0

آموزش رسم و طراحی الگو شلوار زنانه

مدرس
nedaimani
تصویر شاخص
قوانین استفاده

کادر اولیه شلوار

برای کشیدن کادر شلوار همانند دامن ابتدا دور باسن بزرگ را بعلاوه 4 می کنیم. همچنین جلو و پشت را روی یک الگو می کشیم و بعد آنها را از هم جدا می کنیم

1 ـ مستطیلی به عرض و طول زیر می کشیم :

عرض کادر = یک چهارم باسن بزرگ ( دور باسن بزرگ + 4 = ……. ÷ 4 = عرض کادر ) خط AB و A’B’

طول کادر = قد جلو از کمر تا زمین ، خطوط AA’ و BB’

2 ـ از کمر باندازه قد باسن بزرگ و قد باسن کوچک روی خطوط AA’ و BB’ علامت می گذاریم (خط EE’ خط باسن بزر گ و خط DD’ خط باسن کوچک می باشد .

از نقطه A در خط کمر 2 سانت داخل می شویم ( نقطه G ) و این نقطه را به E روی خط باسن بزرگ وصل می کنیم ، گودی کمر در پهلو شکل می گیرد . ( با خط کش منحنی حدود 3 میلیمتر آن را هلال می کنیم ( خط قرمز ))

4 ـ یک سوم AB را پیدا کرده ( نقطه C ) وخطی موازی خطوط AA’ و BB’ رسم می کنیم ( خط CC’ ) این خط ، خط اتو و راستای الگو می باشد

5 ـ از A’ باندازه یک سوم A’C’ داخل شده ( نقطه W ) به E روی خط باسن بزرگ وصل میکنیم ( خط پهلوی شلوار )

6 ـ از نقطه B قد تا زانو را علامت زده (نقطه F” ) خطی عمود بر BB’ می کشیم

الگوی جلوی شلوار

1 ـ از نقطه B باندازه فاق نشسته یا ( بر آمدگی باسن) روی خطBB’ پایین می آییم ( نقطه M )

2 ـ از M باندازه یک چهارم AB خارج می شویم ( نقطه N ) ؛ (بعبارتی خط MN یک شانزدهم باسن بزرگ می باشد ) از نقطه N به B’ خطی مستقیم وصل می کنیم و سپس در ناحیه خط زانو حدود 2 تا 2و نیم سانت داخل شده و مانند شکل هلال می کنیم . با این کار قسمت زانو کمی تنگ تر شده و جا نمی اندازد

3 ـ خط BM را تقسیم بر 3 کرده و از نقطه M به سمت کمر علامت می زنیم ( نقطه H ) سپس H را به شکل هلال به N با خط کش منحنی وصل می کنیم ( گشادی فاق جلو )

4 ـ از نقطه C روی خط کمر یک سانت به سمت راست ( نقطه الف ) و یک سانت به سمت چپ ( نقطه ب ) رفته و به باسن کوچک وصل می کنیم ( ساسون شماره 1 جلو )

5 ـ ساسون دیگری نیز در جلو رسم می کنیم و آن نصف CG را در نظر گرفته (نقطه X ) یک سانت به راست و یک سانت به چپ رفته و به باسن کوچک وصل می کنیم ( ساسون شماره 2 جلو )

از وصل نقاط G , B, H , N ,F’ , B’ ,W ,E, G جلوی شلوار که عمدتا با خطوط سیاه نمایش داده شده کامل می شود .

الگوی پشت شلوار

از نقطه B سه سانت داخل شده ( نقطه O ) و 2 سانت بالا می رویم ( نقطه R ) سپس از R به G وصل می کنیم

2 ـ یک دوم ( نصف ) خط GR را پیدا کرده از ( نقطه J ) ،یک سانت و نیم به سمت راست و یک سانت و نیم به سمت چپ می رویم .

