آموزش اصلاح لباس ( پِرُو گیری بالاتنه)

یکی از دانش هایی که هر خیاط باید به آن مسلح باشد دانش چگونگی اصلاح لباس یا همان پِرُو گیری است . بعبارتی وقتی لباس در مرحله اول دوخت است باید به تن پوشنده آزمایش شود تا اگر نیاز به تغییراتی دارد در همان مراحل ابتدایی انجام گیرد زیرا بعد از اتمام لباس تغییرات بسیار سخت خواهد بود . شکافتن و دوختن دوباره باندازه دوخت دو عدد لباس وقت می برد پس برای استفاده بهینه از وقت باید تمام دقت را بکار برد و چگونگی انجام آن را دانست . دراین مبحث دو موضوع پرو گیری را معرفی می کنیم یکی زمان ابتدای دوخت که ایراد روی الگو باید برطرف شود و دیگری زمانی است که لباس تمام شده ای بدست شما می رسد و نیاز است تغییرات واصلاحاتی در آن ایجاد کنید تا ترکیب دُرُستی روی تن داشته باشد .

شخصی که لباس روی اندام او پرو می شود باید لباس زیر و کفش مناسب بپوشد ، باید در موقع ایستادن راحت و عادی بایستد و اگر الگو متقالی ( پاترون) در جایی شکافته شد سنجاق زده شود .

در موقع پرو ، پرو شونده باید دور تر از پرو کننده بایستد تا پرو کننده بتواند از فاصله معین پیراهن را روی بدن او پرو کند و از ایراد های آن آگاه شود او باید آهسته بچرخد و پرو کننده هر ایرادی را یاد داشت و به درز های پهلو خوب دقیق شود .

1 ـ اندام های ایستاده : وقتی از پهلو نگاه می کنیم خط پهلوی پیراهن روی تن پوشنده باید کاملا عمود بر زمین باشد اگر به سمت جلو یا عقب تمایل داشته باشد این لباس نیاز به اصلاح دارد .

اندام های ایستاده

الف ـ اندام ایستاده به بالا : معولاً در کسانی که شکم خودرا به سمت جلو می دهند خط پهلو به سمت بالاتمایل پیدا می کند.( شکل 2 به سمت بالا) برای رفع این حالت باید روی الگو اولیه در قسمت کارور و خط سینه بُرِشی ایجاد نموده و آن را باندازه لزوم باز کنیم تا خط کمر پایین آمده درجای خود قرار گیرد.این تغییر ممکن است فقط در خط کارور و یا روی خط سینه مورد احتیاج باشد . اطراف الگوی جدید را رولت می کنیم در نتیجه ساسون سینه پهن تر می شود و درز پهلو بر خط پهلو منطبق می گردد.

اندام ایستاده به سمت بالا

اگر پیراهن دوخته شده این حالت را داشت روی خط کمر در پشت درزی گرفته شودبه نحوی که درز در وسط پهن تر بوده و به پهلو صفر گردد البته قد لباس قدری کوتاهتر خواهد شد .

ب ـ اندام خمیده به جلو : این حالت برای افراد مسن که نمی توانند صاف بایستند ممکن است پیش بیاید. در این حالت خط پهلو به سمت عقب تمایل دارد . برای رفع این عیب عرض الگوی بالاتنه را در قسمت های خط سینه و کارور همان طور که در قسمت الف گفته شد قیچی میکنیم ولی این دفعه در عوض دور کردن آنها از یکدیگر آنها را باندازه لزوم روی همدیگر قرار می دهیم و سپس الگوی جدید را رولت می کنیم در نتیجه ساسون سینه در پهلو کوچک تر می شود . طول درز پهلو کوتاه تر خواهد شد .

اندام خمیده به سمت پاییناگر پیراهن دوخته شده این حالت را داشت می توان درزی در قسمت کمر یا کارور یا باسن کوچک در جلو ایجاد کرد تا حالت برش به خودش بگیرد به نحوی که در وسط جلو درز پهن تر بوده و به پهلو ها صفر شود .

2 ـ حلقه گردن : حلقه گردن لباس می تواند باز تر و یا تنگ تر از طوق گردن بوده و یا حالت های افتادگی داشته باشد

الف ـ دور حلقه گردن تنگ تر از حد معمول : در این حالت گردن لباس به گردن فرد می چسبد و چروک دارد پس در جلو و پشت الگو باندازه مورد لزوم از حلقه گردن کم می کنیم . و در صورتیکه لباس دوخته شده است دور گردن لباس را باید باندازه لزوم چید و گردن لباس را گشاد کرد

خطوط نقطه چین نشانه خط قبلی الگو است و خطوط پر رنگ و ممتد خط الگوی اصلاح شده است

ب ـ پشت گردن تنگ : در این حالت ناصافی هایی به شکل کشیدگی اریب وار در قسمت گردن به سمت پشت دیده می شود که نشانه تنگی گردن پشت است پس الگو را در پشت گردن کمی گشاد کرده و به همان اندازه به سرشانه در قسمت حلقه آستین اضافه می کنیم سپس خط شانه را اندازه می گیریم تا اندازه آن با اندازه اولیه یکی باشد .

و اگر در لباس دوخته شده این حالت دیده شد سر شانه را شکافته و به مقداری که جلو صاف بایستد سر شانه جلو را به سمت آستین می بریم در این حالت اضافه ای را که در طوق گردن پشت مانده را می چینیم .

دقت کنید با این کار سر شانه از حالت اولیه خود کوتاه تر می شود پس اگر لباس شما دارای سر شانه بزرگ است این کار را بکنید تا هم سر شانه اندازه شود و هم ایراد یقه بر طرف گردد . در غیر این صورت آستین بالاتر از خط شانه قرار خواهد گرفت که جلوه خوبی ندارد .

دور گردن تنگ تر از حد معمول

پشت گردن تنگ

ج ـ افتادگی در جلوی گردن : در این وضع لباس در خط گردن حالت افتادگی زیادی دارد . پس در الگو خط شانه را در ناحیه گردن کمی پایین می آوریم و به جلو کردن از قسمت شانه کمی اضافه می کنیم مثل شکل و به همان اندازه اضافه شده در گردن از شانه کم می کنیم پس اندازه خط شانه با خط اصلی شانه باید یکی باشد

شلی جلوی گردن

در لباس های دوخته شده نا چاریم سرشانه را شکافته و مقدار شلی را از سر شانه بگیریم و سر شانه پشت در ناحیه اتصال به جلو کمی اصلاح شود در این حالت سرشانه از گردن کمی فاصله خواهد گرفت .

د ـ حلقه گردن باز تر از حد معمول : در این حالت حلقه گردن لباس دورتر از گردن قرار می گیرد و به اصطلاح قدری گشاد است پس در جلو و پشت الگو به اندازه لازم به حلقه گردن اضافه می کنیم

در لباس دوخته شده درز سرشانه را پهن ترکرده و به اصطلاح سر شانه را می گیریم و چون حلقه آستین کوتاه تر می شود حلقه آستین را از زیر روی درز پهلو گشادتر می کنیم .لازم به ذکر است این کار درد سر زیادی دارد .

حلقه گردن باز تر از حد معمول

3 ـ ایراد های اندامی شانه : افراد دارای شانه های مختلفی هستند بعضی شانه های افتاده و بعضی چهارشانه هستند عدهای هم ممکن است شانه های نامتقارن داشته باشند پس لباس برای هر کدام مشکلات مختلفی را نشان می دهد و بطور متفاوت باید اصلاح گردند

الف ـ شانه های مربع : همان چهار شانه بودن و بالابودن سر شانه ها است در این صورت بالاتنه در خط شانه کش آمده و چین می خورد پس حلقه آستین را روی الگو درنزدیکی شانه تا خط گردن برش می دهیم بطوریکه الگو جدا نشود و باندازه لزون ان را باز می کنیم ( اوازمان می دهیم ) چون حلقه آستین گشاد تر می شود به همان اندازه اضافه شده از زیر بغل بالا می آییم و نقاط موازنه را تصحیح می کنیم

برای لباس دوخته شده با استفاده از هنرمندی خودتان تکه ای را به شکل سه گوش به سر شانه اضافه نموده و بعد حلقه لباس را از زیر بگیرید . ممکن است روی سینه کمی تنگ شود پس از آزادی سینه به قدر کافی باید مطمئن باشید .

شانه های مربع

ب ـ شانه های افتاده : در این حالت خطوط چین خورده و فرو رفته از پهلوی حلقه آستین نمودار می شود . حلقه آستین را روی الگو نزدیک خط شانه برش می دهیم بطوریکه الگو از هم جدا نشود و آنها را باندازه لزوم روی هم می بریم چون حلقه آستین کمی تنگ می شود به همان نسبت تنگ شده از زیر بغل حلقه آستین را گشاد می کنیم و نقاط موازنه را که جا بجا شده اند دو باره تصحیح می کنیم

در لباس دوخته شده سر شانه را از قسمت حلقه گرفته و زیر بغل را به همان اندازه گشاد می کنیم ( می چینیم )

شانه های افتاده

ج ـ شانه جلو بر جسته : افرادی که دارای بر جستگی در استخوان کتف هستند . در این حالت لباس در روی استخوان شانه کشیده می شود . روی الگو حلقه آستین را در نزدیکی شانه تا نقطه گردن برش می دهیم بطوریکه الگو از یکدیگر جدا نشود آنگاه به اندازه مورد لزوم آن را باز میکنیم و به نسبت زیادشدن سر شانه به کاپ آستین نیز اضافه میکنیم .

در مورد لباس دوخته شده ای که دارای این مشکل است همانند مورد الف باید با هنرمندی خودتان مطابق آنچه گفته شده تکه ای اضافه کنید

شانه جلو برجسته

د ـ شانه ناجور و ناصاف : در این حالت فقط در یک شانه خطوط چین خورده دیده می شود پس همان یک شانه را اصلاح میکنیم که می تواند یکی از سه مورد بالا روی آن صدق کند

شانه ناجور و ناصاف

نکته آخر در مورد سرشانه : در مورد کسانی که شانه های کوچک ولی بازوانی بزرگ دارند توجه داشته باشید که باید سر شانه آنها را باید کمی بزرگتر گرفت و با استفاده از اِپُل در سرشانه آن را خوش ترکیب ساخت با این کار بزرگی بازو کمتر نمایان می شود.

4 ـ عیوب ایجاد شده در قسمت سینه : اگر کسی دارای اندام ویژه باشد بهتر است اندازه های او دقیق گرفته شود در غیر این صورت اگر از الگوی استاندارد استفاده می کنید حتماً سینه ، کمر و باسن را کنترل نموده و ساسون ها را دوباره تنظیم کنید . مشکلاتی که می تواند در هنگام پرو در قسمت سینه ایجاد شود عبارتند از :

الف ـ سینه بالا ایستاده : این به این معنا است که انتهای ساسون سینه به نوک سینه نمی رسد بلکه زیر سینه واقع شده است که در این صورت روی خط سینه چروک وکشش مشاهده می شود لذا روی الگو و همینطور روی لباس باید نوک سینه را که بالاتر از محل قبلی خودش است ،مشخص نموده و ساسون را دوباره در جای جدید رسم کرد .

خطوط نقطه چین محل اولیه ساسون بوده و خطوط ممتد جای اصلی و اصلاح شده می باشد .

سینه بالاایستاده

ب ـ سینه پایین افتاده : منظور این است که نوک ساسون سینه بالاتر است نوک سینه فرد قرار دارد .در این حالت لباس در روی خط سینه حالتی فرو رفته و بی شکل دارد و در محل ساسون کشیده می شود . پس روی الگو جای نوک سینه را باندازه لزوم پایین می آوریم و ساسون جدید را به این نقطه منتقل کرده و آن را دو باره رسم می کنیم . روی لباس دوخته شده هم نوک سینه را روی تن فرد علامت گذاشته ساسون قبلی را شکافته و دوباره درجای جدید می دوزیم.

سینه پایین افتاده

ج ـ سینه کوچک تر از حد معمول : در این حالت لباس در ناحیه کارور خالی و فرو رفته است و چروک هایی در قسمت وسط سینه روی خط کارور دیده می شود . مقداری را که باید کم شود روی لباس اندازه می رنیم سپس روی الگو در جلو گردن و نقطه سر شانه باندازه مشخص شده پایین می آییم خط گردن را دوبارهر رسم می کنیم و خط جدید گردن را به خط شانه وصل می کنیم

سینه کوچکتر از حدمعمول

درحالتی که لباس دوخته شده این مشکل را داشته باشد قسمت سر شانه به حلقه گردن را شکافته و از جلو سر شانه را بیشتر می گیریم و بعد حلقه جلوی گردن را اصلاح می کنیم

د ـ سینه بزرگ : این اشکال معمولاً به خاطر اندازه گیری نادرست ایجاد می شود در این حالت لباس روی خط سینه کشیده شده و بالاتر از خط سینه می ایستد . اگر تمام اندازه ها کوچک تر از سایز سینه باشد بایدالگو را با همان سایز کوچک تر ساخت و سپس آن را در محل سینه اصلاح کرد بدین گونه که الگوی بالاتنه را از قسمت افقی و عمودی قیچی می کنیم و آن را باندازه لزوم باز می کنیم این الگو در قسمت سینه و ساسون بزرگ تر خواهد شد .( توضیحات تکمیل تر را می توانید درالگوی بالاتنه قسمت الگو های ویژه برای اندام های خاص قسمت 4 ملاحظه کنید )

سینه بزرگ

اگر لباس دوخته شده دارای اینچنین مشکلی بود و جای دوخت هم در درز پهلو نداشته باشیم از پارچه همرنگ استفاده نموده و دو عدد مثلث به قاعده نصف تنگی روی سینه بعلاوه جادوخت و ساق هایی به طول فاصله زیر بغل تا خط کمر یا باسن کوچک تهیه نموده و این دو مثلث را به دو پهلو اضافه می کنیم .همچنین مثلثی دیگری به زیر بغل آستین با همان قاعده و طول دلخواه می دهیم تا وصل آستین به تنه دچار مشکل نشود .

5 ـ پشت برآمده : در این وضع بر آمدگی یا باصطلاح قوز پشت در خط کارور به پارچه فشار آورده باعث میشود که بالاتنه در پشت بالا بایستد لذا باید قد بالاتنه را در پشت روی الگو بلند کنیم اگر بقیه اندام حالتی بهنجار داشته باشد طول قد بالاتنه در پشت را باندازه الگوی معمولی می سازیم و بعداً تغییرات آن را روی اصلاحات مخصوص فراهم می کنیم . بدین ترتیب خط کارور پشت را عوض می کنیم و آن را باندازه مورد لزوم باز می کنیم خط مرکزی پشت را روی خطی عمود صاف می کنیم ساسون سر شانه در این موقع پهن ترمی شود سپس آن را رولت می کنیم.

