( نقطه ض ) علامت می گذاریم و به تقاطع خط پهلو با باسن بزرگ وصل می کنیم .

2 ـ ساسون شماره 1 جلو : خط ( ب ص ) را تقسیم بر 3 کرده از نقطه (ب) داخل شده نقطه ج بدست می آید سپس از نقطه ج 3 سانت به سمت پهلو علامت می گذاریم نقطه (و) ، وسط این دو را نقطه (د ) می نامیم . سپس از نقطه E’ روی خط باسن بزرگ باندازه (ب د) داخل شده ( نقطه ع ) از (ع) به نقاط (و) و (ج) وصل می کنیم .

3 ـ ساسون شماره 2 جلو : فاصله (و) تا ص را نصف کرده ( نقطه ن ) از این نقطه یک سانت به سمت راست ( نقطه ک ) و یک سانت به سمت چپ ( نقطه گ ) علامت می گذاریم . سپس روی خط باسن کوچک باندازه (ب ن) از نقطه D’ وارد شده ( نقطه غ) را مشخص می کنیم سپس از (غ) به (ک) و (گ) وصل می کنیم

4 ـ ساسون وسط پشت : از (الف ) 2 سانت به سمت (ض) وارد شده نقطه (م) را مشخص می کنیم و از این نقطه به E وصل میکنیم . فضای ایجاد شده برای جای زیپ است .

5 ـ ساسون شماره 3 پشت : خط ( م ض ) را بر 3 تقسیم می کنیم و از ( م ) داخل می شویم ( نقطه ش) و از این نقطه 3 سانت به سمت پهلو رفته ( نقطه س ) و وسط این دو نقطه ( نقطه ف ) را مشخص می کنیم .سپس باندازه ( الف ف ) از نقطه E روی خط باسن بزرگ داخل شده ( نقطه ق) و از (ق) به (س) و (ش) وصل می کنیم

6 ـ ساسون پهلو را با خط کش منحنی کمی شکل می دهیم ( تصویر شماره 2 )

تنگ 1

7 ـ در انتها قد از کمر تا زانو را از بلند ترین قد علامت زده و برای طراخی دامن های شانل (دامن های تا زانو ) 5 سانت بالاتر را در نظر میگیریم

نکته : برای اینکه دامن در پشت کمرحالت هلالی داشته و خوب روی بدن بخوابد می توان بعد از بستن ساسون شماره 3 با خط کش منحنی باندازه 3 تا 5 میلیمتر در قسمت ساسون انحنا یه طرف داخل دامن ایجاد کرد ( خط آبی در کمر )

دامن راسته تنگ و بلند به این ترتیب ساخته شد

کنترل دامن : کنترل دامن فقط در قسمت کمر صورت می گیرد به این تر تیب که خط کمر الگو را بدون در نظرگرفتن ساسون های ایجاد شده اندازه می زنیم عدد بدست آمده باید مطابق با نصف دور کمر شخص باشد اگر اندازه الگو کم تر از دور کمر فرد مورد نظر باشد یعتی الگو تنگ تر است پس تفاضل اندازه الگو با کمر فرد را بطور مساوی از ساسون ها کم می کنیم به عبارتی ساسون ها لاغر تر می شوند . و اگر اندازه الگو بیشتر از اندازه کمر فرد باشد یعنی الگوی ماگشاد شده پس ساسون ها را به تساوی از هر طرف پهن تر می کنیم

تکمیل شده دامن تنگ 2

نکته 1 : اگر بخواهیم در جلو فقط یک ساسون داشته باشیم ساسون شماره 1 حذف شده و اندازه آن به ساسون شماره 2 و پهلو جلو منتقل می شود .

نکته 2 : برای کسانی که شکم آنها در قسمت وسط جلو بر جستگی بیشتری دارد و می خواهیم فقط یک ساسون داشته باشیم باید ساسون شماره 2 را به وسط خط (ص ب) منتقل کنیم .یعنی خط (ص ب) را نصف کرده و از دو طرف نقطه بدست آمده جدید باندازه مساوی بین 1 تا 2سانت و نیم ( بستگی به کنترلی دارد که انجام داده ایم ) از هر طرف علامت می گذاریم و به باسن کوچک وصل می کنیم

نکته 3 : معمولا اندازه ساسون ها روی خط کمر ( عرض کادر دامن ) بین 13 تا 14 سانتی متر است که می توان آنها راکم و زیادنموده و یا تغییر محل داد

نکته 4 : قد دامن بسته به مد روز دارد که می توان بعد از اتمام کار باندازه ای که می خواهیم دامن از زمین بالاتر باشد از ‘A و ‘B بالاتر آمده علامت می گذاریم

تعداد دانشجو : 0
آخرین بروزرسانی: 28 جولای 2021تعداد بازدید: 857
قیمت دوره

رایگان

قیمت دوره

رایگان