3 ـ فاصله A J را اندازه زده و به همان اندازه از E روی باسن بزرگ داخل می شویم ( نقطهL ) از L به به دو سر ساسون وصل می کنیم ( ساسون پشت آبی رنگ )

4 ـ خط MB را نصف کرده نقطه H’ برای بلندی فاق پشت بدست می آید

5 ـ از نقطه M باندازه MN منهای 2 سانت خارج می شویم ( نقطه K ) ؛ به عبارتی :یک هشتم دور باسن بزرگ منهای 2

6 ـ در لب پایین پا از نقطه B’ یک سانت و نیم خارج می شویم ( نقطه S )

7 ـ از k خطی مستقیم به S وصل نموده سپس در نقطه تقاطع SK با خط زانو ( نقطه F”” ) حدود 2 تا 2و نیم سانت داخل شده و همانند شکل هلال می کنیم تصویر شماره 1 )

8 ـ از وصل نقاط G,R,H’,K,S , W ,E,G به یکدیگر پشت شلوار مشخص می شود که عمدتاً با خطوط آبی مشخص شده اند

کادر اولیه شلوار

جدا کردن جلو از پشت

همانطور که اشاره شد خطوط آبی پشت شلوار و خطوط سیاه جلوی شلوار هستند و خطو ط قرمز خطوط مشترک جلو و پشت می باشند . خطوط جلو و پشت را آنگونه که اشاره شده هر کدام را جداگانه به همراه ساسون هایشان روی کاغذ دیگری رولت یا کپی می کنیم .

نکته مهم : در قسمت جلو از نقطه N روی خط MN یک سانت کم می کنیم نقطه N’ و 2 سانت بالا می رویم ( نقطه O ) و از O به H و B’ وصل می کنیم . همچنین پارچه را در قسمت وسط پا ی پشت با اتو می کشیم ( تصویر شماره 2 ) این کار باعث می شود هنگام دوخت جلو کمی خُرد خورده و هنگام نشست و برخاست روی ران کشیده نشود.

شلوار کامل

کنترل شلوار

1 ـ کمر : همانند کنترل دامن کمر الگو جلو و پشت را بدون احتساب ساسون ها اندازه زده و کم یا زیادی آن را با ساسون ها و پهلو متناسب می کنیم ( در کنترل دامن این موضوع توضیح داده شده است )

2 ـ کنترل ران : حدود 5 سانت پایین تر از خط فاق یعنی خطوط MK و MN را اندازه زده و با دور ران شخص مقایسه می کنیم مقدار الگو باید کمی از دور ران شخص گشاد تر باشد اگر این مقدار کوچک تر بود ابتدا محاسبات تان را چک کنید و در صورتی که هنوز مشکل باقی بود در قسمت ران روی خط پهلو به مقدار نیاز اضافه نموده و سپس خطوط را در قسمت کمر و زانو شکل دهید.

3 ـ کنترل آمفور ماشور : الگوی جلو و پشت را از طرف فاق روبروی هم قرار داده بطوریکه خط توی پا در نقطه فاق مماس یکدیگر باشند سپس فاق را کامل اندازه زده و با آمفور ماشور فرد مقایسه کنید در صورتیکه فاق کوتاه تر بود از قسمت کمر پشت به آن اضافه کنید و بهتر آن است که از نقطه H’ روی فاق پشت خطی موازی خط باسن تا پهلو چیده و اوازمان بدهید طوریکه در پهلو به صفر برسد ، هم شیب فاق زیاد وهم قد پشت بلند میشود . این کار برای افراد با باسن بر جسته مفید است .

4ـ کنترل قد شلوار : در صورت نیاز از پایین پا کوتاه یا بلند شود.

5 ـ کنترل قد زانو : توجه داشته باشید که اندازه قد زانو در الگو 5 سانتی متر کوتاه تر می باشد و به آن زانوی کاذب می گویند

6 ـ کنترل دور زانو : که کم و زیادی آن را از قسمت پهلو انجام می دهید

7 ـ دم پای شلوار : بسته به مد روز دم پا متفاوت است آنچه را دوست دارید بطور مساوی از پهلو کم یا زیاد کنید . برای شلوار های خیلی تنگ یا به اصطلاح لوله تفتگی باید اندازه دور قوزک پا برای لب پای شلوار استفاده شود و گرنه شلوار به پا نمی رود .

تعداد دانشجو : 0
آخرین بروزرسانی: 28 جولای 2021تعداد بازدید: 1078
قیمت دوره

رایگان

قیمت دوره

رایگان