پشت برآمده

برای این کار روشهای دیگری هم پیشنهاد می شود :

الف ـ حلقه آستین را بلند می کنیم سپس خط کارور را از قسمت حلقه آستین چیده و به حلقه آستین اوزمانی داده و آن را روی لباس می گیریم در این حالت ساسونی در قسمت حلقه آستین در پشت خواهیم داشت .

پشت بر آمده الف

ب ـ خط کارور را از قسمت مرکزی پشت می چینیم و اوازمانی در آن ایجاد در این حالت در خط مر کزی پشت درز خواهیم داشت ( الگوی بالاتنه استثناء شماره 2 )

ج ـ خط کارور را از قسمت حلقه آستین چیده و روی هم بیاورید ؛ساسون سر شانه را ببندید و باندازه فضایی که ایجاد می شود روی خط حلقه گردن پشت اوازمانی ایجاد کنید در این حالت ساسون هایی از خط گردن تا کارور روی لباس شما ایجاد می گردد.

پشت بر آمده ج

د ـ خط کارور را از قسمت حلقه آستین چیده و روی هم بیاورید ؛ ساسون سر شانه را بچینید تا کاملا باز گردد . در این حالت ساسون سر شانه پهن تر می شود . در دو مورد آخر چون حلقه آستین کوچک می شود حلقه را از زیر بغل گشاد کنید.

پشت بر آمده د. jpg

در مورد لباس دوخته شده چون لباس خودش را بالاکشیده و پُفی در قسمت حلقه آستین پشت ایجاد می شود باید مثل مورد (الف) ساسونی را در حلقه آستین پشت ایجاد کنید و کوتاه شدگی پشت لباس را تکه داده و کمر بند روی آن ببندید تا پیدا نباشد .

6 ـ آستین : گاهی بعد از وصل آستین متوجه می شویم ناهمواری هایی روی آستین ایجاد شده معمولاً این چین و چروک ها دلایل مختلفی دارد از جمله چاقی یا لاغری بازو ، کو تاهی یا بلندی کاپ آستین

الف ـ بازوی چاق و بزرگ : آستین دور بازو چین خورده و کشیدگی دارد . در این حالت الگوی آستین را در خط مرکزی و قسمت عرضی بالای آستین قیچی می کنیم ( نقطه موازنه پشت آستین ) بطوریکه کاغذ الگو از یکدیگر جدا نشود الگو را باندازه مورد لزوم مثل عکس باز می کنیم خط بالای الگو را در حالیکه مقداری به آن اضافه شده دوباره رسم میکنیم (خط را آرایش می دهیم ) سپس حلقه آستین رادر بالاتنه به اندازه 1 سانتی متر پایین برده و گشاد می کنیم چون نقطه های موازنه تغییر میکندآنها را دوباره مشخص میکنیم. ( نقاط سیاه نقاط موازنه جدید هستند و نقاط طوسی نقاط موازنه قبلی )(توضیحات تکمیلی در ایراد اندامی دور بازوی چاق در الگوی آستین )

بازوی چاق

ب ـ بازوی لاغر : بالای آستین روی بازوحالت پف کردگی و نازیبا دارد .پس روی الگو خط مرکزی آستین را قیچی کرده و آن را باندازه مورد لزوم روی هم می آوریم ودوباره خط بالای آستین را رسم میکنیم در نتیجه خط بالا ( کاپ آستین ) کم می شود و برای هماهنگی باتنه حلقه آستین را در زیر بغل بالاتنه 1 سانتی متر تنگ می کنیم و نقاط موازنه رادوباره مشخص میکنیم .

بازوی لاغر

ج ـ کاپ آستین کوتاه : خط حلقه آستین در شانه حالت کشیدگی دارد و آستین در این قسمت آزاد نیست پس روی الگو قسمت بالای آستین را در حالت عرضی برش داده و اندازه لازم را به آن اضافه می کنیم در نتیجه آستین در سر شانه آزاد تر خواهد شد .

کاپ آستین کوتاه

د ـ کاپ آستین بلند : اضافه کاپ آستین در شانه باعث افتادگی آستین در سر شانه می شود پس روی الگو قسمت بالای آستین را در خط عرضی برش می دهیم و باندازه مورد لزوم آن را روی هم میبریم مثل شکل .

کاپ آستین بلند

ه ـ آستین پیچ دار : ممکن آستین به سمت راست یا چپ متمایل بوده و پیچ داشته باشد پس آستین را از بالاتنه جدا میکنیم در حالت ایستاده به نقاط صحیح در حلقه آستین سنجاق کرده و نقاط موازنه را دوباره مشخص می کنیم در این حالت آستین اغلب از جای صحیح خود حرکت می کند پس باید نقاط موازنه همیشه مشخص باشند تا حلقه آستین در جای صحیح خود قرار گیرد . این نوع اصلاح اغلب در مواقعی پیش می آید که نقاط موازنه بالاتنه تغییر کرده و اصلاح شده باشد. معمولاً اگر آستین را هنگام دوخت کمی به راست یا به چپ بچرخانیم این مشکل برطرف میگردد .

نکته : نقاط موازنه نقاطی هستند که باید روی هم منطبق گردند مثلاً نقطه موازنه ای که در جلو بالاتنه قرار دارد باید با نقطه موازنه ای که در جلوی آستین قرار دارد هنگام دوخت روی هم قرار گیرد . در متد متریک این نقاط هنگام الگو کشیدن مشخص می شوند ولی در متد گرلاوین این نقاط را خودمان می توانیم تعیین کنیم.

آستین پیچ دار

عکس کاور : Liliana Rodrigues

۲۷۸ دیدگاه برای “اصلاح لباس ( پِرُو گیری بالاتنه)”

 1. سلام مطالبتون خیلی عالیه
  فقط من یک مشکل دارم وقتی ک خم میشم در قسمت جلویی لباس (روبه روی سینه ها )باد می افته چیکار باید بکنم ؟؟

  • سلام دوست عزیز کمی باد افتادن طبیعی چون بهرحال خم میشید اما اگر کاملا برجسته میشه و ناراحتتون میکنه مشکل باید از بلندی قسمت کارور تا یقه باشه که در این صورت در الگوتون این قسمت را به اندازه ای که باد میشه حدود نیم تا دو سانت گرفته و به حلقه صفر کنید در عین حال که در لباس های یقه باز حتما باید لقی یقه گرفته شود اما اگه لباس دوخته شده است باید قسمت یقه و سرشانه شکافته شده و قسمت جلو بالا کشیده شده یعنی یقه جلو کوچک شده و بعد از اصلاح گودی یقه دوباره زده شود و بعد دوخت شود این کار کمی مشکل بوده و یک خیاط ماهر این کار را بکند تمیز تر درمیاید باتشکر

    • سلام دوست عزیز مانتو های کیمونو بدلیل گشادی زیر بغل مقداری چین می خورد اما قشنگی این پانتو ها زمانی است که چین مرتب باشد اگر چین خوردگی زیر بغل شما مربوط به گشادی باشد ولی زیبا نمی ایستد باید خط رو استین رو کمی بگیرید احتمالا بهتر می شود اما اگه تو درز زیر بغل چین می خورد چند حالت دارد هلالی زیر بغل لازم است چرت دا ه شود دوم یک درز نسبت به درز دیگر کشیده شده که لازم است درز شکافته و دوباره دوخته شود

  • سلام,
   ممنون ازمطالب مفیدتون.
   یه مانتودوختم که استینشوبرش کتى دادم امااستین یکم میپیچه ویقه هم به عقب میکشه لطفأراهنمایى کنید. ممنون.

   • سلام دوست عزیز اگر استین به سمت جلو چین میخوره باندازه حدودا یک تا دو سانت استین رو به سمت جلو هدایت کنید خط زیر حلقه به سمت جلو می اید و علامت سرشانه کمی به عقب هدایت می شود معمولا با این کار استین بهتر می شود
    یقه وقتی به عقب کشیده میشه به دلیل گشاد بودن پشت یقه است شما میتونید هم از سرشانه قسمت عقب یقه رو کوچک کنید هم میتوانید دو تا ساسون تو یقه پشت بدید
    اول یقه و تنه رو اصلاح گنید بعد سراغ استین برید

 2. سلام خسته نباشید.درصورتی که قدبالاتنه پشت کمتر از قدبالاتنه جلو باشد برای رسم الگو باید چکارکنیم؟باتشکر

  • سلام دوست عزیز اگر درست اندازه گیری شده باشه نباید قد پشت کوتاه تر از جلو باشد زیرا در متد گرلاوین قد جلو از گودی داخل گردن اندازه گیری میشود اما در متد های دیگر که از سرشانه اندازه گیری میشود مطابق خود متد الگو کشیده میشود بعد بسته به نحوه ایستادن فرد روی الگو پروگیری میشود

 3. اگر اندازه های قد بالاتنه جلو وپشت رو یکسان بگیریم برای حلقه استین مشکلی پیش نمیاد؟ خیلی ممنون که راهنمایی میکنید فکرنمیکردم به این سرعت جواب بدید

  • دوست عزیز حتما باید اندازه گیری رو با دقت بگیری حدسی نمیشه ولی مثلا در متد متریک چون اندازه گیری ار سر شانه است معمولا هر دو اندازه یکی است اگر هم پشت کوتاهتر باشد با اضافاتی به خط جلو میشه این اختلافات حل میشود به نظر من اول متد انتخابیتونو خوب تمربن کنید بعد با همون کار کنید متشکرم

  • سلام دوست عزیز اصولا خیاطی یک مهارت است و در طول زمان و تجربه های مختلف میتونید بهتر شوید اما اگر منظور شما فقط الگو ها است باندازه حفظ یک کتاب وقت میبرد اما تمرین زیاد و تجربه و هنرمندی و خلاقیت حروف اول ان هستند با تشکر

 4. سلام خسته نباشید مانتو با برش عصایی دوختم که پشت مانتو قسمت وسط پشت چبین برشها (روی خط کارور پشت)حالت پف داره باید چیکار کنم که مشکلم رفع بشه ممنونم ازتون

  • سلام دوست عزیز اگه پشت هم حالت عصایی هست و روی درز پف هست اول اتو کنید اگه نرفت پف را به برش منتقل کنید این حالت زمانی رخ می دهد که کارور بزرگ است

  • ممنون از پاسختون.. اندازه گیری رو چک کردم و درست بود.. از متد مولر استفاده میکنم، پنس گودی کمر ۲ سانتی رو هم گرفته بودم.. اولین باره که این مشکل برام پیش اومده.. چون لباسش مجلسیه روی پاترون دوخت انجام دادم.. اصلاحش روی الگو رو لطف میکنید بفرمایید؟؟؟؟ یه دنیا تشکر..

   • سلام اگه قبلا هم با همین الگو دوخته بوده اید و مشکل نداشتید شاید هنگام برش پارچه در اون قسمت تا خورده بوده باشه در غیر این صورت باندازه ای که باید روی پاترون این اضافه رو بگیرید ، گرفته اندازه بزنید به همان اندازه ودر همان جا روی الگو کم کنید مثلا اگر در وسط پشت این کیس هست پس پنس گودی کمر شما بیشتر از ۲ سانت است در ضمن دقت کنید لباستان خیلی تنگ نباشد چون در صورت تنگی زیاد هم این نوع کیس ها بوجود می ایند
    امید وارم مشکل شما حل گردد و توانسته باشم کمک کوچکی بکنم

 5. سلام.. وقتتون بخیر.. در بالاتنه روی گودی کمر کیست افقی ایجاد شده.. در حدود۴ تا ۵ سانت که در پهلو صفر میشود.. من گیج شدم.. لطفا راهنماییم کنید.. سپاسگذارم

  • سلام دوست عزیز احتمال میدم شما گودی کمرپشت داشتید که هنگام کنترل باید حدود ۲ سانت از گودی کمر پشت کم می کردید
   الان که دوختید اگر پیراهن است اول باگرفتن بیشتر ساسون کمر پشت امتحان کنید اگر رفع شد که چه بهتر وگرنه باید پشت رتبرش دهید و اضافه را از کمر وسط پشت بگیرید و دوباره پشت را بدوزید
   اگر این مشکل در جلو هم هست راه حلش همین باید باشد در هنگام اندازه گیری خودتان دقت کنید ممنون از اعتماد شما

  • سلام دوست عزیز معمولا این نوع کیست ها بدلیل بلند بودن قد پشت است ولی باید چند موضوع را چک کرد اول در هنگام دوخت درز پهلو ابتدا کمر پشت و جلو را روی هم گذاشته باشید و بعد به سمت حلقه و باسن درز را ثابت کنید و بدوزید در غیر این صورت جابجا شدن فاصله ها کیس ایجاد میکند
   دوم اندازه ها مربوط به خودتان باشد چون در خیلی از موارد برای ایرانیان جدول اندازه گیری مناسب نیست مخصوصا در قد ها چون ایرانیان بطور تیپیک از اروپاییان کوتاه تر هستند واین جداول برحسب قد و اندازه دور بدن اروپاییان طراحی شده است
   برای بهبود کار درز را بشکافید و و دوباره با دقت بدوزید اگر خوب شد که چه بهتر و اگر نه اضافه کیس را باید رو تنتان از سمت وسط پشت رد کنید تنهایی خیلی سخت است فرد واردی باید کمکتان کند ممنون از اعتمادتان

 6. سلام خسته نباشید؟مانتو جلو باز دوختم با پارچه کرپ
  جلو مانتو خط مرکزی تو تن انگاری یه ذره حالت لول گرفته دلیلش چیه؟؟؟

  • سلام دوست عزیز معمولا این مسئله دلایل و حالات مختلفی دارد اگر لوله به سمت داخل باشد یکی از انها مربوط به گشادی سینه است که به جلو منتقل شده شما از پهلو چند سانت زیر حلقه ساسونی را با سنجاق بگیرید ببینید این حالت بر طرف میشود؟
   و اگر به سمت خارج باشد از روی خط سینه جلو انجام دهید . مسئله بعدی مربوط می شود به ناهماهنگ بودن لایی بکار رفته و اتوی انجام شده و گاهی به پرس هم نیاز دارد امید وارم با انجام اینها مشکل شما حل شود

 7. با سلام .مشکل من در رابطه با آستین هست وقتی که دست را رو به جلو میبرم درز پهلو هم به بالا کشیده میشه..علت چیست؟

  • سلام دوست عزیز وقتی لباس قالب تن باشد بالا رفتن درز پهلو وقتی دست بالا می رود طبیعی است اگر میخواهید حرکت درز پهلو نامحسوس شود کمی باید حلقه و دور سینه گشاد تر شود

 8. سلام خسته نباشید اگر گودی کمر خیلی زیاد باشد قدبالاتنه پشت کوتا باشدازکمربه بالابه اندازه ۱۰سانت به طرف پهلو کیست می افتد .باسن زیادی ندارد

  • سلام دوست عزیز به اندازه ای که روی تنتان کیس می افتد باید گرفته شود تا پشت صاف شود این کار را روی پاترون اول انجام دهید البته کس دیگری برایتان باید بگیرد وقتی خوب شد روی الگو پیاده کنید گودی کمر شما بیشتر بوده پس باید بیشتر گرفته شود در عین حال اندازه گیری تان را هم کنترل کنید
   اگر لباس تان دوخته شده است و در کمر درز دارد این اضافه را از کمر بگیرید اگر هم درز ندارد راحت ترین راه ان است که کمر مصنوعی دهید و این اضافه را در کمر بگیرید

 9. باسلام.میشه لطف کنید منو راهنمایی کنید که اگر بعد از برش لباس و بعد از دوخت استین ،زیر بغل حلقه استین تنگ بود برای گشادی چ کاری باید انجام بدم؟ممنونم

  • سلام دوست عزیز حلقه استین رو حدود ۱ تا ۲ سانت از زیر حلقه گشادکنید یعنی اون رو قیچی کنید به این ترتیب حلقه شما کمی گشاد می شود اما اگر تنگی حلقه شما به تنگی دور بازو مربوط بشه اونوقت باید زیر حلقه را یک سه گوش یا یک نوار چند سانتی بسته به میزان تنگی دور بازو دارد بدهید تا گشاد شود

 10. ممنون از راهنماییتون.من میتونم همینطور که استین دوخته شده س یک یا دوسانت بیام پایین و چرخ کنم؟یعنی اگه حلقه استین و حلقه ی بالاتنه با هم گشاد بشه و دوسانت پایین تر دوخته مشکلی پیش نمیاد؟چون دورر بازو اندازه س .ولی حرکت دست به سمت جلو سخته و زیر بغل تنگه

  • سلام دوست عزیز ببخشید دیر شد اگر حلقه لباستون هم تنگ هست بله میتوانید از هردو گشاد کنید و باید هم اینکار رو بکنید اما اگر فقط حلقه استین کوتاه است فقط از استین گشاد کنید
   به نظر میرسه با توضیحاتی که دادید روی استینتون تنگ است که براحتی نمی تونید دست رو به جلو بیاورید به نظر من در اندازه گیری گشادی بازو برجسته ترین قسمت را در تظر نگرفته اید و در عین حال بازو الگو باید حد اقل ۴ سانت برای افراد معمولی گشاد تر از اندازه گیری باشد و برای افرادی که بازوی چاق دارند بیشتر در عین حال شما باندازه ۲ سانت گساد کنید اگر خوب شد که چه بهتر اگر نه به نظر نیرسد باید زیر استینتان را تکه دهید

   • سلام ندا خانم، من مشکلی که دارم اینه که دور بازو توی الگو به جای اینکه (دور بازو +۴) باشه، شده (دور بازو +۱۰) چکارش کنم؟

    • سلام دوست عزیز ایا اندازه گیریتون درست بوده ؟ در کشیدن کادر اولیه طبق ا ونچه در سایت گفتم یک دوم دور بازو رو کشیدین که اول باید دور بازو رو +۴میکردین بعد تقسیم بر۲ همینطوری انجام دادین ؟اگر اینطوری بوده باشه از D2تا D1 باندازه دور بازو +۴خواهد شد . بهتره اگه برش نزدید دوباره الگوی استین رو با دقت بکشید و اگه برش زدید الگو دوباره کشیده شده را دوباره روی پارچه بیاندازید و دوباره برش بزنید

  • سلام دوست عزیز ببخشید دیر شد اگر حلقه لباستون هم تنگ هست بله میتوانید از هردو گشاد کنید و باید هم اینکار رو بکنید اما اگر فقط حلقه استین کوتاه است فقط از استین گشاد کنید
   به نظر میرسه با توضیحاتی که دادید روی استینتون تنگ است که براحتی نمی تونید دست رو به جلو بیاورید به نظر من در اندازه گیری گشادی بازو برجسته ترین قسمت را در نظر نگرفته اید و در عین حال بازو الگو باید حد اقل ۴ سانت برای افراد معمولی گشاد تر از اندازه گیری باشد و برای افرادی که بازوی چاق دارند بیشتر در عین حال شما باندازه ۲ سانت گشاد کنید اگر خوب شد که چه بهتر اگر نه به نظر میرسد باید زیر استینتان را تکه دهید

 11. سلام,وخسته نباشید,من برای مامانم بلوز یا تونیک میدوزم اصلا ایرادی نداره ,ولی یقه جلو بسمت عقب کشیده میشه نمیدونم مشکل از کجاس ممنون میشم راهنماییم کنید

  • سلام دوست عزیز معمولا وقتی یقه پشت گشاد باشد یقه جلو به سمت عقب کشیده می شود باید در الگو تون توی یقه بین سرشانه و وسط پشت یک ساسون بگیرید تا تنگ تر شود ساسون رو تا قسمت پایین یا پهلو به صفر برسانید

 12. سلام
  مانتویی که من دوختم وقتی توش میشینم بین دکمه ها باز شده و لباسی که زیر مانتو پوشیدم پیدا می شود. ایا می شود این عیب را در کشیدن الگو برطرف کرد؟

  • سلام دوست عزیز اگر بین دگمه های سینه و شکم باز می شود به این معنی است که این قسمت ها کمی تنگ هستند دو راه پیشنهاد میکنم راه اول در الگو قسمت های تنگ را گشاد تر کنید و راه دوم بعد از دوخت پارچه ای اضافه تر زیر دگمه خور بدوزید که وقتی لای دگمه ها باز می شود لباس تان پیدا نشود و فقط اون پارچه که از سر مانتو تون هست دیده شود که عملا چیزی مشخص نمی شود

  • سلام دوست عزیز پف ایجاد شده در چند جا میتواند باشد ۱ ـ روی یقه که یقه را شل می کند ۲ـ روی نوک سینه ۳ـ بین دوسینه روی کارور
   در مورداول دوراه دارید یکی اینکه از قسمت سرشانه یک مقدار یقه را بگیرید و اگر در قسمت گودی یقه هنوز شلی وجود داشت قدری خورد دهید و روی آن را با نوار خوشگل بپوشانید که پیدا نباشد راه دوم که اساسی تر است این که مقدار لقی یقه را در جاهاییکه روی لباس قرار دارد بگیرید سپس همان ها را روی الگو بگیرید انوقت لباس را شکافته و دوباره الگو روی آن بیاندازید و برش دهید
   در مورد دوم ساسون سینه در جای خود نیست بالاتر یا پایین تر است که ساسون را باید اصلاح کنید
   در مورد سوم دو حالت دارد یا باسن و روی شکم تنگ است لباس خود رابالا کشیده و پف ایجاد شده که در این صورت باید روی شکم را آزاد کنید یا کارور بزرگ شده و پف را روی خط مرکزی نشون میده که در این صورت همان قسمت را به همان اندازه ای که پف کرده روی الگو بگیرید و دوباره لباس را برش بزنید البته می توانید اگر مال خودتان است و دوست دارید همان قسمت را کمی چین دهید و گلی روی آن بزنید

 13. سلام دوستان .لطفا کمک کنید یه کت دوختم زیر حلقه آستین به طرف پهلو چین میخوره صاف نمی ایسته چیکار باید کنم

  • سلام دوست عزیز زیر استین رو بشکافین میبینید فاصله ای بین تنه و استین ایجاد میشه وتنه هم صاف میشه این نشون میده زیر استین نسبت به زیر حلقه تنه کوچک هست اگر جا دوخت تو استین دارید باز کنید و اگر نشد قدری از زیر استین بزنید تا اون قسمت گشاد بشه

 14. سلام. ممنون از شما. لباسهایی که برای خودم میدوزم سرشانه به سمت جلو کشیده میشه. خودم فکر میکنم بخاطر بزرگی سینه هست. لطفا راهنماییم کنین

  • سلام دوست عزیز به نظر من گودی گردن پشت شما متناسب نیست برای اطمینان قدری از طرف گردن سرشانه را بشکافید اگر اشکال رفع شد ‌نشان میدهد مقداری که بدای گردن پشت داخل میشویم برای شما کم است احتمالا نیم سانت بیشتر کنید در غیر اینصورت فکر کنم ساسون و اندازه نوک سینه جای خودش نیست و کمی هم تنگ است که برای صاف ایستادن به جلو میکشید که سرشانه هم به جلو میکشد

 15. سلام .من یه تونیک یقه گرد دوختم ولی چون جنس پارچه سفت بود یقه گر تنگـ در امد .کمی یقه را باز کردم ولی الان شل وایمسته .لطفا کمک کنید ممنون

  • سلام دوست عزیز یقه شما دچار لقی شده باید از طرفین سرشانه جلو باندازه ای که لقی برطرف شود بگیرید البته تو تنتون جلو اینه این مقدار رو با سنجاق مشخص کنید و بدوزید موفق باشید

 16. سلام من مانتو یا پیراهن هایی که میدوزم به قسمت پشت کشیده میشن روی تن بعد از پوشیدن به طرف پشت کشیده میشن.ممنون میشم اگه کمکم کنید.☺

  • سلام دوست عزیز احتمالا یقه پشت شما گشاد است در قسمت یقه دو تا پنس بگیرید ببینید مشکل رفع می شود ممنون

 17. سلام و خسته نباشید. من موقع کشیدن الگوی بالاتنه پشت سرشانه دوسانت کوچکتر درمیاد. اگه رو پارچه بندازم ایراد داره یا نه؟! ممنون میشم جواب بدین.

  • سلام دوست عزیز سرشانه پشت و جلو حتما بعد از گرفتن ساسون باید یک اندازه باشه وگرنه حلقه استین و یا حلقه گردن دچار مشکل می شه طرز الگو کشیدنتون رو کنترل کنید تا اشکال رو پیدا کنید

 18. سلام تو ىقه انگلىسى ىکسره اگه ىقه جلو از ىقه پشت کوچکتر باشه باىد چى کار کنم اگه زود جواب بدىد خىلى منون مى شم

  • سلام دوست عزیز منظورتون یقه سرخود طرح انگلیسیه ؟ اگر مطابق اونچه تدریس شده انجام بدید طرح جلو دست خودتونه که چطور بکشید و پشت هم اندازه خواهد بود برای اطمینان از طرح تون میتونید از روی خط شکست روی الگو کاغذی یقه رو تا کنید و پشت یقه رو هم به پشت ببرید و روی تنتون جلو اینه امتحان کنید اگر دوست نداشتید طرح تونو بالا یا پایین کنید تا طرح مورد نظرتون بدست بیاد

 19. سلام
  من مانتو دوختم در حالی ک پهلو ها روی هم افتاده و اندازه هستند پشت بنظرم کوتاه می آید و وقتی خم میشوم کاملن بالا می آید
  ایراد در کجا بوده؟
  با تشکر

  • سلام دوست عزیز هنگام اندازه گیری ما اندازه های پشت ،جلو و پهلو را اندازه میزنیم و همان ها را هنگام اضافه کردن به قد مانتو از کمر اضافه میکنیم واینکار رو برای این میکنیم که بعضی باسن برجسته دارند بعضی شکم برجسته و اندازه ها با هم متفاوت است
   احتمالا شما همه اندازه هاتون رو روی یک خط صاف زدید در حالیکه قد پشتتان بلند تر بوده و نیاز به بلندی بیشتر داشته است

 20. سلام.من بلوز جلو بسته حریر دوختم موقع پوشیدن یقه اش رو تن نمیخوابه و باید با دست پایین کشید چکار کنم؟
  تشکر

  • سلام دوست عزیز اگر یقه جدا دوخته ای و بالا میپره باید خوب اتو بشه و داخل اونهم از لایی حریر استفاده بشه اگر یقه خودشو عقب میکشه معمولا از گشادی یقه پشت هست اگر ساسونی پشت یقه بگیرید و ببینید که خوب شد مربوط به همون است

 21. با سلام و خسته نباشد
  بعد از وصل پیش و پشت بلوز، باید خط کمر پیش و پشت در یک راستا باشه؟
  اگر پارچه سلسله دار باشه و طرح پارچه در دوتکه پیش و پشت کاملا قرینه باشه باز هم در صورت در یک راستا نبودن خط کمر ها ب فاصله یک الی یک و نیم سانت، مشکلی هست؟

  • سلام دوست عزیز خط کمر در پیش و پشت حتما باید در یک راستا باشه وگرنه ترکیب لباس شما بهم میخوره
   برای دوستان دیگه هم میگم که موقع انتقال الگو به پارچه خط کمر در پهلو از نقاطی است که حتما باید روی پارچه علامت گذاری کرد تا هنگام دوخت گم نشود
   در پارچه های طرح دار هم این موضوع علاوه بر نوع انداختن طرح روی پارچه باید رعایت شود

 22. باسلام و تشکر از آموزش خوبتون،
  من مانتو دوختم از قسمت پهلوها با سمت کارور پشت چین خورده و مشکل دیگه اینکه کارور پشت کوچیکه و حلقه آستین ها تنگ هستن لطفا راهنماییم کنید چکار کنم ممنون

  • سلام دوست عزیز چین خوردگی پشت شما مربوط به تنگی حلقه استین است از درز پهلو زیر حلقه حدود ۲ سانت پایین امده و بچینید توجه داشته باشید ترکیب حلقه بهم نخورد از خود استین هم در زیر حلقه ۱ سانت بزنید تا حلقه استین در تنه و استین اندازه شود موفق باشید

 23. سلام . لباس یچه دوختم دوطرفش در قسمت کمر که چین دارد به پایین میوفتد . از بالا تنه بردارم یا از قسمت دامن ؟

  • سلام دوست عزیز به لباستون خوب نگاه کنید ببینید بالا تنه به سمت پایین کشیده شده یا لبه دامن فقط افتادگی داره . اگه بالاتنه به سمت پایین کشیده شده لازمه از بالاتنه بگیرید و بعبارتی لبه ی بالاتته رو صاف کنید بعد دامن رو بهش بدوزید بعضی اوقات هردو مورد وجود داره که اول بالاتنه میزان میشود بعد دامن

 24. سلام
  پیراهن دوختم که پشتش زیپ مخفی خورده
  اما زیپش موجدار وایمیسه
  دیگه اینکه یقه اش دلبریه اما قسمت پشت یقه رو تنم نمیخوابه و میکشه عقب و رو هوا میمونه
  چه کارش کنم این مشکل حل بشه؟
  یه سوال دیگه ام داشتم دامن فون رو میشه پیله دار کرد؟

  • سلام دوست عزیز اینکه زیپتون موج دار میایسته به خاطر اینه که پارچه کشیده شده و زیپ کمی خورد خورده معمولا با اتوی خوب درست میشه اگه نشد لازمه با دقت بیشتری زیپ رو بدوزید شاید چرختون پارچه رو میکشه .
   یقه پشتتون که عقب می ایسته هم مقداری گشاد هست و هم در دوختتون میتونه سجاف کشیده شده باشه برای رفع گشادی دوکار میتونید بکنید یا از یقه عقب دوتا ساسون بگیرید یا از سرشانه یقه عقب مقداری بگیرید احتمال میدم خوب بشه
   دامن فون رو میتونید پیلی دار بدید به شرطی که به اندازه پیلی در قسمت کمر جا گذاشته باشید

 25. سلام با تشکر ،من معمولن لباس ها و مانتوهایی که برای خودم میدوزم پشت لباس قسمت گودی کمرم چین میوفته انگاری روی گودی کمر لباس خوب نمیشینه باید چیکارش کنم؟

  • سلام دوست عزیز روی پیراهن ها تو قسمت کمر پشت برای کسانی که گودی کمر دارند حدود ۲ سانت روی خط مرکزی پشت الگو قسمت کمر بطور عرضی میگیریم و به پهلو به صفر می رسانیم

  • سلام دوست عزیز اگه ساسون ها رو درست دوخته باشید و پشت استین بالا میکشه احتمالا مربوط به دوخت حلقه است که در دوخت از استین بیشتر از مقدار معمول گرفته شده است

  • سلام دوست عزیز الگوتونو با کارور درست و اصلاح شده دوباره بکشید لباس را بشکافید و الگوی پشت رو روی پارچتون ولو اینکه برش خورده دوباره بیاندازید اگر قد لباستون بلند بوده باشه چون الگو پایین تر میاید قدری قد لباس کوتاه تر میشه اما بالاتنه درست میشه قد رو هم با دادن مدل میتونید اضافه کنید .
   اما در حالت فعلی اگر جای دوخت نداشته باشید نمیتونید کاری کنید مگر اینکه به پشت مدلی برش دار بدید که کارور را گشاد کند و به این ترتیب تکه ای به ان اضافه شود

  • سلام دوست عزیز وقتی پنس لقی را بگیرید حدود ۵ سانت از حلقه در پهلو پایین امده و خطی به نوک سینه وصل کنید و ان را برش بزنید هرنوع پنسی که گرفته باشید به پهلو منتقل می شود

 26. سلام.خسته نباشید.هنگام رسم یه الگو،موقع کنترل حلقه الگوی بالاتنه ۱۴سانت کم دارم.ک تقسیم بر ۲ کردم.پس ۷سانت باید از هر حلقه پایین بیام.آیا چنین چیزی نرمال هست؟۷سانت خیلی زیاده.الگورو دقیق کشیدم
  و اینکه وقتی برای کنترل ۷سانت پایین میام چون میخوره ب پنس کنفورماسیون و پایینتر از پنس میاد(پنس میوفته تو حلقم).برای رسم حلقه استین جدید باید پنسو ببندم بعد حلقه رو رسم کنم؟
  با تشکر

  • سلام دوست عزیز بعد از رسم الگوی اولیه باید کنترل ها رو به نوبت انجام بدهید در انجام کنترل ها نوشته بودیم اگر حلقه کم اورد ساسونی را تو حلقه از جلو و پشت ازجاد میکنید حد اکثر این ساسون ها تا ۳ سانت باید باشد بعد از اتمام تمامی کنترل ها معمولا این اشکالات بر طرف می شود و یا خیلی جزیی خواهد بود

  • سلام دوست عزیز معمولا پرو گیری ربطی به متد مورد استفاده ندارد میتوان از انها استفاده کرد ولی تکرارا عرض میکنم اگر مدلی را تازه میخواهید بدوزید حتما اول با متقال ارزان قیمت یکبار بدوزید مشکل ها رو روی اون رفع کنید بعد به الگوتون منتقل کنید و پارچه اصلی را ببرید

 27. سلام ممنون از سایت خوبتون
  من یه شومیز زنانه (باالگوی پیرهن مردانه) دوختم . حالا که یقه رو به لباس وصل کردم متوجه شدم که یقه به سمت چپ مایل می ایسته.. در صورتی که همه چیز رو درست انجام دادم .. نمیدونم علتش چیه ؟ شما میتونین به من کمک کنید ؟

  • سلام دوست عزیز وقتی یقه یه یک سمت کج میشود چند دلیل دارد یکی اینکه هنگام دوخت سرشانه راست و چپ در قسمت یقه یکسان نیست در نتیجه یقه به تساوی در دوطرف نیست و یقه کج میشود لازم است در این صورت وسط یقه پشت را مشخص کنید و دو طرف را اندازه بزنید باید هر دو سمت مساوی باشند
   در حالت بعد خود یقه کج دوخته شده یعنی اگر وسط پشت یقه هنگام برش مشخص شده باشد و یقه را تا کنید متوجه میشوید دو طرف یقه یکسان نیست برای دوخت لازم هست وسط یقه پشت لباس و وسط خود یقه را علامت گذاری کنید و بعد از وسط به سمت جلو بدوزید
   حالت اخر اینکه اگر این مشکل در همه لباس های شما به خصوص یقه گرد دیده میشود به این معنی است شیب یکی از سرشانه ها بیشتر از دیگری است که باید روی تن اصلاح شود سپس به الگو منتقل گردد و از همان الگو همیشه استفاده شود

 28. سلام.اول از مطالب مفیدتون ممنونم عالین بیشتر مشکلاتم حل شده.
  یه سوال دارم متدم گرلاوینه .کسی که شکم برجسته داره موقع اندازه گیریم قد پشتم یا مساوی قد جلو میشه یا کمتر از قد جلو .ایرادم کجاست ؟
  واینکه مشکل دیگم مربوط به طول حلقه استینم هست در این مواقع طول حلقه پشتم ۴ الی ۵ سانت کوتاهتر از طول حلقه جلوم میشه چه کنم؟
  لطفا اموزش تصویری اندازه گیری افراد چاق با شکم بزرگ را روی سایت بذارین ممنونم

  • سلام دوست عزیز نحوه اندازه گیری باسن را در افرادی که شکم دارند با تصویر در اندازه گیری بالاتنه نشان داده ام اگر هنگام اندازه گیری خط کمر رو درست با نخ یا نوار کرسله بسته باشید که تغییر نکند اندازه ای که میگیرید مسئله ای نیست که کمتر از جلو باشد احتمالا این فرد هنگام ایستادن شکم رو به جلو میدهد حسن این متد این است که این نوع اختلافات اندازه ها کامل اعمال میشود شما برای فرد مورد نظرتون بعد از اندازه گیری دقیق بالا تنه ای را با متقال بدوزید سپس پرو کنید و خطاهای احتمالی رو روی لباس که درست کردیدبگیرید و عین همان را به الگو کاغذیتون منتقل کنید از این الگوی اصلاح شده برای لباس های بعدی اون فرد استفاده کنید

 29. سلام خسته نباشیدمن ی مشکلی دارم وقتی پیراهن یا مانتو میدوزم ازسمت پهلو همیشه بلندتره وگوشه های ا
  ن حالت لقی دارند چطوربایداین مشکل روحل کنم .باسپاس

  • سلام دوست عزیز معمولا این مسئله مواقعی رخ میدهد که نسبت سینه به باسن بالای یک است برای رفع ان لازمه ساسون سینه رو از پهلو بگیرید این مشکل حل میشه

  • سلام دوست عزیز هنگامیکه الگوی استین رو روی پارچه میاندازید باید توجه کنید که خط وسط استین که خط راستا هم هست موازی با راستای پارچه باشه در غیر این صورت اغلب استین میپیچه اگر هم یک استین میپیچه و دیگری نه این اتفاق برای لایه زیری هنگام برش افتاده است

  • سلام دوست عزیز
   معمولا در قسمت عرضی بالاتنه کارور و سرشانه لباس اگر کوچک شده باشه چون قسمت های دیگه معمولا جا دوخت داره
   در قسمت طولی قد لباس
   با همه این وجود حتی اگر لباسی در این دو حالت قرار بگیره با تغییر مدل تا حد زیادی میتونید از لباستون استفاده کنید

  • سلام دوست عزیز برای راهنمایی شما لازمه مواردی رو بدونم لذا لطفا به تلگرام ادمین من پیغام بدید ممنون

 30. سلام خسته نباشید سوالی دارم من باسن کوچکی دارم و شلوار همیشه از پشت میاد پایین و حسابی اذیت میشم وقتی ساسون می گیرم بازهم بعداز یه مدت میاد پایین بخصوص جین کمربندهم روی شکمم فشار میاره ایا راه دیگه ای برای موندن بالای باسن هست مرسی جواب بدین

  • سلام دوست عزیزبه نظر میرسه لازمه حتما فاق شلوار شما بلند باشه و نه کوتاه دوم اینکه اگر گودی کمر هم دارید از وسط پشت روی الگو در قسمت کمر بیشتر بگیرید و به نیمه فاق صفر کنید و خط کمر رو صاف کنید سوم اینکه از جنس های کشی سعی کنید استفاده کنید این جنسها اگر ضخیم باشند خوب رو بدن قرار میگیرند البته استفاده از فوم های باسن زیر سوتیس موجب بزرگتر شدن باسن میشود شاید اگر راه کارهای بالا موثر نشد اینکار موثرباشد

 31. سلام ببخشید من یه مانتو دوختم سرشانه به سمت عقب می کشه و یقه از جلو اذیت میکنه ممنون میشم جواب بدید

  • سلام دوست عزیز مهمولا وقتی یقه به سمت عقب میکشه نشانه این هست که یقه پشت گشاد شده این موضوع گاهی به خاطر اندازه گیری نادرست هست و گاه بر اثر برش پارچه گشاد شده راهش اینه که یا دو تا ساسون تو یقه پشت بگیرید و یا از سرشانه پشت یقه را کوچک کرده و دوباره هلال ان را رسم کنید

 32. سلام ببخشید مشکل من اینه وقتی مانتو میدوزم از قسمت کارور پشت وبازو دچار کشیدگی میشه دلیلش چی میتونه باشه

  • سلام دوست عزیز اگر فقط کشیدگی در پشت باشد نشان میدهد که اندازه گیری کارور پشت کم بوده است یعنی کارور پشت کوچک است اما اگر وقتی دست را به سمت جلو میبرید روی بازوتان کشیده میشود دو علت میتواند داشته باشد یکی تنگ بودن دور بازو و دیگری بلند بودن تاج استین . در بعضی موارد همه موارد فوق وجود دارد که لازمه یکی یکی برطرف شود

 33. سلام خسته نباشید یه مانتو دوختم که به نظر میرسید همه چیزش درسته ولی الان که پرو کردن پایین مانتو صاف نیست و هر چی اندازه میگیریم بازم وقتی می پوشن مثل قبله شونه هاشون افتادگی داره و کمی پشتشون خمیدگی داره میشه به این خاطر باشه؟؟؟

  • سلام دوست عزیز اگه پشت خمیدگی داره و شانه ها افتادس قاعتا پشت باِلا و پهلو ها افتاده است معمولا در این حالت اندازه لب پا رو روی تن فرداندازه میکنند با پا صاف کن یا خط کش تی یا گونیای بزرگ اما قبل ازاون اپلی رو در سرشانه قرار بدید تا استین و لب پا بهتر بایستد

 34. سلام
  برای مادر یک لباس جلو بسته دوخته ام ولی قسمت جلوی لباس به سمت یقه به عقب کشیده می شه
  یقه پشت و جلو هم گشاد نیست
  با اینکه یقه جلو اصلا گشاد نیست پنس لقی هم گرفته ام.
  ممنون میشم جواب بدید.
  علت کشیدگی لباس در قسمت بالاتنه جلو چیست؟

  • سلام دوست عزیز معمولا وقتی لباس به سمت پشت کشیده میشه یقه پشت گشاد هست برای اطمینان از اینکه این اشکال از یقه پشت نیست شما دوتا ساسون توی یقه پشت بگیرید و ببینید باز هم این اشکال وجود دارد یا بهتر میشود

 35. سلام من برای مادرم یک لباس جلو بسته دوخته ام اما قسمت جلوی لباس به سمت عقب (یقه) می کشد.
  یقه در قسمت جلوی لباس و پشت لباس تنگ است و پنس لقی هم گرفته ام.
  ممنون میشم جواب بدید و علت را بفرمایید.

  • دوست عزیز پنس لقی برای یقه های باز مثل یقه های هفت بزرگ و گرد بزرگ گرفته میشود اگر یقه بسته یا کوچک باشد و باز هم کشیدگی توی قسمت یقه باشد شاید یقه بسیار کوچک شده و یا سینه لباس تنگ شده که لباس به سمت بالا میرود

 36. سلام من از متد مولر استفاده میکنم
  برای الگوی بدون پنس از آستین کلگی کوتاه مولر استفاده کردم و مطمئنم که الکوی استین رو به راه پارچه انداختم
  اما همیشه روی آستین یه خط عمودی اریب میوفته
  چطور میتونم عیبش رو بر طرف کنم؟

  • سلام دوست عزیز معمولا اینطور ایراد ها مربوط به وصل هست وربطی هم به قانونی که متد مورد نظر گفته شده نداره بهتره وصل استین رو روی تن فرد مورد نظر انجام دهید معمولا باقدری چرخش این ایراد برطرف می شود

 37. سلام
  من برای خودم مانتودوختم حالادربرشهای مانتوفرورفتگی ایجادشده وقسمت پایین مانتوخوش فرم نیست مشکل ازکجاهست؟

  • سلام دوست عزیز نافرم شدن برش مربوط به دوخت و اتو است دقت کنید که برش تون درست منتقل شده باشه و دقیق دوخته شده باشه و اگر جمع شدگی بهعلت دوخت ایجاد شد اول روی دوخت رو با دو انگشت و ناخن خوب بکشید و درز که صاف تر شد اون رو دقیق اتو کنید احتمالا مشکلتون حل میشه

 38. با سلام ،پیراهن مجلسی برای مشتری دوختم الن دوبار که میدوزم پشتش کیس میافته و ایشون باسن برجسته و گودی کمر زیادی تقریبا دارن و من پنس عرضی در وسط پشت و عمودی ۲ ساتت گرفتم ولی مشکل حل نشده
  خواهش میکنم منو راهنمایی کنید

  • سلام عزیزم اگر کیس به شکل افقی هست همان مقدار افقی رو روی پاترون فرد بگیر در ضمن کسی که باسن برجسته داره اول باید باسن رو همانطور که که در سایت اموزش داده شده گشاد کنی بعد در صورت نیاز گودی کمر رو بگیرید
   الگو تون رو که اصلاح کردید روی متقال یا پارچه ای که کش نمی اید در بیارید پرو کنید بعد در صورت بدون اشکال بودن روی پارچه اصلی در بیارید

 39. یعنی روی لباس در پشت کمر درز بخوره تا کیس ها رفع بشه؟
  ، در ضمن من اشکال اندامی باسن بزرگ رو پیدا نکردم در اموزش هاتون
  ممنون ‌م از شما

  • سلام دوست عزیز این اموزش در قسمت اصلاح و پرو گیری دامن و شلوار ذکر شده در ضمن وقتی روی پاترون لباستون درزی میکیرید همون رو باید به الگو منتقل کنید تا هنگام برش لباس اصلی این مشکل برطرف شده باشه

 40. سلام
  من برای خواهرم یه شلوار دوختم با اینکه الگو رو درست و مماس با خط ترکی پارچه گذاشتم ولی بازم شلوار توی پا میپیچه میشه واسش کاری کرد که درست بشه؟

  • سلام دوست عزیز هنگام برش خط راستا باید موازی با ترکی باشد نه اینکه الگو مماس با ترکی شود
   برای اصلاح اول باید راستای پارچه رو تشخیص بدید گاهی با کشیدن نخ میتوان اینکار رو کرد و دوباره الگو رو بطور صحیح روی پارچه بیندازید خط راستا در الگوی شلوار در متدتدریس شده در سایت خط اتو هست و در متد های دیگر اولین خط عمودی که عمود بر خط باسن کشیده میشود خط راستا است واگردانی از الگوهای آماده استفاده میکنید معمولا خط راستا روی آنها مشخص میشود این خط هست که باید با ترکی و یا نخی که از پارچه کشیدید موازی باشد و نه مماس
   اونوقت اگه نیاز بود باید به قسمت‌هایی از شلوار پارچه ای رو در همان راستا اضافه کنید شلوار تکه میخورد احتمالا در پاچه آن اگر نمی‌خواهید پاچه تکه بخورد فکر نمیکنم بتوان دیگر کاری کرد

 41. سلام. وقت بخیر. من یه لباس گیپور با آستر دوختم که وقتی می پوشم روی کمرش چین افقی می‌افته. اما علت رو پیدا نمی کنم متاسفانه.ممنون میشم راهنمایی کنید.

  • سلام دوست عزیز اینکه در کجای کمر چین میافته مهم است نشان میده در اون قسمت قد بالاتنه بلند هست و به باسن کوچک گیر می‌کنه که چین میافته اگر لباس تون یکسره هست اون قسمت رادگشاد کرده و بالاتر رو که توی کمر تون هست رو کمی تنگ کنید بعبارتی خط کمر رو با اینکار بالامیبرید اگرهم بالاتنه جدا است از بالاتنه توی خط کمر ببرید از دامن نگیرید فقط از بالاتنه بگیرید

 42. سلام مامانم برام مانتو فون دوخته که تو قسمت کمر به پاییت ایراد داره اونم اینکه جلو مانتو به عقب برمیگرده و خط کاملا عمود بر زمین نیست میشه بگید ایراد کارش از کجاست ممنون

  • سلام دوست عزیز به نظر میرسه الگوی مورد استفاده در قسمت یقه به سمت سرشانه کشیده شده دو تا راه برای اصلاح این به نظرم میرسه اول اینکه از قسمت کمر تا یقه روی خطcf بیشتر تو بگذارید تا خط مرکزی اصلاح شود البته اگر کارور تون گشاد باشه با اینکار خیلی بهتر میشه واگر کارور خیلی اندازه باشه کارور و سرشانه کوچک میشه حالت دوم اینکه روی خط کارور از cf به سمت حلقه ساسون بگیرید احتمالا بهتر میشه ولی کار اساسی اینه که وقتی اشکال رو فهمیدید چطور برطرف میشه روی الگوتون اصلاح کنید و دوباره لباس رو بشکافید و روی الگوی اصلاح شده بیاندازید

 43. سلام یه پیراهن استین بلند دوختم بعدازوصل کردن استین یکی ازاستینها در قسمت جلو استین حالت چین اضافه داره نمیدونم اشکال کارم کجاست .اول حلقه استینا تنگ بودگشادکردم تاتنگی حلقه ها ازبین رفت ولی یکی از استینا مشکل مطرح شده رو داره ممنون میشم جواب بدین

  • سلام دوست عزیز چند حالت به نظرم میرسه یکی اینکه هنگام برش پارچه زیر کمی سر خورده باشه و دوم اینکه خورد آستین سرجاش قرار نگرفته خورد آستین رو اصلاح کنید و خط وسط سرشانه رو به سمت عقب متمایل کنید اگر باز هم مشکل داشت آستین رو بشکافید و روی تن فرد مورد نظر میزان کنید

 44. سلام، لباس دوختم ولی زیر بغلش خیلی تنگه و تکه اضافه هم ازش ندارم ک گشادش کنم، ب نظرتون با چند سانت برش زدن حلقه استین ب پایین مشکل حل میشه؟

  • سلام دوست عزیز سوال اینجاست که حلقه آستین تنگ هست یا حلقه تنه و یا هر دو به یک نسبت . در مورد حلقه آستین و تنه معمولا یک سانت و نیم پایین می‌آییم و دو سانت خارج می‌شویم اگر جا دوخت دارید از جا دوخت تون استفاده کنید اگر جا دوخت ندارید حد اکثر تا دو سانت میتونید پایین بیایید بیشتر از اون هم روی بازو و هم روی سینه تنگ می شود برای انجام اول یک سانت بزنید اگر بهتر شد اون رو دو سانت کنید اگر همچنان تنگ بود باید فکر دیگری برایش کرد مثلاً پارچه مشابهی بگیرید و به پهلو تنه و زیر آستین بدید

 45. سلام خسته نباشید من یک مانتو یقه گردبا دکمه مخفی دوختم وقتی جا دکمه مخفی رو می دوزم هر کاری می کنم مانتو از قسمت سینه بالا کشیده میشه پایینش هم بالا وپایین می ایسته ممنون

  • سلام دوست عزیز چند سوال اینجا مطرح است آیا بدون جا دگمه واگر با سنجاق وصل کنید همین اشکال وجود دارد یا نه
   آیا جادگمه روی سجاف خوردن یا با بیلیتی مخفی به سجاف وصل شده
   در هنگام پرو باید اول خط cf در دوطرفه جلو رویهم قرار داده بشن و و علامت خط کمر دوطرفه رویهم منطبق باشه یعنی در هنگام برش این دو رو لازمه علامت گذاری کنید ویرایش اینکه تا آخر کار ازبین نرود با کوک راهنما مشخص باشه اگر اینکار رو از اول نکردید ابتدا روی تن تون کس دیگر اینها رو میزان بکند و روی لباس محل کمر و خط مرکزی را مشخص کند و علامت گذاری بکند بعد جای دگمه را مشخص کنید و دگمه را مخفی یا غیر مخفی بدوزید

  • سلام دوست عزیز اگه به خیاطی وارد باشید کار اصولی اینه که آستین رو بشکافید حلقه رو اصلاح کنید همچنین حلقه آستین رو اصلاح کنید و دوباره بدوزید اما اگر مهارتتان در این نوع اصلاح کافی نیست میتوانید از رو تو سرشانه هم از جلو و هم از عقب نزدیک به حلقه به اندازه ایکه سرشانه بزرگ هست یک پیلی بگیرید و حدود ده سانت به سمت پایین روی تنه بدوزید اینطوری سرشانه نیاز به اپل نخواهد داشت چون این پیلی کمی ایستاده هست

 46. سلام خسته نباشید من سینه و شکمم بزرگه و باسنم کوچیک جلو مانتوم همیشه میپره بالا و کوتاهتر از پشت مانتوم میشه چکار کنم الگوم درست در بیاد

  • سلام دوست عزیز بهتره برای مانتو هاتون پنس سینه رو در پهلو بدید و تو کمر پشت ساسون دوسانت افقی رو بگیرید اینجوری دیگه جلوی لباستون نمیپره بالا

 47. سلام.من وقتی الگو میکشم همیشه حلقه استینم بعدش تنگ میشه به کسی ک اموزش دیدم پیشش گفتش ۲سانت بیا پایین ولی اندازه گیری هام باید +۲کنم مثلا دورباسن هر چقدر هس به اضاف ۲کنم .ایا درست هست یا نه ؟؟ممنون

  • سلام دوست عزیز اگر همه اندازه های دیگر شما درست و مناسب هست از حلقه تنه حدود دو سانت پایین بیایید و یک تا یک ونیم سانت بیرون بروید همچنین حلقه آستین رو هم حدود یک تا یک ونیم پایین بیایید و دو سانت بیرون برید اگر با این کار حلقه درست شد که چه بهتر وگرنه هر اندازه که لازمه پایین بیایید به اندازه نصف آن بیرون بروید و عکس این کار رو روی حلقه آستین انجام دهید

 48. سلام.خسته نباشید
  من برای شوهرم پیراهن مردونه دوختم وقتی میپوشه قسمت سرشانه و پشت یقه به طرف کتف و حلقه آستین خیلی پیچ و چروک میوفته.در ضمن پیراهن اماده هم که میخره همین مشکلو داره.ممنون میشم اگر در مورد عیب اندامیش توضیح بدین.جلوی لباسشم بالا کشیده میشه.

  • سلام دوست عزیز متاسفانه در مورد لباس مردانه تجربه ای ندارم اما با توضیحاتی که دادید احتمالا یقه جلوی لباس تنگ هست که برای راحت شدن ایشون جلو می‌کشند و می‌تونه به این دلیل سرشانه به سمت جلو کشیده بشه و آستین پیچ بخوره .آیا امتحان کردید که یک سایز بزرگتر هم این اشکال رو دارد ؟

  • خواهش میکنم قابلی نداره امید وارم پیشنهادات مفید واقع شوند اگر نشد تو پست اینستا دایرکت بگذارید بیشتر تحقیق کنم ممنون

  • سلام دوست عزیز کشیدگی پشت در آستین پفی به تنظیمات چین آستین مربوط است که در قسمت پشت کمی خرد لازمه وجود داشته باشه و کشیدگی زیر آستین معمولا به این دلیل است که درز زیر کوتاه است و باید کمی بلند تر گرفته شود

 49. سلام خسته نباشید ببخشیدبالاتنه من کوتاه شدچیکارکنم بعدش به پایین تنش چین دادم خوب نشد پارچش مروارید وخشک چیناشو چه جوری بدم قشنگ بشه

  • سلام دوست عزیز به نظر من اگه بالاتنه شما حدود سه سانت کوتاه شده شما یک کمر حدودا هفت تا هشت سانتی بدید که تا روی باسن کوچک شمارو بگیره وبعد دامنتون رو به اون بچسبونید دامنتون می‌تونه هم چین پلیسه باشه و هم سوزنی کم چین بعد تکه ای رو که به کمر تون دادید رو میتونید با طرح های قشنگ از بین کنید منجوق دوزی و یا قیطان دوزی خوب میشه

 50. سلام وقت بخیر
  من مانتو دوختم قسمت پشت یکم چین داره و پهلو لباسم یه حالت بدی قرار میگیره انگار جمع شده باشه… البته من کلاسی ک رفتم بهم لقی پهلو نگفتن من برای همه لباسام لقی حلقه میگیرم. ممنون میشم راهنمایی کنین

  • سلام دوست عزیز برای پهلو لقی گرفته نمی شه حلقه رو هم در صورتی لقی میگیریم که لباس آستین حلقه ای باشه و یا سینه آنقدر بزرگ باشد که ساسون سرشانه دیگر جوابگو نباشد
   اینکه پهلوی شما خوب نمی ایستد مربوط به دوخت است معمولا برای دوخت درز های بلند لباس همگی را یا از بالا به پایین می‌دوزند یا از پایین به بالا به عبارتی جهت دوخت درزها لازم است یکی باشد دوم اینکه ممکن است چرخ شما کمی شل بدوزد که به این دلیل زیر درز کمی جمع شود پس بعد از اتمام دوخت درز روی درز را با سر دو انگشت شست و سبابه خوب بکشید و خوب اتو کنید قبل از آن سعی کنید تا اونجا که میتوانید شلی دوخت چرخ را با درجه تنظیم نخ و پیچ ماکو اصلاح کنید

 51. با سلام
  من عیب اندامی خمیده به سمت پائین دارم وقتی الگومو از سمت کارو و سینه برش میدم و به اندازه کافی روی هم قرا می دم بعد از برش روی پارچه و دوخت قسمت جلو و عقب لباس با هم جور نمی شه و از قسمت پشت به میزانی که روی جلو الگو روی هم قرار دادم اضافه میاد ممنون می شم راهنماییم کنید.

  • سلام دوست عزیز هدف از اصلاح این نوع اندام که عمدتا افرادی هستند که عصا به دست دارند و یا کمر درد هستند و به نوعی دولا حرکت میکنند همین است وقتی از کارور میگیرید به همان اندازه پشت باید اضافه باشد که وقتی لباس پوشیده میشود لبه آن صاف بایستد نه اینکه وقتی لباس را پهن کنیم پشت و جلو میزان باشد

 52. سلام خسته نباشید پارچه من تریگال کج راهه چرخکار ی روی مانتو کیست میخوره یا جمع میشه باید چکار کنم ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

  • سلام دوست عزیز برای دوخت های فشرده روی پارچه مثل گلدوزی کردن لازمه حتما زیر پارچه رو لایی کاغذی بذارید اما برای دوخت ساده رو پارچه هایی که سخت کار روی آنها انجام میشه بهتره هم درجه دوخت رو درشت کنید وهم کمی درجه تنظیم نخ رو شل کنید واگر هنوز خوب نبود زیر پارچه رو کاغذ بذارید بیاد داشته باشید کاغذ نوک سوزن رو کند می‌کنه بنابر این هر چند وقت یکبار سوزن باید تعویض بشود

 53. سلام خسته نباشید یقه قایقی باز دوختم روی سینه حالت پفی دارد سینه اش بزرگ وبرجسته است چه کنم ؟احساس میکنم حلقه اش تنگ است آستینش آستین حلقه ایه

  • سلام دوست عزیز پفی که میگید تو یقه هست به نظرم همان لقی است که هنگام الگو کشیدن در یقه های باز لازمه ساسونی گرفته بشه که به اون ساسون لقی میگن حالا تا حدودی میتونید از تقاطع سرشانه با یقه جلو از یقه جلو بگیرید تا این لقی اصلاح بشه
   اگر حلقه آستین تنگ هست به اندازه یک تا یک و نیم از زیر بغل گشاد کنید یعنی قیچی کنید

 54. سلام وقت بخیر. اگر قبل از انتقال الگو روی لباس، کار مماس سرشانه رو فراموش کنیم انجام بدیم چه مشکلی پیش میاد؟

  • سلام دوست عزیز اگر سرشانه ها رو مماس نکنید و خط جدید سرشانه بدست نیاد اونوقت خط سرشانه سرجایش اصلی نخواهد بود و به جلو یا به عقب سرشانه کشیده میشه

  • سلام دوست عزیز اگر کشیدگی به سمت یقه یا سرشانه باشد بلندی کارور تا سرشانه کم بوده که این فاصله باید از جا دوخت سرشانه یا اضافه کردن تکه ای به سرشانه جبران شود
   اگر به سمت آستین ها کشیده میشود کارور رو‌کوچک گرفته شده و یا در محاسبه اشتباه شده

 55. با سلام
  ببخشید من با متد گرلاوین اموزش دیدم
  ولی هر وقت بلوز میدوختم یا یقه شل میشد و روی بدن نمیخوابید یا قسمت جلوی لباس و دکمه خور در قسمت یقه زیاد روی هم میومد ..قسمتهای پایینتر خوب بود و همون دکمه خوری ک در نظر داشتم روی هم بود ولی در بالا نه
  مشکل چی بوده؟مربی یکبار گفت پنس گردن رو بیشتر بگیر

  • سلام دوست عزیز معمولا وقتی این مشکل پیش میاد باندازه ای که در جلو شل می ایستد روی الگو از یقه داخل می شوند و خطی رو‌تا کمر صاف میکشند این خط جدید خط مرکزی جلو جدید می شود و بر اون اساس الگو‌ها کشیده می شوند
   با این حال فکر میکنم یا اندازه گیری دور گردن تون دقیق نبوده و یا در مورد شما هنگامی که گودی افقی رو میخواهید رسم کنید یک ششم دور گردن رو بعلاوه نیم نکنید و همان یک ششم رو بکشید

 56. سلام خسته نباشید من اختلاف کارور جلو و پشتم ۷ سانت هست و لباسم در قسمت پشت یک مقدار گشاده و کیپ پشتم نمیشه و در دور سینه در قسمت پهلو همیشه گشاد هست که باید تنگش کنم میشه راهنمایی بفرمایید.و اندازهام هم توسط مربی گرفته شده

  • سلام دوست عزیز کارور پشت نباید خیلی کیپ باشد چون هنگام جلو کشیدن دست لباس کشیده خواهد شد البته بر فرض اینکه پارچه شما کش نیاید نکته دیگر اینکه آیا پشت برجستگی دارد یا نه ؟ چون در این حالت هم اندازه کارور بزرگ میشود در حالیکه باید پشت را بلند کرد و نه کارور گشاد ملاک قرارداد نکته سوم دور سینه خودتان اگر میخواهید تنگ تر باشد باید آزادی کمتری به آن بدهید مثلاً اگر همیشه نصف دور سینه را در روش متریک که بعلاوه ۵ میشود شما باید آن را بعلاوه ۲یا۲/۵کنید در روشی که در سایت آموزش داده شده چون دور کامل سینه بعلاوه ۴ می شود این اندازه گشادی زیادی ندارد

 57. سلام وقتتون بخیر.
  من هر لباسی که میدوزم قسمت یقه پشت و جلو از کنار گردن روی سرشونه نمیخوابه و روی هوا وا میسته.شیب سرشونم خیلی کمه.فک میکنم مشکل از اینه.چیکارش کنم؟

  • سلام دوست عزیز معمولا وقتی اولین الگو رو میکشیم با متقال یک پاترون در میاریم تا اشکالات رفع بشه و اشکالات رفع شده رو روی الگو پیاده میکنیم و از همان الگو برای لباسهای بعدی استفاده میشه شما هم توی الگوتون مقداری که بالا می‌ایستد رو هم از جلو و هم از پشت بگیرید
   همانطور که خودتون گفتید شانه هاتون صاف هست احتمالا زیر حلقه تون هم تنگ میشه در این صورت شما هنگام الگو کشیدن اوزمانی رو در حلقه بدید و به نوک سینه برسونید که هم حلقه گشاد تر بشه و هم صافی سرشونه رفع بشه

  • سلام دوست عزیز. اگه مقدار کم بودن طوری هست که با جا دوخت حلقه جبران بشه که چه بهتر وگرنه به خودی خود کاری به ذهنم نمی رسه مگر اینکه بخواهید مانتو رو گشاد کنید که در اون صورت میتونید از قسمت پشت یقه یک مثلث تا پایین با رنگ دیگه اضافه کنید و یا یک لوزی تا کمر با رنگ دیگه اضافه کنید اینطوری یک کم مدل دار هم میشه

 58. سلام
  ممنون از سایت و مطالب بسیار خوبتون😊
  من یه سوال داشتم.
  من میخواستم یه لباس دکلته ماکسی بدوزم.بعد از کشیدن الگو و کنترل کمر متوجه شدم که ۱۶ سانت کم دارم و بنابراین باید پنس ها رو خالی نکنم.من افزایش وزن داشتم و برای همین در مورد لباس های قبلیم همچین مشکلی رو نداشتم.ممکنه اندازه گیری هام اشتباه باشه؟
  اندازه ها:دور کمر:۹۳(چهار سانت بالاتر از ناف رو اندازه گرفتم) دور باسن بزرگ: ۱۱۲

  • سلام دوست عزیز با توجه به تغییر سایزتون لازمه دور سینه و باسن رو هم یکبار دیگه اندازه گیری کنید و اگر لازمه که اضافه کنید از پهلو به الگوتون اضافه کنید تا به اندازه های خودتون برسید

 59. سلام .خسته نباشید.
  ببخشید من الگوی استینو درست رسم میکنم.راسته رو روی پارچه رعایت میکنم،نقاط موازنه درست ب هم وصل میشه.ولی باز آستینم میپیچه.شما گفتین ا تا ۲ سانت ب جلو هدایت کنید ولی درست نمیشه.من تا ۶سانت گاهی اوقات میارم تا بهتر بشه.
  علت اصلی چیه؟ اشتباه کار کجاست؟
  ممنون

  • سلام دوست عزیز با توضیحاتی که دادید باید آستین درست قرار بگیره ولی اینکه درست قرار نمیگیره رو متاسفانه نمی‌دونم اگه براتون ممکنه تو اینستا یک عکسی از آستین روی تنتون که می‌فرمایید پیچیده برام بفرستید شاید با دیدن بتونم کمکی کنم

 60. ممنون از پاسخگوییتون.استینو شکافتم ببینم چیکار میتونم بکنم.
  ب نظرتون امکانش هست ک هلال جلوی آستینو خوب رسم نکرده باشم ک باعث این مشکل شده باشه؟اینکه هلال جلورو
  برم داخل تر و قیچی کنم

  • عزیزم از الگوی تنه و الگوی استین تون برام تو اینستا عکس بفرست لطفا اگر اینستا ندارید تو تلگرام بفرستید

  • توی سایت انتهای صفحه علامت اینستا هست که وارد اینستا ی ما می شود vadiyecom
   تلگرام مون هم vadiyecom@
   بهتره تو اینستا پیامتون رو دایرکت کنید ممنون

 61. سلام خانومی من ی مشکل اساسی دارم خواهش میکنم کمک کن
  من وقتی یقه میدوزم حالا هر یقه ای میخاد باشه چ پایه دار چ بدون پایه یقه م ب سمت سرشانه میکشه یعنی از گردنم فاصله میگیره و بد و کج و کله می ایسته مخصوصا وقتی ی کیف رو شانه م میندازم استینم یقه م خیلی میکشه استینم هم میکشه میاد پایین، اول فک کردم شاید دور گردنم گشاد گرفتم ولی کمم گرفتم باز حل نشد دور گردنم ۳۶هست یک ششم رو میگیریم ما میشه ۶+۰.۵ میشه ۶.۵ .از سرشانم ایندفعه ب جای ۱سانت ۰.۵ گشاد کردم خلاصه جمع شد ۷.هلال یقه پشتم ۲ سانت میگیریم شیب سرشانم ۴،بنظرت مشکل از چیه؟

  • سلام دوست عزیز در مورد الگو ی یقه پشت یک ششم بعلاوه یک داخل میشیم و دو سانت بالا میرویم سپس هلال یقه پشت رسم میشه در مورد یقه جلو یک ششم یقه بعلاوه نیم داخل می شویم و بعلاوه یک ونیم بالا میرویم شیب سرشانه هم تقریبا سه و هفت دهم در مورد دور گردن شما میشه با این حال اگه تو الگو تون این موارد رعایت میشه و دوخت ها درست روی همین اندازه ها انجام میشه و پشت هم کشیدگی نداره مشکل از یقه نیست
   اگر بدون وصل آستین همین مشگل هست از سرشانه یقه را جمع کنید و همان اندازه را در الگوتون اعمال کنید
   اگر بدون وصل آستین مشکل نداره ولی با وصل آستین مشکل دار میشه سرشانه تون رو کمی کم کنید و هنگام دوخت اپل کوچکی رو قرار دهید تا وقتی کیف می اندازید بند از جایش خیلی تکون نخوره

 62. سلام مجدد،مرسی ک انقد سریع جواب دادی
  این روشی ک برا رسم یقه پشت و جلو گفتی دقیقا ما هم ب همین شکل عمل میکنیم
  از سرشانه هم کم کردم چند بار ولی مشکلم حل نشد نمیدونم چرا
  همیشه یقه م کج وایمیسه و میکشه عقب،درصورتی ک تو رسم الگو و دوخت خیلی دقت میکنم

  • عزیز جان عقب کشیدن با کج ایستادن منشأ متفاوتی داره کج ایستادن یا بر اثر برش نامساوی دو طرف هست یا بر اثر دوخت اما عقب کشیدن مربوط به گشادی یقه پشت هست اگر لباس به پشت می‌کشه توی یقه پشت لازمه دو تا ساسون بگیرید انشاءالله لباستون مشکلش حل میشه
   بهترین کار اینه که وقتی بالاتنه رو بدون آستین و یقه دوختید تنتون کنید و هنگام انتقال الگو هم خط مرکزی جلو را کاملا مشخص کرده باشید وقت پوشیدن خط مرکزی دو طرف رو رویهم سنجاق کنید اونوقت ببینید دقیقا اشکال از کجاست

 63. مرسی از راهنماییت فک کنم اشکال از همون گشادی یقه پشت باشه چون الان اومدم دوسانت از یقه پشت کت یقه انگلیسیمو سنجاق زدم پوشیدمش یقه ش تو تنم خیل خب وایساد و دیگه استینم نمیکشید
  فقط این ساسون لقی پشت چجوری تو الگو باید بگیرم چند سانتی باید باشه؟

  • سلام دوست عزیز یک ساسون یک سانتی وسط یقه الگو پشت بگیرید و تا گرده یا همون وسط کتف اون رو به صفر برسونید

 64. سلام ممنون از مطالب بسیار اموزندتون
  یک سوال داشتم من یک لباس دوختم ولی این لباس از سمت پهلو جلو و پشت کیست داره.کیستهای اوریب.میشه راهنماییم کنید

  • سلام دوست عزیز معمولا کیس های پهلو و اریب نشان دهنده این است که اندازه قد کمر تا زیر حلقه نسبت به جاهای دیگه بلند تر هست در جلو اگر یک ساسون در پهلو به سمت سینه بگیرید معمولا خوب می شود و چون اینکار باعث میشه پهلو پشت از زیر حلقه بلند تر شود این بلندی رو بایست قیچی کرد ولی قبل از قیچی بپوشید ببینید پشت و جلو تون درست شده یا نه اگر خوب شده بود اضافه رو قیچی کنید اگر فقط جلو درست شده بود اضافه رو بچینید اما از سمت سرشانه پشت مقداری بگیرید انشاءالله درست میشود

 65. سلام.من از الگوی گرلاوین استفاده میکنم.و مانتوم رو فون کردم درزای پلهوم به پشت کشیده میشه با اینکه پشتم اندازش مناسبه و وسط جلوم باز از اخرین دکمه به پایین به هم نمیرسه.لطفا راهنماییم کنم باید چیکار کنم.

  • سلام دوست عزیز چند نکته رو برای برش یاد آوری میکنم ببینید اینها درست انجام شده یا نه اول اینکه خط مرکزی جلو حتما موازی ترکی پارچه یا راه پارچه باشداز بالا تا پایین دوم اگر لباس از پهلو فون میشه حتما جلو و پشت به یک اندازه فون شود سوم اندازه قد لباس از کمر اندازه شود هم از وسط جلو و هم از وسط پشت و هم از کمر پهلو هر سه به یک اندازه باشد و بعد لبه به هم وصل شود اگر اینها رو درست انجام داده آید احتمالا هنگام کشیدن خط های کارور و سینه عمود بر وسط جلو نبوده و اینگونه لباس به پشت کشیده میشه

 66. ممنون از راهنماییتون عزیزم و واقعا مرسی که خیلی زود پاسخگو هستید،خدا بهتون سلامتی بده انشاالله.ندا جون یادم رفت بگم که مبدا این کیستها از کمر به سمت سینه اس و پشت هم بازم از کمر شروع میشه.وقتی لباسو از پایین میکشم کیستها کامل از بین میره.با این توضیحات نظرتون گرفتن همون پنس از پهلو به سمت سینه هست عزیزم؟

  • عزیزم میتونی امتحان کنی کمی پهلو رو از زیر حلقه بشکاف و یک ساسون بگیر ببین خوب میشه یا نه اگر خوب شد چرخ کن و کار رو ادامه بده اگر نه هم که شرمنده فعلا چیزی به ذهنم نمی‌رسه

 67. سلام ‌ خسته نباشید ‌ ببخشید من ی لباس ماکسی جنس ساتن دوختم . زیپ مخفی هم زدم ‌ لباسمو ک میپوشم . از قسمت پایین زیپ رو ب بالا جمع میشه ‌ و لباسم از قسمت باسن جمع میشه ‌ چیکار کنم ؟

  • سلام دوست عزیز چند عامل ممکنه اونها رو بررسی کن یکی اینکه ته زیپ خوب دوخته نشده باشه کمی از ته رو بشکاف ببین خوب میشه یا نه دوم بعضی اوقات لباس چون کیپ هست به تن میچسبه و بالا می‌کشه معمولا باید این لباس ها رو استری داد تا لباس رویه سر بخوره و خودش رو نکشه اگر اینها رو بررسی کردید و مشکل نداشت اونوقت توبرش تون پارچه زیر دستتون سر خورده که اگه وسط باسن باشه نمیشه کار بدرد بخوری کرد ولی اگر پهلو ها باشه لازمه پهلو رو بشکافید و دوباره اصلاح کنید

  • سلام دوست عزیز در روش مولر و متریک روی الگوی تنه و روی الگوی آستین نقاطی علامت گذاری میشود که به آن نقاط موازنه میگویند و برای وصل باید در آستین حد واصل تقریبی که هنگام وصل به کارور جلو و کارور پشت منتهی میشود رو دو ردیف چرخ درشت کرده وکمی خرد ایجاد کنید سپس نقاط موازنه تنه و آستین رو روی همدیگر قرار داده و تنه و آستین رو بهم وصل کنید
   در روش مولر یک نقطه در جلو علامت گذاری شده و نقطه دوم نقطه سرشانه در آستین است

 68. سلام خسته نباشید, من یه پیراهن از جنس کرپ حریر با یقه گرد دوختم , نمیدونم چرا لباس از یقه و سرشانه به عقب کشیده میشه, ممنون میشم راهنمایی کنید

  • سلام دوست عزیز احتمالا یقه پشت قدری بزرگ است برای مطمین شدن از پشت یقه دو سانت بگیرید ببینید خوب می شود یا نه به نظرم درست شود اونوقت اگر لباستون از پشت باز میشود از وسط پشت یقه رو کوچک کنید واگر از جلو باز است میتوانید دوتا ساسون تو یقه بگیرید و یا فقط از سمت سرشانه و یقه پشت از دو طرف بگیرید تا اندازه شود

 69. سلام.ببخشید من یک مانتو بریدم..بایقه آمریکایی….ولی متاسفانه سرشانه جلو۲سانت کم شده تو برش….حالانمیدونم چیکارش کنم….
  اگه میشه راهنماییم کنید.

  • سلام دوست عزیز احتمالا ساسون سرشانه پشت را که باید می‌گرفتی باز نگذاشتی که این حالت پیش آمده باشد ؟
   اگر حالت بالا پیش نیومده و با گشاد شدن یقه مشکلی نداری و از جلو جا برای گشاد کردن دارید میتونید سرشانه رو از حلقه می‌روند کنید و بعد جلو رو مرتب کنید
   اگر حالت فوق نازیبامیشه میتونید یک برش اریب از حلقه گردن به زیر کارور بدید و این قسمت را دوباره اندازه ببرید در این حالت لباس شما دارای برش در سرشانه خواهد بود

   • سلام ..عزیزم من نمیدونم چرا هر یقه ای که می دوزم یقه رو هم گرد اش خیلی زیادتر از بقیه جاها میشه و خیلی بد دیده میشه مثلا سه سانت از قسمت سینه ییشتر میشه و مانتو جلو باز هم که میدوزم دوباره یقه رو به سمت بالا می ایستد انگاری یقه رو به بالاست فرقی هم نمیکنه یقه گرد باشه یا هفت میشه کمکم کنین

    • سلام دوست عزیز هنگامی که الگو رو روی پارچه میاندازید حتما باید خط مرکزی جلو علامت گذاری بشه و در هنگام پرو قبل از دوخت یقه لباس خط های مرکزی دو طرف رویهم قرار داده بشه و دگمه و جا دگمه هم روی همین خطوط دوخته میشه وقتی لباس درست تن بشه اشکال لباس در میاد اون که درست بشه یقه هم درست در میاد
     مسیله دیگه اینه که اگر یقه شما گشاد طراحی میشه حتما باید لقی یقه گرفته بشه تا وقتی لباس رو می پوشید مجبور نشوید رویهم گرد رو زیاد رو هم بگذارید

 70. سلام نداجون .من یه اور کت بارونی بلند استردار خریدم.سر شانه هاش افتادگی داره حدودا ۵ ,۶ سانت و چون پارچه اور کلفته خیلی حالت بد وایمیسه بنظر شما خیاط میتونه سرشانه ها رو کوتاه کنه و درستش کنه واسم چون آسترداره ؟

  • سلام دوست عزیز البته خیاطی که کار کلفت دوزی کرده باشه و حداقل یه بارونی یا کت استر دار دوخته باشه می‌تونه درست کنه

 71. سلام گلم خسته نباشید.میخواستم بپرسم اگه جلوی پایین کت به سمت بیرون برگرده،باید چجوری اصلاحش کنم؟کت مجلسی دوختم پایین یه طرف به سمت بیرون وایمیسه.ممنونت میشم اگه جوابموبدی

  • سلام دوست عزیز احتمال میدم با اتو درست شود اول به داخل اون قسمت رو برگردون به اتوی معمولی بزن کمی حالتش عوض شه‌ بعد با اتو پرس خوب صافش کن

 72. سلام من وقتی لباس میدوزم سرشانه به جلو کشیده میشودبه طوری که یقه پشت تا بالا ترین نقطه گردن بالا میاد، اگه گودی یقه پشت رو بیشتر کنم باز هم بالا میاد و طبیعتا بالاتنه جلو پایین تر میاد ممنون میشم کمکم کنید

  • سلام دوست عزیز در این حالت نباید به گودی پشت دست بزنید فکر کنم اندازه کارور تا سر شانه کوتاه بوده که سرشانه به جلو کشیده میشه برای امتحان سرشانه رو بشکافید اگر تمام سرشانه به جلو کشیده میشه یک مستطیل به جلو بدید و کوک بزنید ببینید خوب میشه یا نه .اگر فقط یقه به جلو میاد مثلثی رو به سرشانه بدوزید طوری که قاعده در یقه قرار بگیرد اگر مشکلتون حل شد برای جلوگیری از پیدا شدن درز میتونید نواری را شکل بدید و روی لباستون بدوزید تا درز خودش را نشان ندهد

 73. سلام مانتوهایی که میدوزم، وقتی دستمو به سمت جلو میکشم، کارور پشت و قسمت پشت حلقه استین تنگ میشه.؛در صورتیکه روی الگو یکی دو سانت به اندازه کارور پشت اضافه کرده بودم..ممنون میشم راهنمایی کنین

  • سلام دوست عزیز صرف اضافه کردن به کارور پشت کافی نیست احتمالا پشت آستین تون تنگ هست که این کشیدگی ایجاد میشه موقع رسم آستین روی بازو رو گشاد تر بگیرید که پشت تون هم آزاد تر بشه و نکشه

 74. با سلام. من وقتی لباس میدوزم یقه درست روی لباس نمیخوابه. علتش چیه؟ امکانش هست منو راهنمایی کنید ؟
  ممنونم

  • سلام دوست عزیز نخوابیدن یقه برگرد معمولا به دوخت و اتو بر میگردد گاهی هم در هنگام طراحی روی الگو گشادی مناسب به لبه یقه داده نشده باشد و یا اینکه یقه پایه دار طراحی شده ولی شما اون رو میخواهید بدون پایه روی تن قرار دهید . اگر وقتی روی یقه تون دست می‌گذارید هنگامیکه لباس به تن هست کشیدگی ایجاد نمیشه و راحت روی تن قرار میگیره پس اتو رو با دقت بیشتری انجام دهید گاهی هنگام اتو لازمه کمی به یقه پایه بدید تا راحت بایستد

 75. سلام شبتون خوش
  اگه قسمت جلوی مانتو ازکمر به پایین از سمت پهلو ها به سمت خط وسط کشیده بشه(پهلوها به سمت جلو میکشه)،مشکل از چیه؟

  • سلام دوست عزیز اگر مانتو تون از کمر درز خورده و اینطوری میشه یعنی پهلوی دامنتون رو بلند گرفتید باید پهلو را به داخل درز ببرید اگر مانتو تون سراسری هست با گرفتن یک ساسون در پهلو روی خط سینه مشکل انشاءالله حل می شود
   معمولا وقتی ساسون حذف شده از سینه کوچکتر باشد این مسیله پیش می آید

 76. ممنون از پاسخوگویی سریعتون
  مانتو برش عصایی دوخته شده
  و اگه منظورتون برش روی خط کمر هست ،نه روی خط کمر برشی نداره
  الان باید چیکار کنم؟

 77. در ضمن مانتو رو با الگوهای دارای پنس سرشانه ندوختم،به روش های ابداعی که بعضیا آموزش میدن
  اگر امکان ارسال عکس هست میتونم عکس از مانتو بفرستم

  • سلام دوست عزیز چون مانتو تون عصایی هست از تکه پهلو در حلقه آستین باید گرفته بشه تا مشکل حل شه بعد اگر حلقه تنگ شده از زیر حلقه میتونید گشاد کنید
   عکس رو هم میتونید در اینستا که ایکونش در پایین صفحه سایت هست برام بفرستید

  • سلام دوست عزیز باید توی خط شکست ساسون لقی گرفته شود در سایت موضوع آموزش یقه های سرخود یقه ارشال توضیح داده شده است

 78. سلام روزتون خوش بلوز ومانتومیدوزم ازبلای سینه تا گودی گردن قسمتی که روی هم میاد خیلی اضافی داره حدود۵سانت اضافه روی هم قرارمیگیره.ممنون میشم راهنمایی کنیین.

  • سلام دوست عزیز اول رو لباسی که دوختید قسمتی را که رویهم میاد رو درست مانند الگویی که کشیدید دگمه هاش رو ببندید یا سنجاق بزنید با دست روی تن این قسمت لباس رو صاف کنید ببینید اضافه به کجا منتقل میشه احتمالا به حلقه جلو و امتداد اون تا خط مرکزی جلو خواهد بود اگر اینطور بود و یا هر حالت دیگه رو خوب اندازه کنید طوریکه دیگه مشکلی نداشته باشه و روی الگویی که کشیدید همین پرو گیری را انجام بدید تا برای الگوهای دیگه تون این مشکل پیش نیاد
   دوم برای تعمیر لباسی که دوخته شده مقداری از اضافه رو از سرشانه تقاطع با حلقه آستین مقدار بیشتر و به حلقه گردن که رسید مقدار کمتر بگیرید و بقیه اضافات رو از قسمت جلو گردن و خط مرکزی سینه بگیرید تا حد زیادی مشکلتون حل میشه اما حتما کار اول را برای دوخت های بعدی انجام دهید

  • سلام دوست عزیز این اشکال که برای خیلی ها پیش میاد بدلیل اینه که اندازه باسن جلو از اندازه باسن پشت بیشتر هست اگر باسن جلو اونو بزرگتر بگیرید این مشکل حل میشه اما اگر در لباس دوخته شده بخواهید این مسیله را حل کنید باید از خط سینه یا خط کارور ساسون بگیرید تا حدی که جلوتون صاف شه در حقیقت با این کار از گشادی پشت برای اصلاح جلو کمک گرفته می شود

 79. سلام و خسته نباشید،من یک تونیک بلند دو تکه (از کمر جدا)دوختم،به دلیل اینکه پارچه ام نخی و حاشیه داره،خواستم برای دامنش حاشیه از بین نره و فون بشه،گوشه ی دامن از پهلو رو به پایین افتادگی داره،چیکار کنم؟

  • سلام دوست عزیز چون درز تو کمر دارید افتادگی پهلو رو می تونید از درز کمر بگیرید و پهلو رو از درز کمر بالا بکشید البته ناچارید همون قسمت رو در کمر کمی خورد بدید

 80. سلام
  در مورد کمر دامن خاستم بپرسم که چرا فیت کمر نمیایسته و در قسمت شکم جلوتر از بدن وایمیسته, اشکالش چیه, ممنون

  • سلام دوست عزیز اگر اندازه هاتون درست باشه و کمر رو هم کنترل کرده باشید مقدار مانده در هنگام دوخت کمری کاملا مناسب می شود در مورد شکم هم قدری باید گشاد باشد تا هنگام نشستن به درزها خیلی فشار نیاید که زود پاره شوند

 81. سلام وقت بخیر ببخشید برای بیرون با الگوهای آماده خیاطی میکنم، یه مشکل خیلی اساسی دارم، بیشتر مشتری ها دستشون رو به سمت جلو که میارن، آستین به بالا کشیده میشه، میشه راهنماییم کنید، ممنونم

  • سلام دوست عزیز احتمالا روی آستین تون تنگ هست که وقتی جلو میارن دستشونو گشادی رو آستین میخواد از زیر بغل تامین کنه پس بالا کشیده میشه روی آستین رو گشاد کنید برای این کار الگوی آستین رو از زیر بغل جدا کنید و از خط وسط آستین یک اوازمان بدید فکر کنم حدود یک و نیم سانت خوب باشه و حدود یک سانت تاج آستین رو بالا ببرید سپس تکه بالا را به پایین وصل کنید

 82. سلام ممنون بابت راهنماییت آتون.
  من برای الگوی پشت زاپاس ۲سانت گذاشتم برای زیپ و چاک و پیلی به جای ۵.۶سانت راه حلی واسه اصلاحش هست؟ پارچه میتونم اضافه کنم بهش؟

  • سلام دوست عزیز برای زیپ مشکلی ندارم اما برای چاک و پیلی میتونید پارچه اگه از خودش دارید به همون قسمت بدوزید و طوری اتو کنید که درز به داخل بیفته تا پیدا نباشه اگر هم از پارچه دیگری با رنگ متضاد میخواهید بدوزید از لبه تا بدوزید تا هنگام باز شدن و راه رفتن خودش رو نشون بده

  • سلام دوست عزیز اگه منظورتون اینه که گودی حلقه جلو زیاد شده باید بگم اگه مانتو تون خیلی گشاد هست میتونید از گشادیش کم کنید از زیر حلقه بگیرید کمی بهتر میشه ولی اگر اون گشادی رو مانتو تون نداره متاسفانه چیزی به ذهنم نمی رسه 😌

 83. سلام اومدم آستین وصل کنم حلقه خود آستین از حلقه روی بالاتنه بزرگتره چرا اینطوریه و راه حلش چیع؟؟
  از راهنماییتون سپاسگذارم

  • سلام دوست عزیز بطور کلی حلقه آستین باید از حلقه بالاتنه بزرگتر باشه و باید در قسمت تاج آستین از حدود کارور جلو تا پشت که از خط وسط آستین به هر طرف ده تا دوازده سانت میشه رو خورد بدید تا اندازه بشه خط وسط آستین معمولا با خط سرشانه مماس قرار میگیرند

 84. سلام لباس من چین های هلال مانند زیر بغل تا پایین داره یعنی در پهلوها از بالا تا پایین انگار بغل های بلوز آویزان تر می ایستد چراا

  • سلام دوست عزیز اگه این چین و شکن ها فقط در جلو است لازمه پنس سینه رو از پهلو بگیرید و اگر هم در جلو و هم در پشت هست مربوط به حلقه آستین است که گشاد تر از آستین است و حلقه رو در آستین باید بلند تر کنید

 85. سلام. من ی لباس بلند دوختم که بعد از دوخت پشت لباس کوتاهتر از جلو شد و انگاری پریده بالا . واقعا سخته بخوام لباسو که سردوز کردم بشکافم. بنظرتون من چیکار باید بکنم؟

  • سلام دوست عزیز اگه قبل از سر دوزتون پرو کرده بودید و لباس مشکلی نداشته و بعد از سر دوز پریده بالا احتمالا سردوزتون سفت بوده و لباس کشیده شده با اتو خوب روی درزها این حالت بهتر میشه

  • سلام دوست عزیز حلقه شما قدری تنگ هست از زیر بغل حدود دوسانت هم از تنه و هم از آستین قیچی کنید طوری که تا گودی آستین هم در جلو و هم در پشت به صفر برسه و حلقه تون رو دوباره بدوزید احتمالا این حالت خیلی بهتر بشه

 86. سلام نداجون
  من یه مانتو پاییزه دوختم برای مشتری تو پروش مشکلی نداشت دکمه هاشو که دوختم و تحویل دادم میگن که سرشونه هاش به عقب کشیده میشه وموقع باز و بسته کردن دکمه و حرکت دستشون از ناحیه کارور احساس تنگی و کشیدگی دارن
  ممنون میشم بگید چطور این مشکل رو حل کنم 🙏🙏

  • سلام دوست عزیز اولا که بگید بیارن جلوی خودتون بپوشند احتمالا دگمه رو روی خط وسط جلو ندوختید خط مرکزی جلو با کوک نشان در هردو طرف از هنگام برش تا اتمام کار لازمه روی لباس باشه و در هنگام پرو این دو خط باید رویهم قرارداده بشن تا اگر تنگی بود خودش رو نشون بده و جادگمه و دگمه هم بر اساس همین خط دوخته میشه کارور و یقه پشت رو هم چک کنید شاید هنگام دوخت کمی تنگ شده باشه یا یقه گشاد شده باشه که عقب می‌کشه خط سرشانه هم باید چک بشه شاید اگر کمی در سمت یقه باز بشه این مشکلات کم شه اما حتما جلوی خودتون بپوشند تا ببینید اشکال از کجاست

 87. سلام ممنونم از راهنمایی هاتون و من یه لباس با پارچه جنس کنفی دوختم که یه ۷ورده زخیمه از کر برش دار کردم هر چقدر من بالاتنه رو کوتاه کردم بازهم فقط جلوی مانتوم افتاده شد و روی نافم موند خط برشش .. وقتی دقت کردم دیدم بالا تنه من کجه و از طرفه بازی یقه تا روی سینه اضافه داره و پارچه حدود ۳ سانت روی هم شل میوفته حالا من این ایراد رو چجوری درستش کنم ؟؟

  • سلام دوست عزیز شاید خط راستا بالاتنه درست تشخیص داده نشده باشه اگر اینطور باشه لازمه کلا بالاتنه رو بشکافید و بعد از تعیین راستای درست پارچه دوباره الگو رو روش بیندازید در غیر اینصورت لطفا یک عکس واضح از اشکالی که روی تنه هست در واتس اپ من بفرستید بررسی کنم انشاءالله مشکل تون حل شود
   ۰۹۱۲۴۴۳۶۵۶۰

 88. سلام دوست عزیز مانتویی از پارچه ی خز دوختم که تمام پنسهای مربوط به یقه سر شا نه حلقه وکنفر ماسیون رو گرفتم واز قسمت پایین جای پنس زیر سینه باز کردم به حدی که پفه سرر سینه کامل رد
  شده بعد به اندازه ای که باید گشادی داشته باشه ازقسمت وسط جلو به طرف پهلو جدا کردم واضافه ان را از پهلو رد کردم حالا وسط جلو مانتو بیشتر از اندازه روی هم میاد در ضمن سرشانه به طرف جلو میامد کمی از سرشانه پشت کم کردم بهتر شد برای جلو چیکار کنم که این قدر روی هم نیاد

  • سلام دوست عزیز آن طور که فهمیدم شما گشادی زیر سینه رو کم کردید و از پهلو رد کردید اگر این طور هست و بخواهید گشادی که در جلو قرار گرفته رو کم کنید روی سینه تون تنگ میشه و پهلو تون هم کشیده میشه پس بهتره یا ساسونی از پهلو به سینه بگیرید و یا اجازه بدید گشادی باقی بمونه
   در مورد سرشانه کل سرشانه به جلو کشیده می شود یا فقط قسمت یقه ؟ اگر کل سرشانه به جلو کشیده میشه در پروتون مقدار اضافی پشت را بگیرید و حلقه گردن پشت را دوباره رسم کنید و اگر فقط در قسمت یقه به جلو کشیده میشه لازمه جای دوخت جلو را باز کنید ببینید چقدر جلو کم داره که باعث میشه اون قسمت به جلو کشیده بشه اگر جا دوختتون برای اصلاح کم بود ابتدا الگوتون رو اصلاح کنید و دوباره جلو را شکافته روی الگو بگذارید و و جلوی جدید بکشید

 89. سلام خیلی ممنون که به سوالات جواب میدید
  لباسی دوخته ام که پنس کنفرماسیون و زیر سینه را بسته ام ولی از قسمت کارور به سمت جلو و پایین(به صورت مورب) کیس داردو حالت پف دار می ایستد. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
  در ضمن در قسمت پشت ساسونها را گرفته ام ولی هنگام پرو مشخص شد که باید قسمتی از ساسون که بالای کمر هست بشکافم و فقط از کمر به پایین باید گرفته شود که ظاهر قشنگی درست نمی شود. چه کنم؟

  • سلام دوست عزیز منظورتون اینه که از قسمت حلقه آستین به سمت جلو پف دار هست ؟اگه اینجوری لازمه ساسونی در حلقه تا نوک سینه بگیرید در غیر این صورت عکس واضحی در هنگام پرو از خودتون تو‌واتس اپ برام بفرستید و قسمت های سوال دار را مشخص نمایید ممنون ۰۹۱۲۴۴۳۶۵۶۰

  • سلام دوست عزیز اینکه کجای لباس بالا می‌کشه بر میگرده به دوخت اون قسمت مثلاً اگر قسمتی از جلو لباس بالا بکشه احتمالا سجاف از زیر کشیده میشه و باعث میشه لباس خودشو بالا بکشه برای پاسخ دقیق لازمه دقیق تر از مشکلتون مطلع بشم با تشکر

 90. سلام من همیشه لباس رو که میدوزم و استین هارو وصل میکنم متوجه اضافی بودن پارچه در حلقه میشم و به هیچ روش و اصولی نمیتونم کمش کنم و میترسم موقع پرو روی تن با قیچی بزنم چون میترسم که با مشکلات کمبود پارچه مواجه بشم در حلقه ایا روشی وجود دارع؟؟؟؟

  • سلام دوست عزیز از اینکه اینقدر دیر پاسخ میدهم عذر میخواهم ظاهراً بخش اطلاع رسانی سایت به اینجانب دچار مشکل شده در نتیجه سوالات را دیر دریافت میکنم و اما در مورد سوال شما باید دید کجای حلقه شما پارچه اضافه داره وایا قبل از وصل هم همینطوره معمولا من پیشنهاد میدم روی یکی از لباسهایی که کمتر براتون اهمیت داره و کش هم نمی‌آید هرگونه پرو لازم رو بگیرید در صورتی که خوب شد همه اون کارها رو روی الگو پیاده کنید و از اون الگو برای لباسهای بعدی استفاده کنید اگر این موضوع راهگشاست که الحمدالله و اگر نه برای تبادل نظر بیشتر میتونید به واتس اپ من پیام بدید و عکس مشکل لباستون رو بفرستید شاید راهی به ذهنم برای حل آن برسد

 91. سلام و خسته نیاشید. یه پارچه دادم خیاط برام لباس دوخته یقه شل. اما همش لباس خودشو میکشه عقب و سرشونه ها روی کتفم قرار میگیره. خیلی به عقب کشیده میشه. مشکلش چیه؟

  • سلام دوست عزیز معمولا عقب کشیدگی لباس بعلت گشادی یقه پشت هست احتمالا خیاط شما وقتی خواسته یقه رو گشاد کنه یقه پشت رو زیاد گشاد کرده و یا لقی او رو نگرفته

 92. سلام.وقت بخیر.لباس من بالاتنش کشه درعرضه.وپایین تنه ساتن.ازپهلو زیپ مخفی دوختم.مدل رومیه.وقتی تنم کردم از یه طرف پهلو به سمت پشت وازوسط پشت به سمت همین پهلو خطوطی ایجاد میشه وصاف نیستن.چیکار کنم؟

  • سلام دوست عزیز معمولا وقتی در لباس کشی چروک ایجاد میشه یا لباس تنگ شده یا هنگام دوخت یک طرف کشیده شده و در طرف دیگه کشیدگی بالعکس هست باز اگر فکر میکنید شاید اگر عکسی بفرستید بتونم بیشتر. کمک کنم به واتس اپ من تماس بگیرید ۰۹۱۲۴۴۳۶۵۶۰

 93. سلام من یک مانتوی سایز پنجاه درست کردم برای فردی با شکم بزرگ سجاف جلوی اون در قسمت پایین مانتو به شکل هفت از هم باز میشه چطور میتونم درستش کنم؟

  • سلام دوست عزیز لازمه به جلو شکم اوازمان بدید تا این مشکل پیش نیاد حال اگر از پهلو جا دارید از پهلو فون کنید تا روی شکم گشاد بشه و جلو درست بشه

 94. سلام عزیزم.
  ببخشید در متد گرلاوین من همیشه پنس کنفورماسین میگیرم.و اگه روی الگو ببندمش ب جای دیگه انتقال میدم.ایا میشه اگه مدلمون گشاد هست این پنسو نگیریم؟ و باید چیکار کرد ک این پنسو حذف کنیم؟

  • سلام دوست عزیز معمولا اگر لباس گشاد چین بخورد که میتوان پنس را به چین تبدیل کرد و اگر نه بخواهیم لباس بدون پنس و گشاد داشته باشیم معمولا الگو اولیه را تبدیل به الگوی گشاد میکنند من تو سایت تبدیل را نگذاشتم ولی الگوی لباس گشاد به روش متریک رو قرار دادم اینهم بدونید در اونجا هم پنس هست ولی کوچک میشه

  • سلام دوست عزیز حلقه که گشاد میشه در دو حالت میشه تنگ کرد بستگی داره که بقیه ارکان لباس چگونه باشه هم میشه از زیر حلقه کم کنید که حلقه آستین رو هم از همونجا کم میکنید البته دقت باید بشه که رو سینه تنگ نشه حالت دوم که حرفه ای تر هست پدر مواقع خاص انجام میشه از سرشانه حلقه رو کوچک میکنند که باید دقت کرد طوری نشود به یقه آسیب بزند گاهی هم کمی از بالا و کمی از زیر بغل کم میکنید که به هیچکدام آسیب وارد نیاید

 95. سلام خسته نباشید یه پیراهن دوختم در یکی از حلقهاش روی خط سینه یه چین افقی میفته علت چیه متدم ایتالیاییه .اگه میشه یه ت ضیح کلی در مورد متدمولر بدین میخام متدم رو عوض کنم باتشکر وسپاس فراوان

  • سلام دوست عزیز وقتی یک سمت لباس ایراد دارد و سمت دیگر بی ایراد است نشان میدهد که یا موقع برش یا موقع دوخت تفاوتی بین این دو سمت حاصل شده ولو خیلی کم یا دو سمت بدن خود پوشنده لباس با هم متفاوت است لذا پرو گیری میکنیم و روی الگو آن را یاد داشت میکنیم که کدام طرف این مسیله را داشته . در مورد موضوعی که شما مطرح کردید چند موضوع رو اول چک کنید بند سوتین در دوسمت مساوی باشند دوم دوطرف دوخت تون درست روی خطوط الگو دوخته شده باشه
   در مورد متد مولر هم متد خوبی است بیشتر روی حساب و کتاب کار می‌کنه ولی اون هم مثل بقیه متد ها روی بعضی افراد خیلی خوب جواب میده و برای بعضی ها نیاز به پرو داره خلاصه عزیز جان خیاطی نیاز به حوصله و مهارت داره که با کمی وقت به اون دست پیدا میکنید و اونوقت هست که ازش لذت می‌برید

 96. سلام وقتتون به خیر
  من یه لباس دوختم باپارچه حریر ..از کمر جدا شده …یقه ول کار کردم ..و.دامن کلوش
  هنگام پرو سرشانه خیلی به عقب کشیده میشه
  بااین اندازه گیری ها باز هم لباس دوختم ولی این اتفاق برا این مدل افتاده…لطفا راهنماییم کنین🙏🙏

  • سلام دوست عزیز عقب کشیدگی معمولا به گشاد شدن یقه پشت بر میگرده یعنی یا اندازه گیری گشاد بوده یا روش کشیدن یقه پشت بزرگ بوده .باید بررسی کنید که چه روشی را بکار بردید شاید آن روش برای اندام شما خیلی مناسب نبوده و نیاز به پرو دارد و لازمه الگوی اولیه را پرو گیری کنید بعد مدل رول آن در بیارید

  • سلام دوست عزیز این اشکال معمولا از خط CF است ولی تجربه نشان داده اگه از پهلو فون کنیم این مشکل برطرف میشه

  • سلام دوست عزیز یقه پشت گشاد هست احتمالا گودی یقه پشت را زیاد زدید که باعث گشادی شده و همین علت آن را عقب می کشد گودی یقه پشت خیلی کم است

 97. سلام من مدتی هست که به کلاس خیاطی بدون الگو می رم .مشکلم اینه که روی همه ی آستین هام سه تا چین اریب به طرف جلو میفته. اگه ممکنه به زبان ساده راهنماییم کنید چون اطلاعات زیادی در مورد خیاطی ندارم

  • سلام دوست عزیز هنگام دوخت آستین رو باید بچرخونید برای اینکه دقیقا متوجه بشی کجا باید آستین وصل شه بعد از دوخت تنه و یقه آستین رو تو دست فرد بکن ببین کجا صاف قرار میگیره همون‌جوری آستین رو به تنه سنجاق کن و بدور بعد نگاه کن ببین خط وسط آستین تون به کدام سمت سرشانه چرخیده بقیه آستین‌ها رو هم همان اندازه و به همان سمت موقع دوخت بچرخان

  • سلام دوست عزیز فکر کنم پاسخ شما را در واتس آپ داده باشم این مشکل اگر در کمر بوجود می آید از بلندی قد پشت است که باید یک ساسون عرضی در الگو بگیرید و دوباره الگو را روی پارچه برش بزنید

  • سلام عزیز جان اگر تا سه سانت آستین بزرگتر هست مشکلی ندارن چون این مقدار قابل خورد دادن است و باید آستین خورد بخورد تا هم خوش ترکیب باشد هم روی دست را نگیرد اما اگه خیلی بیشتر از این مقدار هست می تونید با یک خط افقی در قسمت هلالی آستین از پشت و جلو حد اکثر حدود دو سانت آستین رو کوتاه کنید تا زیادی آن حذف شود سپس با اضافه کردن یک سانت به تاج آستین بلندی تاج رو اصلاح کنید

 98. سلام
  من یه مانتو کُتی اینترنتی خریدم قدش خیلی کوتاهِ
  راه حلی داره جوری که تابلو نباشه قدش رو بلند کنم؟ اندازه ۷_۸سانتی متر حداقل

  • سلام دوست عزیز اگر تا سه سانت از حلقه بالاتنه بزرگتر هست مشکلی نداره اما اگه بیشتره با یک خط افقی که روی آستین میکشید حلقه پشت و جلو رو کم کنید سپس تاج رو دوباره طراحی کنید

   • خیلی ممنون و متشکر از جواب دهی سریع جسارتا حالا اگر حلقه استین از حلقه بالاتنه کوچک تر بشه چی؟ خدا خیرتون بده موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بستن
مقایسه